ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιος φταίει αν η κατάσταση παραμείνει έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει οι “18” του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ; Όλοι εμείς...

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Είναι γεγονός πως η ΕΜΕ διοικείται με αδιαφάνεια επίσης είναι γεγονός πως η νέα σειρά κειμένων μου πάντα επί της ουσίας έχει γίνει αποδεκτή με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μια και χωρίς να το επιδιώξω κατέληξα να είμαι η μοναδική πηγή πληροφόρησης αξιόπιστη, αντικειμενική, ουσιαστική άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Ένα ζήτημα, λοιπόν, που έχει αναδειχθεί καιρό είναι πως κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ παραβιάζονται συστηματικά με ευθύνη των “18” όσα προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων!!!

Έτσι, στις 29/9/16 υπέβαλα «Αίτημα εφαρμογής των όσων προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων επειδή αυτοί παραβιάζονται συστηματικά κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ» (με αρ. πρωτ. 15756/30-9-2016)

Το σκεπτικό για το οποίο και σας ενημερώνω έχει ως εξής:

«Κύριοι του Δ.Σ. της ΕΜΕ,
Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19.04.2005 (ΦΕΚ 539 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη[1] ορίζεται (άρθρο 4, 5) ότι:
«4. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από το γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e mail (…) στα μέλη που συμμετείχαν  και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωσή τους.
5. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις».

Ενώ με την υπ΄αριθμ. 27297/ΓΔ3 (ΦΕΚ 539 Β/2016) εξειδικεύθηκε (άρθρο 5) ορίζοντας πως
«5. Αποφάσεις − Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις (…) λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
2. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας και τα οποία τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο».

Σας ζητώ, ως μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, να εφαρμόσετε όσα προβλέπουν οι νόμοι και μάλιστα φρόνιμο θα ήταν να αρχίσετε αμέσως μόλις λάβετε την αίτησή μου με το να ενημερώσετε τα μέλη της ΕΜΕ για τις έξτρα δαπάνες που φορτώσατε την Εταιρεία από 30/9/16 (καθυστερούμενα δεδουλευμένες αποδοχές και τρέχουσες αποδοχές που καταβάλλονται κάθε μήνα) μέχρι και 31/10/16 στη λήξη της σύμβασης και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, γιατί η αναφορά σας  Α) Αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης με τετράμηνη προειδοποίηση της κ. (...)[2], δεν δηλώνει διαφανείς διαδικασίες και δεν είναι ενημερωτική σχετικά με το ποιος(;) αποφάσισε τι(;) και πόσα(;) θα εισπράξει η λογίστρια -ποσόν που επιβαρύνει τη ζημιά της Εταιρείας ΑΛΛΑ και ποιους εξυπηρετεί η εν λόγω “απόφαση”;
Όσο με αφορά ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που όπως καλώς γνωρίζετε παραιτήθηκα γιατί εμποδίστηκα[3] (από το 15μελές ΔΣ, την εν λόγω υπάλληλο και τα 2 εναπομείναντα μέλη της ΕΕ) σε κάθε ενέργειά μου να ασκήσω τον επιβαλλόμενο, από το άρθρο 41 του Καταστατικού της ΕΜΕ, έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ,
σας επαναλαμβάνω άλλη μια φορά (τώρα και ως μέλος της ΕΜΕ) πως δεν απολύονται ούτε και αποζημιώνονται λογιστές αν δεν υπάρχει έκθεση ορκωτού λογιστή που να πληροφορεί τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ και οπωσδήποτε τα μέλη της ΕΜΕ τι ακριβώς συνέβη τουλάχιστον την τελευταία 15ετία.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η σπουδή σας (των “18” του ΔΣ και της ΕΕ) να κλείσει εν κρυπτώ, όπως όπως και κυρίως χωρίς δημόσια άμεση πληροφόρηση των μελών της ΕΜΕ, το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και συνακόλουθα των ευθυνών των ΔΣ (και της ΕΕ) με την αποπομπή της λογίστριας, με δεδομένη μάλιστα τη μακρόχρονη θητεία της ως λογίστρια στην ΕΜΕ, δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για την ΕΜΕ».

