ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

2η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΜΕ: 4 επισημάνσεις και μια διευκρίνιση

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Περιεχόμενα
Εισαγωγικά
1η επισήμανση (19ο άρθρο του Καταστατικού)
2η επισήμανση (18ο άρθρο του Καταστατικού)
3η επισήμανση      (εγγραφή νέων μελών)
4η επισήμανση (16ο άρθρο του Καταστατικού)
Και μια προσωπική μαρτυρία
Μια διευκρίνιση για τη συλλογικότητα και τις... παρενέργειές της
Υστερόγραφο Εισαγωγικά
Στις 10/4/2017 πραγματοποιήθηκε η 2η τακτική συνεδρίαση του ΔΣ με την ημερήσια διάταξη ανακοινωμένη στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ για 1η φορά στα χρονικά της 30ετίας!!!
Σε μια συνοπτική, πλην κατατοπιστική ενημέρωση, για το τι συζητήθηκε εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποφάσεων του ΔΣ θα επισημάνω κάποια διαδικαστικά ζητήματα που αναδείχτηκαν και καλό είναι να τα έχουμε όλοι υπόψη μας. Τόσο η διοίκηση της ΕΜΕ, δηλαδή οι εκλεγμένοι στο ΔΣ και την ΕΕ, όσο και τα μέλη της ΕΜΕ τα οποία καλό είναι να μην εμφανίζονται εποχιακά και μόνο ως ψηφίσαντες και το χειρότερο ως ταμειακά τακτοποιημένοι αλλά χωρίς να ψηφίσουν ΑΛΛΑ να ασκούν τον επιβαλλόμενο έλεγχο στα μέλη της διοίκησης σε όλη τη διάρκεια της διετίας…

1η επισήμανση
Το 19ο άρθρο του Καταστατικού προβλέπει:
«Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, τακτικές ή έκτακτες αν πρόκειται για Σύμβουλο-τακτικό μέλος της Ε.Μ.Ε. ή σε περισσότερες από τρεις τακτικές συνεδριάσεις αν πρόκειται για Σύμβουλο, αντεπιστέλλον μέλος της Ε.Μ.Ε., μπορεί να εκπέσει από τη θέση του με απόφαση του Δ. Σ. Μέλος του Δ.Σ. που έχει απουσιάσει στις περισσότερες από τις πραγματοποιηθείσες τακτικές συνεδριάσεις μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του».

Η διττή αυτή πρόβλεψη είναι δεσμευτική της συνεχούς παρουσίας των εκλεγμένων μελών και των  “15” στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
Προφανές, λοιπόν, είναι πως όσοι στην πράξη αντιληφθούν ότι δεν διαθέτουν όσο χρόνο υπολόγιζαν ότι θα απαιτηθεί όταν έθεσαν υποψηφιότητα μπορούν να παραιτηθούν υπέρ του επόμενου υποψηφίου που υπολείπεται από αυτούς σε ψήφους μεν αλλά ίσως έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί με τα της ΕΜΕ.
Μάλιστα με βάση τα ψηφοδέλτια υπάρχει… άνεση μια και υπάρχει δυνατότητα για 6 μέχρι και 14 αποχωρήσεις ανάλογα την εκλογική σύμπραξη/παράταξη.

Επισημαίνω πως δεν χρειάζεται να εξεγερθούν όσοι θεωρούν το... παρουσιολόγιο δεσμευτικό και χειραγωγικό επειδή, όπως και το Σύνταγμα το ίδιο και το καταστατικό δεσμεύει τον καθέναν από τα μέλη του ΔΣ που γνωρίζει ότι ξεπέρασε τις 3 απουσίες να ζητήσει την αντικατάστασή του. Οπότε η τήρηση παρουσιολογίου είναι τυπική διαδικασία.

Μάλιστα εκ πείρας επαναφέρω στο “τραπέζι” πρότασή μου, του 2011, όταν η εκπροσώπηση της ενιαίας Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» με το παλιό καταστατικό ανήλθε για πρώτη φορά σε δύο εκλεγμένα μέλη που κατέλυσαν το “σερί” της ΔΠΜ 15 στους 15, τους κ.κ. Γιάννη Κερασαρίδη και Αλέξη Παπαϊωάννου πως στην επόμενη συνεδρίαση στην οποία και  υπογράφονται τα πρακτικά να υπογράφουν μόνο οι παρόντες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Γιατί στην υπογραφή αφενός εξομαλύνονται πολλά πράγματα και  αφετέρου λειτουργεί και ως άτυπο απουσιολόγιο.