Αθήνα 30/9/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

[1] Βλ. σχετική αναφορά (σελ. 5) στον «Απολογισμό δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2015», ενότητα Γ. “Οργανωτικά”: «Στα πλαίσια εκδημοκρατισμού της ΕΜΕ, το ΔΣ καθιέρωσε το σύστημα ΤΗΛΕΔΙΑ-ΣΚΕΨΗΣ για τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Έτσι, ήδη από τη συνεδρίαση της 23/10/2015, οι συνάδελφοι Γιάννης Αντωνίου (Θεσσαλονίκη) και Φραγκίσκος Καλαβάσης (Ρόδος), μετείχαν στη συνεδρίαση του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype). Μελλοντικά, το σύστημα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της ΕΜΕ με τους συναδέλφους της περιφέρειας». http://www.hms.gr/sites/default/files/news/apologismos_2015.pdf
[2] Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 10/06/2016 http://www.hms.gr/?q=node/1140 που αναρτήθηκε στις 15/9/16,  σχεδόν ένα 3μηνο αργότερα!!!
[3] Δείτε επεξηγηματικά, αναλυτικά και κατατοπιστικά την "Έκθεση (της μειοψηφίας) της Ε.Ε. της ΕΜΕ (η πλήρης έκθεση -σελ. 32)", η οποία σε έντυπη μορφή μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στη ΓΣ 6/3/16 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html 

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΜΕ σε δίμηνη "χειμερία νάρκη" ή όταν "έπεσε", η ιστοσελίδα της ΕΜΕ, "βολικά"...

της Αγγελικής Χ.  Χρονοπούλου

Αν και οι καιροί το "δικαιολογούν" ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό σαν μέλη της ΕΜΕ. Όσοι δεν το έχετε προσέξει γιατί πιστεύετε πως η αποχή από τα κοινά είναι η "ενδεδειγμένη" αυτές τις μέρες "λύση" ελπίζω να συμφωνήσετε με τη δικαιολογημένη αντίδραση όπως εκφράζεται με το κείμενο αυτό.

Από τις 11/7/16 η ΕΜΕ κατήργησε κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Τέτοια επιτυχία(!!!) των 15+3 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ που έπεσαν... σε δίμηνη "χειμερία νάρκη" καλλιεργώντας τη σιωπή.
Καμιά κουβέντα, καμιά ανακοίνωση, καμιά ενημέρωση από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ τη δίμηνη "χειμερία νάρκη" της όταν η ιστοσελίδα της ΕΜΕ "έπεσε" στις 11/7/16 μέχρι και στις 31/8/16. 
Μάλιστα στις 1/9/16 το απόγευμα (και το διάστημα 31/7/16 μέχρι και 4/8/16) "κρέμασαν" την ιστοσελίδα έτσι(!!!), απλώς για να υπάρχει... με αποτέλεσμα για να είμαστε  απόλυτα ακριβείς και χωρίς δόση υπερβολής το ΔΣ και η ΕΕ της ΕΜΕ έκλεισαν το... μαγαζί...
Αφού ήδη για ένα δίμηνο(!!!) δεν λειτουργεί σε αδιαφάνεια αλλά σφραγισμένο.... Μακριά από όλους και σε πλήρη άγνοια όλων ΚΑΙ με ευθύνη των "18" του ΔΣ και της ΕΕ από ενέργειες ή/και παραλείψεις τους...

Σήμερα, 9/9/16, ανέβασαν στην αρχική σελίδα μια νέα ετεροχρονισμένη ανακοίνωση – Δ.Τ. με αναφορά στην «πρόσφατη[!!!] συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας», συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2016!!! Και ουσιαστικά το Δελτίο Τύπου (Δ.Τ.) είναι ένα συνονθύλευμα παλαιότερων[1] Δ.Τ. της ΕΜΕ, στο οποίο πρόσθεσαν σημερινή ημερομηνία!!!
Επισημαίνουμε, μάλιστα πως το Δ.Τ. εκδόθηκε ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί ΔΣ στην ΕΜΕ για ένα ημερολογιακό δίμηνο(!!!) από 8/7/2016!!!  Και ενώ από τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας μεσολάβησαν 4,5 μήνες...
Μάλιστα για το ζήτημα της ελλιπούς ενημέρωσης των μελών της ΕΜΕ σχετικά με την εν λόγω συνάντηση υπενθυμίζουμε ενδεικτικά την 4η δημόσια παρέμβασή μας για το «Τι συζήτησε η ΕΜΕ με τον υπουργό Παιδείας για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, ΕΜΕ»[2] (αναρτήθηκε 27/5/2016 στο blog  “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/05/2015-2017.html)

Άρα; Οι "18" για πολύ χρόνο ανενημέρωτοι σιωπούν, έχοντας περιπέσει σε "χειμερία νάρκη" και απλά καταλαμβάνουν τις "καρέκλες"...

Για το ζήτημα της δίμηνης "χειμερίας νάρκης" της ιστοσελίδας της ΕΜΕ "απολογιστικά" σημειώνουμε τα εξής:
Για παράδειγμα και η alfavita.gr άλλαξε, αλλά άλλαξε αυθημερόν. Άλλωστε είναι πασίγνωστο ότι οι αλλαγές στις ιστοσελίδες δοκιμάζονται εικονικά ενώ όταν είναι έτοιμη η νέα (ανανεωμένη, εμπλουτισμένη, αναβαθμισμένη  κ.ά.) σελίδα το... πέρασμα από την παλαιά στη νέα ιστοσελίδα γίνεται σε χρόνο μηδέν, κυριολεκτικά σε μια νύχτα... Το ίδιο συνέβη και στην αλλαγή της ιστοσελίδας «Βαθύ κόκκινο».
Καταγράφουμε, λόγω... συνάφειας, και την αναβάθμιση του ιστότοπου Μαθηματικών mathematica.gr αυθημερόν και εντός 5 ωρών... (σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις, «Αναβάθμιση mathematica https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=6&t=54906 )


Μόνον η ΕΜΕ, λοιπόν, συμπεριφέρθηκε σαν "έξυπνη" και με τις ενέργειες και ευθύνη του ΔΣ και της ΕΕ εκμεταλλεύτηκε την ανύπαρκτη, για την ώρα, αλλαγή της ιστοσελίδας. Αφήστε να την δούμε πρώτα!!! Γιατί το σημερινό "δείγμα γραφής" είναι μια από τα ίδια... Η ίδια ακριβώς "εμφάνιση" στην ιστοσελίδα, το ίδιο user interface design κ.ά.π. ... στοχεύοντας να φιμώσει την ΕΜΕ και να σφραγίσει κάθε διαρροή προς τα έξω "κατέβασε" για δύο μήνες την ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Μπράβο και στους "18" του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ οι οποίοι και αξίζουν δημόσιο, επώνυμο έπαινο. Άξιοι!!!

Στο διά ταύτα
Εύχομαι να υπάρξει αλλαγή στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και να είναι κάτι το εξαιρετικό γιατί τότε θα αμβλυνθούν, σε κάποιο βαθμό, οι εντυπώσεις από τη βουβαμάρα που έπεσε απ’ άκρου εις άκρον της μαθηματικής κοινότητας διά της ΕΜΕ και με ευθύνη των "18" του ΔΣ και της ΕΕ από ενέργειες ή/και παραλείψεις τους...
ΑΛΛΑ αν η αλλαγή είναι κατά τα αναμενόμενα και με τη γνωστή προχειρότητα των ενεργειών τους (ΔΣ και ΕΕ) Τότε τους συστήνω από τώρα να βρουν... λαγούμι να κρυφτούν γιατί θα είναι αξιογέλαστοι και δυστυχώς και κατάπτυστοι για αντιδημοκρατική –και όχι μόνο συμπεριφορά απέναντι στα μέλη της ΕΜΕ.