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ με SKYPE χαιρετίστηκε ως απαραίτητος τεχνολογικός εκσυγχρονισμός στην επικοινωνία του ΔΣ και της ΕΕ παρά το ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Όμως, χρειάζεται, μετά τη προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ (10/4/2017), να επισημάνω πως η συμμετοχή μέσω SKYPE αφορά μόνο στα αντεπιστέλλοντα μέλη. Τα τακτικά μέλη της ΕΜΕ που συμμετέχουν στο ΔΣ δεν έχουν αυτή την επιλογή και η μη αυτοπρόσωπη παρουσία τους με βάση το καταστατικό μετρά στις 3 απουσίες...
Μάλιστα εκτιμώ πως όταν με υπαιτιότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους δεν υπάρχει σύνδεση είναι δίκαιο να λογίζεται και αυτή ως απουσία (σύμφωνα με το καταστατικό) με βάση όσα προβλέπει το άρθρο 19.

Επίσης για να είμαι ακριβοδίκαια επισημαίνω πως τόσο η προσέλευση στο ΔΣ με καθυστέρηση όσο και η πρόωρη (πριν τις ψηφοφορίες) αποχώρηση είναι δίκαιο να λογίζεται και αυτή ως απουσία (σύμφωνα με το καταστατικό) με βάση όσα προβλέπει το άρθρο 19.

2η επισήμανση
Το 18ο άρθρο του Καταστατικού προβλέπει:
«1) Το Δ. Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά (τουλάχιστον) το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη. Η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται στα μέλη του Συμβουλίου έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη».

Η 2η ημερήσια διάταξη, παρά το ότι είναι η πρώτη της 30ετίας, που ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ προς γνώση των μελών της ΕΜΕ, συνεχίζει να είναι περιγραφική και τα προς συζήτηση θέματα δεν είναι δεόντως θεμελιωμένα και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία των προς συζήτηση θεμάτων (παραβιάζεται το άρθρο 18§1, 2)

Διατυπώνουμε, όμως, τη βεβαιότητα ότι η επόμενη ημερήσια διάταξη (με ευθύνη των Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα (άρθρο 23§1)) θα παρέχει όλα τα στοιχεία με βάσει τα οποία θα καλούνται να αποφασίσουν τα μέλη του ΔΣ και αν παραστεί ανάγκη να ασκήσει διευκολυντικά παρέμβαση (άρθρο 41) η Εξελεγκτική Επιτροπή στο πλαίσιο της εποπτείας της.

Για διευκόλυνση υπενθυμίζουμε πως με βάση το άρθρο 18 §2 «O Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλεί το Δ.Σ. κάθε φορά που ζητούν τη σύγκλησή του, με γραπτή αίτηση, πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση και με την κατάλληλη διατύπωση».


3η επισήμανση  
Στο θέμα της εγγραφής νέων μελών η συζήτηση επικεντρώθηκε στα δικαιολογητικά που καταθέτουν τα νέα μέλη  και ζητήθηκε το αυτονόητο. Τα δικαιολογητικά να ελέγχονται και να εγκρίνονται από το ΔΣ εφόσον ο προεισαγωγικός έλεγχος από τη Γραμματεία είναι διευκολυντικός και δεν υποκαθιστά τον έλεγχο από το ΔΣ.
Επιπλέον θεωρώ πως το ζήτημα που αναδείχτηκε ότι σποραδικά κάποια νέα μέλη δεν εγγράφηκαν συνιστά περιπτωσιολογία ενώ δεν ξεκαθαρίστηκε αν τα νέα αυτά μέλη είχαν υποβάλει για παράδειγμα αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής ή είχαν ελλιπή δικαιολογητικά (σύνηθες για νέες εγγραφές την περίοδο των συνεδρίων) κ.ά.π.