Να μην παραλείψω να επισημάνω 
Με την ευκαιρία, αυτού του κειμένου, πως η ΕΜΕ δεν έμαθε ότι πραγματοποιείται το «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» και δεν το έμαθε ούτε μέχρι τις 11/7/16 που κατέβηκε η ιστοσελίδα της!!! Αλλά και μέχρι τις 8/9/2016 δεν έχουν κρεμάσει σχετική ανακοίνωση...

Από την πλευρά μου, ενημέρωσα την ιστοσελίδα του Παραρτήματος Χανίων της  ΕΜΕ (με e mail στη διεύθυνση http://www.mathchan.gr/synedrio/index.php/2015-08-09-19-15-13) έγκαιρα 3/8/16 (στις 1.47 μμ) το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ
Και έλαβα αμέσως (3/8/16, 9.40 μμ) την εξής απάντηση από το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ: «Καλησπέρα κα Χρονοπούλου, ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Πράγματι, τώρα βλέπω ότι η σελίδα του συνεδρίου δεν υπάρχει στην αντίστοιχη σελίδα της ΕΜΕ. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο και θα ζητήσω να την προσθέσουν (...)».

Αλλά που να αντιμετωπίσουν το ζήτημα οι 18 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ!!!
Μάλιστα επισημαίνω ότι, έκτοτε, και μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» έχω απευθείας ενημέρωση, όπως άλλωστε και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, από το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ (που έχει απευθύνει μέχρι και 6/9/16 ήδη 2 διευκρινιστικά e mails).

Σήμερα(!!!) 9/9/2016 στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ επιτέλους "σηκώθηκε" με τίτλο «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» το link http://www.hms.gr/?q=taxonomy/term/7,137 που όταν το κλικάρεις αναγράφει: “Δεν υπάρχουν σχετικά νέα”!!! Δηλαδή πρόκειται για ψευδή και παραπλανητική πληροφόρηση!!! Άξιοι οι “18” του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ!!!
Επίσης παρατηρήσαμε πως ενώ ανακοινώνουν με link την ιστοσελίδα του Παραρτήματος Χανίων της ΕΜΕ, ω του θαύματος αν την κλικάρεις δεν οδηγεί επίμονα στην ιστοσελίδα του «33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας»» που έχει “σηκώσει” το Παράρτημα Χανίων! Προχειρότητα ή εμπρόθετη παραπληροφόρηση;

Καταληκτικά οι 18 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ(!!!) δρομολόγησαν μια ιστοσελίδα, όπως προανέφερα μετά από δίμηνη "χειμερία νάρκη", που περιλαμβάνει άρες μάρες κουκουνάρες για να ξεγελάσουν οι 18 τους εαυτούς τους ΚΑΙ μετά για να προσβάλλουν τη νοημοσύνη των μελών της ΕΜΕ πρώτιστα αυτών που δεν αντιδρούν σε τίποτα και με κανέναν τρόπο.

Όσο για το τι "πέρασε" στην σκοτεινή, για τα μέλη της ΕΜΕ, περιοχή(;) δεν θα προτρέξουμε ΑΛΛΑ θα σας ενημερώσουμε με επόμενο κείμενό μας.

Καλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι μας.