Αξιοσημείωτο είναι πως η πάγια, εκ των πραγμάτων, πρακτική να εγγράφονται μέλη της ΕΜΕ και όσοι έχουν διδακτορικό τίτλο (όχι μεταπτυχιακό τίτλο) στα Μαθηματικά χωρίς να κατέχουν βασικό πτυχίο μαθηματικού δεν συνιστά κακή πρακτική αλλά πρακτική διεύρυνσης της ΕΜΕ με νέα μέλη.
Και σε κάθε περίπτωση ήταν εντυπωσιακό το γεγονός πως τέθηκε ζήτημα και από μέλος του ΔΣ που συνυποψήφιός της έχει κάνει χρήση, εκ των πρώτων, του μέτρου αυτού. Άρα;
Να υποθέσουμε πως θα ισχύσουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Από το τωρινό ΔΣ περιμένουμε να τεθεί σε νέα βάση το ζήτημα των συνδρομών όσο και το ζήτημα της διόγκωσης των παλαιών οφειλών των μελών και να αρθούν οι οικονομικοί αποκλεισμοί με βάση τις σχετικές αποφάσεις της ΓΣ (12/3/2017).

4η επισήμανση
Το 16ο άρθρο του Καταστατικού προβλέπει:
«4) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα απέναντι στην Ε.Μ.Ε. (...)».

Την πρόβλεψη αυτή του καταστατικού την παρέβλεψε συστηματικά το απερχόμενο ΔΣ και στη προχθεσινή (10/4/2017) συνεδρίαση του νέου ΔΣ διαμόρφωσα την εντύπωση πως και το τωρινό ΔΣ θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση.
Θα το εξηγήσω για άλλη μία φορά για να συμβάλλω στη διαφάνεια και στη δημοκρατικότητα των αποφάσεων του ΔΣ και γενικά της λειτουργίας του.

Το παράδειγμα του Ταμείου της ΕΜΕ είναι ενδεικτικό.
Ο Ταμίας φέρει τις δαπάνες στο ΔΣ για έγκριση.  Η ευθύνη του είναι μόνο διαδικαστική, επί της ουσίας η ευθύνη για τυχόν κακοδιαχείρηση ανήκει σε όλους σας. Και στους “18” (του ΔΣ και της ΕΕ) για να μην ξεχνιόμαστε...

Αναλυτικά: Ξεκινώντας από μηδενική βάση.
Προτείνω ως μόνη ενδεδειγμένη ψήφος στις δαπάνες που προτείνει ο Ταμίας το ΝΑΙ. Έτσι αναλαμβάνοντας τις ευθύνες σας ταυτόχρονα να απορείτε και να ψάχνετε και να ζητάτε στοιχεία... Αυτή είναι μια ορθή πρακτική που επιτρέπει να πληρωθούν οι υπάλληλοι, να πληρωθεί το ρεύμα, το τηλέφωνο να πληρωθεί το χαρτί για την έκδοση των περιοδικών κ.ο.κ..

Το ΟΧΙ είναι μια σημαντική απόφαση ΑΛΛΑ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους έχει “ουρά”.
Με δυο λόγια, μόνο του δεν αρκεί ούτε και διά αυτής της επιλογής αποσείεται τις ευθύνες σας με βάση το άρθρο 16§4 ενώ επί της ουσίας απαγορεύεται να πληρωθούν οι υπάλληλοι, να πληρωθεί το ρεύμα, το τηλέφωνο να πληρωθεί το χαρτί για την έκδοση των περιοδικών κ.ο.κ.
Επιπλέον σας οδηγεί νομοτελειακά στη λύση του ορκωτού λογιστή, που επανειλημμένα έχω προτείνει, και γιατί όχι και της δικαστικής οδού.

Όσο για το “λευκό” όχι μόνο δεν διασφαλίζει από... κακοτοπιές όχι μόνο δεν αποσείεται τις ευθύνες σας με βάση το άρθρο 16§4 αλλά αν συνιστά μέρος στρατηγικής τότε απαιτείται άμεσα να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα και να διαλέξετε πλευρά. Η λογική του “tutti frutti”, του δεν “ξέρω” δεν “απαντώ” δεν βοηθά όταν τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει και το ερώτημα είναι:
Κουκουλώθηκε ό,τι κουκουλώθηκε τη διαχειριστική περίοδο 2010-2015 με ευθύνη του απερχόμενου ΔΣ (2015-2017) και τώρα συνεχίζουμε με διαφάνεια; ή συνεχίζουμε κουκουλώνοντας με… παρατηρητές το “ΟΧΙ” και το “λευκό”;