Αθήνα 9/9/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

[1] Ομοιότητες εντοπίστηκαν με τα Δ.Τ. (αποθήκευση σε .pdf)  25/8/15, 30/11/15, 21/4/16 και 28/4/16 συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας,
[2] Βλ. το κείμενό μας: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου, Παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν στην αδιαφανή λειτουργία της ΕΜΕ (θητεία 2015-2017) με στόχο την ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας (αναρτήθηκε ο.π. στις  27/5/2016)


Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ο ρόλος της “Κίνησης” στο ΔΣ της ΕΜΕ: “τσίρκο της συμφοράς” ή υπάρχουν ακόμη ελπίδες και προσδοκίες;

Αγγελική Χ. Χρονοπούλου


Αρχική προσέγγιση
Είναι γεγονός πως η ΕΜΕ διοικείται με αδιαφάνεια επίσης είναι γεγονός πως η νέα σειρά κειμένων μου πάντα επί της ουσίας έχει γίνει αποδεκτή με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μια και χωρίς να το επιδιώξω κατέληξα να είμαι η μοναδική πηγή πληροφόρησης αξιόπιστη, αντικειμενική, ουσιαστική άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Παρά ταύτα αναπόδεικτα κατηγορούμαι γιατί απλά τήρησα όσα ανέξοδα για αυτούς, όπως αποδείχτηκε, υποσχεθήκαμε στη διακήρυξη της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ». Επιπλέον τήρησα την εναλλαγή θητείας όταν αυτοί στρογγυλοκάθισαν στην καρέκλα και μετατράπηκαν σε φερέφωνο της ΔΠΜ συναινώντας και ψηφίζοντας τον προαναγγελθέντα... θάνατο της ΕΜΕ.
Αναφέρομαι, ενδεικτικά, μόνο στο περιεχόμενο επιστολής (25/6/16), που έχει ως εξής: «Να μας αφήσει ήσυχους με τη διαρκή φλυαρία της, έλλειψη ικανότητας αντικαθίσταται από φιλοδοξίες χωρίς έρεισμα. (υπογραφή (με ονοματεπώνυμο) -μέλος του ΔΣ εκλεγμένος(!!!) με το ψηφοδέλτιο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»)»
Την επόμενη φορά, όμως, που θα επαναληφθεί παρόμοιο υβριστικό, συκοφαντικό και δυσφημιστικό υπογεγραμμένο κείμενο δεν θα είμαι τόσο... επιεικής. Το νου σας, λοιπόν, να απευθύνεστε δημόσια καθώς αρμόζει και να μην υπερβείτε την κόκκινη γραμμή της κοσμιότητας...

Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε ένα “αίτημα” και δύο “διαπιστώσεις” όπως ενέσκηψαν από την ως άνω επιστολή:

1ο “αίτημα”: Να μας αφήσει ήσυχους
Και διερωτάται ο καλοπροαίρετος αναγνώστης: Ποιους να αφήσω ήσυχους; Τι ακριβώς κάνουν(;) και χρειάζονται ησυχία; Γιατί να τους αφήσω ήσυχους;
Μερικές προφανείς απαντήσεις ενδεικτικά:
Πρώτιστα να αφήσω ήσυχους τους 9 εκλεγμένους με τη ΔΠΜ και φυσικά τους 6 εκλεγμένους από την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» να συνεργαστούν με την ησυχία τους χωρίς μάλιστα να ενημερώνουν... ούτε καν το ΔΣ και την ΕΕ ούτε βέβαια και τη μαθηματική κοινότητα!!!
Αναφέρω παραδειγματικά πως οι “λύσεις” που πρόσφατα προτάθηκαν είναι προκλητικά ευνοϊκές για έναν μόνο εργαζόμενο ΑΛΛΑ σε βάρος της ΕΜΕ και των λοιπών εργαζομένων[1] και αυτό θέλουν να το αποφασίσουν / υλοποιήσουν με την ησυχία τους...
Για την... ιστορία επισημαίνω ότι ο ίδιος ψήφισε λευκό(!!!) -στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 10/6/2016- δηλαδή προτίμησε την... ασφάλεια της “άγνοιας” και της ανευθυνότητας που τελικά διά αυτών επιτυγχάνεται η συγκάλυψη και η συναίνεση στα όσα αποφασίζονται.
Και στην τελική, όποιος θέλει την ησυχία του αποχωρεί από την ενεργό δράση, παραιτείται για να αναλάβει ο επόμενος σε ψήφους που μπορεί να προσφέρει σε μια συλλογική προσπάθεια.
Αντίθετα, ο υπογράφων την επιστολή (μέλος του ΔΣ -εκλεγμένος(!!!) με το ψηφοδέλτιο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ»), έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα απαιτώντας (αρχικά Ιούνιος 2015 και επανερχόμενος τον Οκτώβρη 2015) μέχρι και να ελέγχονται(!!!) τα κείμενά μου από επιτροπή της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» πριν δημοσιευθούν!!!!
Αντιλαμβάνεστε πως τέτοιου είδους απαιτήσεις μαζί με άλλες ανάλογες οδήγησαν την «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» στην εξαθλίωση και την αδράνεια που έχει περιπέσει στις μέρες μας.

2η “διαπίστωση”: με τη διαρκή φλυαρία της, έλλειψη ικανότητας
Η σειρά των πρόσφατων κειμένων μου[2] χαρακτηρίζεται αμετροεπώς φλυαρία από κάποιον που εκλέχτηκε... αριστίνδην και ενώ δεν συμμετείχε στον αγώνα που προηγήθηκε της εκλογής (για μια 4ετία τουλάχιστον 2011-2014) και ενώ προϋπήρξε δέσμευση πως δεν θα εμπλεκόταν στη διοίκηση της ΕΜΕ αν δεν ελέγχονταν τα οικονομικά της από ορκωτό λογιστή, οικειοποιήθηκε, όμως, τον αγώνα του ΚΚΕ (και της Πανεπιστημονικής Μαθηματικών) ενώ στη συνέχεια σε ευθεία αντίθεση με τις διακηρύξεις συνεργάστηκε χωρίς όρους ομονοώντας με τη ΔΠΜ... Τέτοιες “δόξες” επιφύλαξε στο ΚΚΕ (και στην Πανεπιστημονική Μαθηματικών).

Βέβαια εκμεταλλεύτηκε και το δικό μου αγώνα ως μέλος της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» ΑΛΛΑ εδώ δε σεβάστηκε το ΚΚΕ θα σεβαστεί το δικό μου αγώνα; Θα σεβαστεί εμένα;

Και επίσης μου αποδίδει “έλλειψη ικανότητας” ΚΑΙ σωστά γιατί στερούμαι βασικών ικανοτήτων “απαραίτητων” στις μέρες μας...
Στερούμαι, για παράδειγμα, την ικανότητα του οσφυοκάμπτη, την ικανότητα να μετατρέπω το όχι σε “ΝΑΙ σε όλα”, την ικανότητα να συναινώ παριστάνοντας ότι δεν καταλαβαίνω ποιους και τι καλύπτω.
Την ικανότητα να οικειοποιούμαι των αγώνα των άλλων, την ικανότητα  να αλλάζω... στρατόπεδο, την ικανότητα να ξεπουλάς συντρόφους δεκαετιών...
Την ικανότητα να “ξεσκονίζω” όπου έφτυσα και να παριστάνω πως ακόμη φτύνω(!!!) κλπ κλπ
Συγχωρήστε με... αλλά τέτοιες “ικανότητες” δεν προσιδιάζουν με μένα και την ιστορία μου και δεν σκοπεύω να τις αποκτήσω.

Άρα αποδεχτείτε πως όσο παραμένετε στο... γήπεδο θα σας την “χαλάω” την ησυχία...