Και μια προσωπική μαρτυρία
Είναι καθολικά γνωστό πως η έκθεση της μειοψηφίας της Εξελεγκτικής Επιτροπής του 2015 ήταν προσωπικό μου “επίτευγμα”[1] όπως και η αποκάλυψη ότι χρειάστηκαν “18”  (του ΔΣ και της ΕΕ) για να κουκουλώσουν και ένας για να διαρρήξει τη σιωπή…
Και, όμως, στη ΓΣ (12/3/2017) δέχτηκα αναίτια φραστική επίθεση από πρωτοεμφανιζόμενο στις σχετικές διαδικασίες μέλος που μου αρνήθηκε αφενός να ασκήσω το δικαίωμα της ενημέρωσης και το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης δηλαδή συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου και αφετέρου να μοιράσω το φυλλάδιο (με επιλογή από αναρτήσεις στο blog  “Μαθηματικά Τετράδια”) που είχα ετοιμάσει γιατί ήταν προσωπική(!!!) άποψη και όχι συλλογική!!!
Η απάντησή μου ήταν (και την επαναλαμβάνω και γραπτώς): πως αν χρειάζονται “18”  (του ΔΣ και της ΕΕ) για να κουκουλώσουν και ένας για να διαρρήξει τη σιωπή… δεν θα περιμένω να γίνουμε… δύο για να επικοινωνήσω την τεκμηριωμένη με στοιχεία άποψή μου.
Και σήμερα συμπληρώνω: έχετε μια ακόμη ευκαιρία να μην αθροίσουμε στο τέλος της διετίας ότι χρειάζονται “36”(;) για να κουκουλώσουν και ακόμη μόνο ένας ξεσκεπάζει… Εύχομαι και ελπίζω να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία προς όφελος της ΕΜΕ και ενόψει της 100ετίας να περάσουμε στην επόμενη 100ετία με πλήρη διαφάνεια, δημοκρατικότητα και μαζικά.


Μια διευκρίνιση για τη συλλογικότητα και τις... παρενέργειές της
Και μια και έβαλα στη συζήτηση τη συλλογικότητα θα κάνω μια διευκρίνιση.

Επειδή η μαθηματική κοινότητα ως “τόπος” έχει πεπερασμένες διαστάσεις και επειδή γνωριζόμαστε δεν χρειάζεται να φαντασιωνόμαστε πως δύο ή τρεις (το μήνα ή το εξάμηνο ή κάθε εκλογική περίοδο) συναντήσεις 2 ή 3 ή 5 συμμετεχόντων συνιστά αυτόματα συλλογικότητα...

Οι παρατάξεις όπως καλώς γνωρίζουμε και το δηλώνει και το καταστατικό (άρθρα 34, 36 και 40) είναι μόνο το εύρημα που εξορθολόγισε (άρθρο 40) τη διανομή των θέσεων στο ΔΣ και από ότι φαίνεται “εξασφάλισε” (για 2η φορά) την αναλογία 9-6!!!
Με δεδομένη μάλιστα και την αναφορά «Δεν βλέπω γιατί σε ένα επιστημονικό σωματείο πρέπει να υπάρχουν παρατάξεις, δηλαδή συλλογικοί οργανισμοί. Κάθε άτομο θα έπρεπε να κρίνεται από το εκλεκτορικό σώμα ξεχωριστά. (...)»[2] του κεντρικού ομιλητή στη ΓΣ της “Μαθηματικής Άνοιξης”[3] ΤΩΡΑ που οι εκλογές έβγαλαν αποτέλεσμα οι παρατάξεις μπορούν να περιοριστούν, αν εξακολουθούν να υφίστανται, στο σκέλος της οργάνωσης των μελών τους ΚΑΙ όχι στο στόχο να κατακερματίσουν το ΔΣ και τα μέλη της ΕΜΕ επιδιώκοντας τα μέλη της ΕΜΕ, θέλοντας και μη, να κατηγοριοποιηθούν και να “ανήκουν” σε/στις παρατάξεις.