3η “διαπίστωση”: έλλειψη ικανότητας αντικαθίσταται από φιλοδοξίες χωρίς έρεισμα
Και μετά την αξιολόγησή μου και αφού εξέδωσε πόρισμα ανικανότητας!!!! θεώρησε καλό να μου αποδώσει φιλοδοξίες και μάλιστα χωρίς έρεισμα.
Έ, μετά από αυτό, είναι προφανές πως όταν ο άλλος χάσει την αίσθηση του μέτρου και τη ντροπή ΤΟΤΕ είναι δύσκολο να του απαντήσεις... Παρά ταύτα θα προσπαθήσω.
Το γεγονός πως δημόσια απαιτώ ενημέρωση για όλους και όχι απόκρυψη και συγκάλυψη θέλει θράσος για να το χαρακτηρίζεις υποκριτικά ανικανότητα.
Το γεγονός της ανιδιοτελούς και εθελοντικής αδιαμφισβήτητης προσφοράς μου στην εκπαίδευση και στη μαθηματική εκπαίδευση να το χαρακτηρίζεις φιλοδοξία χωρίς έρεισμα αντισταθμιστική ανικανότητας(!!!!) δεν θέλει μόνο θράσος είναι και ανέντιμο και δηλωτικό υποδούλωσης.
Αλλά από τη στιγμή που στρογγυλοκάθισαν στις καρέκλες “ξεσκονίζοντας” ότι έφτυσαν / κατήγγειλαν δεν είναι σοφή ενέργεια από μας να περιμένουμε ότι θα σεβαστούν όσους έχουν αντίθετη άποψη και διεκδικούν διαφάνεια και δημοκρατικότητα στις αποφάσεις του ΔΣ (και της ΕΕ) της ΕΜΕ.
Όσο με αφορά μάλιστα είμαι αδιαφιλονίκητα η πρώτη επιλογή τους για προσωπικές επιθέσεις με επιθετικά, ψευδή, υβριστικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά και πέρα από κάθε χαρακτηρισμό σχόλια.
Και επειδή για το ΔΣ (και την ΕΕ) της ΕΜΕ είναι πολύ βολική αυτή η κατάσταση όταν μέλος του (ιδιαίτερα όταν είναι εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ») ασκεί και μάλιστα υπόγεια αυτή την τακτική σε βάρος μου προσβάλλοντας τον πυρήνα της προσωπικότητάς μου και, αφού απευθύνεται σε άγνωστο αριθμό αποδεκτών, στερεί πρακτικά από εμένα τη δυνατότητα να παρέμβω απαντώντας ή ανασκευάζοντας τα όσα μου αποδίδει.

Περιμένω  από το ΔΣ και οπωσδήποτε από τους 4 της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» (που προέρχονται από το ΚΚΕ και την Πανεπιστημονική Μαθηματικών) να υποστηρίξουν τις πάγιες διακηρυκτικές θέσεις και να μην τις αναστρέφουν συνεργαζόμενοι και  συναινώντας με αποφάσεις που θίγουν την ΕΜΕ. Προτείνω ο καθένας τους να διατυπώσει δημόσια τις αξιολογικές του θέσεις και να αποφασίσουν για το αν θα αλλάξει η στρεβλή πορεία, που για 16 μήνες μέχρι σήμερα ακολουθούν, επαναφέροντάς την στα όσα διακηρύξαμε και με βάση αυτά μας ψήφισαν.
Με δυο λόγια περιμένω να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος με τις δηλώσεις του στο Σκάϊ μετά τη συνάντηση/συζήτηση (30/6/16) με τον πρωθυπουργό προκάλεσε τη διάψευση (όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές) «Αυτά που ο κ. Κουτσούμπας ισχυρίστηκε σήμερα, ότι ελέχθησαν από τον Πρωθυπουργό στην μεταξύ τους συζήτηση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». Ακολούθησε άμεση αντίδραση του ΚΚΕ και «σε σημείωσή του, με το οποίο απαντά στο Μαξίμου, αναφέρει ότι:
 “Το ΚΚΕ έχει πάγιες θέσεις για τον εκλογικό νόμο τις οποίες υπερασπίζεται με συνέπεια. Κι αυτές αποτυπώνονται στην πρόταση για απλή αναλογική, ανόθευτη, χωρίς μπόνους και χωρίς πλαφόν. (…)
Όσο για το περιεχόμενο της συνομιλίας, όσα είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ισχύουν απόλυτα”»[3]. [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]

Έτσι ακριβώς να φροντίσουν να ενεργούν και οι 4”. Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο...