Ελπίζω να έγινε κατανοητό πως προσπαθώ να πω  ότι δεν χρειάζεται να έρχονται μέλη του ΔΣ με συνοδεία στις συνεδριάσεις, συνοδεία μάλιστα που παρεμβαίνει, επεξηγεί και καθορίζει “γραμμή”. Και αυτό δεν το βρίσκω αναγκαστικά κακό αν επικαλεστούν ανάγκη καθοδήγησης οι εκλεγμένοι λόγω άγνοιας των πραγμάτων ή των διαδικασιών εξαιτίας της μακράς αποχής τους από το πεδίο. Εκείνο που μου χαλάει την αισθητική είναι πως η “γραμμή” παρά τις απέλπιδες προσπάθειες εξωτερικών παραγόντων δεν τηρείται από τους εκλεγμένους και κυρίως το γεγονός ότι η “γραμμή” παρουσιάζεται μεταμφιεσμένη σε συλλογική απόφαση.
Κλασικό το παράδειγμα της αποψιλωμένης “Κίνησης για την Αλλαγή στη ΕΜΕ”.
Ο εκλογικός εκπρόσωπός της έκανε αντικαταστατικά χρήση του SKYPE αν και είναι τακτικό μέλος και όχι αντεπιστέλλον. Πιστεύω ότι θα κατείχε εξίσου επάξια τη θέση αν ήταν αντεπιστέλλον, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο έτερος εκλεγμένος της δήλωσε ευθαρσώς πως υποστήριξε, προφανώς κατά συνείδηση και εκτιμώ εκτός γραμμής, στην 1η συνεδρίαση (29/3/2017) την πρόταση για υποψήφιο πρόεδρο της ΕΜΕ από τη μείζονα μειοψηφία.
Εκτιμώ, λοιπόν, πως θα είναι πιο αξιόπιστο το μέλος της ΕΜΕ που συμμετέχει στις συνεδριάσεις ως παρατηρητής να μην καταβάλει προσπάθειες για ανάδειξη και τήρηση ενιαίας “γραμμής” της αποψιλωμένης «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»  γιατί δεν υποστηρίζεται κάτι τέτοιο από τα δεδομένα.

Οι παρατάξεις, λοιπόν, για να επανέλθω είναι εκλογικές συμπράξεις (ικανοποιούν τις προβλέψεις των άρθρων 34, 36 και 40 του καταστατικού) και όσο πιο γρήγορα αντιληφθούν ότι δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τα απλά μέλη τόσο το καλύτερο για τους ίδιους. Αν, όμως, θέλουν να αυξήσουν τη διείσδυσή τους στη μαθηματική κοινότητα τότε εκεί έξω βρίσκονται χιλιάδες μαθηματικοί που μπορούν να συσπειρώσουν σε ενεργά μέλη της ΕΜΕ.

Αυτό ναι θα ήταν μια προσφορά στην ΕΜΕ ΑΛΛΑ το να προσπαθούν να εδραιώσουν παραταξιακά θέσεις στο ΔΣ και στην ΕΕ δεν είναι και η πιο ενδεδειγμένη συλλογική ενέργεια.
Άλλωστε πρακτικά οι παρατάξεις πρέπει να παραμένουν εκτός θεσμικών οργάνων όπως άλλωστε προβλέπει και το καταστατικό που περιορίζει την ύπαρξή τους στο άρθρο 40 της κατανομής των εδρών (και συμπληρωματικά στα άρθρα 34, 36).
Αν αυτό είχε κατανοηθεί θα αποφεύγονταν μια συζήτηση-μονόλογος ουσιαστικά επί 100 λεπτά (55 λεπτά στην αρχή και 45 στη λήξη της συνεδρίασης) που προσωπικά την “εισέπραξα” σαν ζύγισμα δυνάμεων και αντοχών σε μια συνεδρίαση του ΔΣ που κράτησε 4,5(!!!) ώρες.

Με την ευκαιρία σημειώνω πως “επί προσωπικού” οι παρεμβάσεις είναι 5λεπτες και ό,τι προλάβεις να πεις πρόλαβες και τα υπόλοιπα γραπτά για τα πρακτικά ή με δημόσια παρέμβαση. Επίσης “επί προσωπικού”  παρέμβαση επιτρέπεται όταν μέλος του οργάνου υβρίσει ή προσβάλλει με άλλο τρόπο έμμεσο ή άμεσο άλλο μέλος του ιδίου οργάνου.
Το αν ανακοίνωση παράταξης προσβάλλει άλλη παράταξη ή μέλος αυτής ελπίζω να συμφωνήσουμε όλοι πως ουδόλως αφορά το ΔΣ και πως αν είναι αυτή τη διετία αναλώνει έτσι το χρόνο του το ΔΣ, δεν λέω ευχάριστα θα περάσουμε όσα μέλη παρακολουθούμε επιτόπου, ΑΛΛΑ αυτό χρηστή διαχείριση δεν το λες…

Βέβαια όπως προανέφερα, εκτιμώ πως δεν ήταν παρά ζύγισμα δυνάμεων και αντοχών του ΔΣ και κατοχύρωση κυριαρχίας και ελπίζω πως έγινε κατανοητό πως με “λευκό” και “όχι” μόνο συναίνεση και νομιμοποίηση θα κατοχυρώσετε. Άρα τέρμα το μπλα, μπλα, μπλα και ας προχωρήσουμε αμέσως σε ανατροπές στην πράξη, εδώ και τώρα.

Καταληκτικά θα αξιολογήσω την όλη εμφάνιση των παρατάξεων ως εξής:
Προσωπικά είδα σεβασμό από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά προσπάθεια επιβολής εξουσίας μέσω απαξιωτικών εκφράσεων και απαξιωτικών κρίσεων συλλήβδην προς όλους.  Συγχωρήστε την ευαισθησία μου αλλά οι κοινωνιολογικές μου καταβολές μού έχουν καταστήσει ευαίσθητες τις “κεραίες” μου στο να “συλλαμβάνω” τόσο τις οριζόντιες μικροεξουσίες κατά Φουκώ, εξουσίες μεταξύ ισότιμων όσο και στην κάθετη γραφειοκρατικοποιημένη εξουσία όπου καθείς αξιολογεί εύκολα τον ιεραρχικά κατώτερό του και αποδέχεται την αξιολόγηση μόνο από τους ιεραρχικά ανωτέρους του.
Με δυο λόγια όλοι μας είμαστε σε κάποια πράγματα καλοί, σε άλλα μέτριοι, κάπου απλά “πιάνουμε” τη βάση και κάπου είμαστε άριστοι. Για αυτό προτείνω: ας μην γενικεύουμε αβασάνιστα και ας δώσουμε στην ΕΜΕ τον καλύτερο εαυτό μας με ανοχή για τα ελαττώματα των άλλων. Μια και εμείς, ο καθένας μας, δεν έχουμε “ελαττώματα”!!!

Υ.Γ.:
Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία και τη δεινή οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ και επειδή προσέφυγα ιδιωτικά, εδώ και πολύ καιρό, σε νομική συνδρομή, οι τέσσερις (04) επισημάνσεις που προηγήθηκαν συνιστούν γραπτή δημόσια παρέμβαση (με νομική συνδρομή ιδιωτικά) με την ευκαιρία της 2ης συνεδρίασης του ΔΣ, την οποία και παρακολούθησα. Εκτιμώ πως μπορεί το ΔΣ να αποδεχθεί τις τέσσερις (04) θέσεις που διατυπώνω χωρίς χρονοτριβή και χωρίς να ξοδεύονται χρήματα της ΕΜΕ για τα αυτονόητα...


Η απόδοση σύμφωνα με τις στενογραφημένες σημειώσεις που κρατώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ (10/4/2017)
Αγγελική Χρονοπούλου (12/4/2017, 11.00 πμ)[1] Τα σχετικά στοιχεία (για όσους δεν την έχουν ακόμη εντοπίσει) στην «έκθεση (της μειοψηφίας) της ΕΕ της ΕΜΕ» αναρτήθηκε στο blog "Μαθηματικά Τετράδια" (ημερ. ανάρτησης 7/3/16) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html
[2] #37 από Στέλιος Νεγρεπόντης » Δευ Φεβ 27, 2017 5:36 pm http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=40&t=57428&start=20
[3] Βλ. σχετικές αναφορές σε αυτήν στο: Εκλογές για ΔΣ και ΕΕ στην ΕΜΕ: Η περίπτωση της “Μαθηματικής Άνοιξης”. Κριτική προσέγγιση… (δ΄ μέρος) αναρτήθηκε στο blog "Μαθηματικά Τετράδια" (ημερ. ανάρτησης 7/3/17) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2017/03/blog-post_7.html
Ειδικά στην ενότητα όπου “Ξαναδιαβάζουμε” αναλύοντας την πρόσφατη [27/2/2017] παρέμβαση του κ. Στέλιου Νεγρεπόντη  με τίτλο: “Σκέψεις και Επιλογές για το Καταστατικό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, το εκλογικό σύστημα, τις Παρατάξεις, και τις 15αδες
Στο: #37 από Στέλιος Νεγρεπόντης » Δευ Φεβ 27, 2017 5:36 pm http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=40&t=57428&start=20
Και την ίδια μέρα (5.45 μμ) αναρτήθηκε και στο face book της «Μαθηματικής Άνοιξης” από όπου και αντλήσαμε το κείμενο (https://www.facebook.com/groups/618602985006666/?fref=ts)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.