Επιλογικά: Μια αρχική εκτίμηση
Ο υπογράφων την παραπάνω επιστολή διακηρύσσει πως γνωρίζει τις αρχές της δημοκρατίας και κατά καιρούς τις επικαλείται αρνητικά και για να κατηγορήσει αναπόδεικτα για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές... Ξεχνά, όμως, μια βασική αρχή την παραβίαση διακηρυκτικών αρχών η οποία και δεν συνιστά δημοκρατική συμπεριφορά αλλά ευθέως αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Επομένως και δεν συνάδει να αξιολογεί συμπεριφορές άλλων όντας ο ίδιος υπόλογος για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και δουλική συνεργασία με τη ΔΠΜ.

Παραδειγματικά αναφέρω πως επανειλημμένα επιχειρεί (από τον Μάιο του 2015) να παρεμποδίσει την ελεύθερη διακίνηση μηνυμάτων, κειμένων κ.ά. άλλων στοιχείων προς τους αποδέκτες της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» ειδικά όταν προέρχονται από εμένα και ενώ καλώς γνωρίζει πως έχουν ήδη δημοσιευθεί ενυπόγραφα επομένως είναι πλέον δημόσια κείμενα.
Πρόσφατα η 1η ανακοίνωση της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» «σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ε.Μ.Ε.» που στάλθηκε (28/6/2016, στις 7μμ) στους αποδέκτες της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» (με τίτλο: Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο στην ΕΜΕ;) δεν δημοσιεύθηκε(!!!) στο alfavita.gr (ή σε άλλη ιστοσελίδα) όπως επιβάλλεται αλλά και όπως προβλεπόταν...
Ποιος έχει την ευθύνη για αυτήν την παρασιώπηση;
Επισημαίνω, για “διευκόλυνση”, πως με νέο μήνυμά του (28/6/2016, στις 10 μμ) ο υπογράφων με αφορμή την προαναφερόμενη ανακοίνωση κατηγορεί την «Κίνηση» για αντιδημοκρατικότητα! Δηλαδή κατ’ αυτόν όταν η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» σιωπά ΤΟΤΕ λειτουργεί δημοκρατικά(!!!) όταν βγάζει ανακοινώσεις ΤΟΤΕ λειτουργεί αντιδημοκρατικά!!! Τόσο καλά, τόσο “δημοκρατικά”!

Δεν θα προχωρήσω σε προβλέψεις για το αν η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» θα καταφέρει να αναπτύξει τη δυναμική που απαιτείται για να ξεφύγει από το θανατηφόρο για αυτήν κλοιό της σήψης που άρχισε να σφίγγει όταν οι 7 θέσεις που κατακτήθηκαν με τις διακηρύξεις μας και με τη δουλειά μου (μαζί με άλλους συναδέλφους) της τελευταίας τετραετίας (2011-2014) και ενώ συνιστά γεγονός ότι μόνο ωφελημένη και μάλιστα ποικιλοτρόπως βγήκε η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» από τη δράση μου, εξαργυρώθηκαν τάχιστα σε δουλικές συνεργασίες για να λειτουργήσει η ΕΜΕ με αδιαφάνεια και αντιδημοκρατικά με την ευθύνη να ανήκει αναλογικά κατά 40% στην «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ». Βέβαια σε πραγματικά ποσοστά η ευθύνη ανήκει κατά 100% στην «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» μια και με ευθύνης της (εκλεγμένων μελών, υποψηφίων και μελών της) αντί η αναλογία 40/60 να λειτουργήσει ως μοχλός ανατροπής της κατεστημένης κατάστασης που πολλαπλά κατήγγειλε και η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και οι συνιστώσες της (με κύρια την Πανεπιστημονική Μαθηματικών) και με προσωπικά μας κείμενα εντός 16 μηνών (από το Μάρτη 2015 μέχρι και σήμερα) οδηγήθηκαν (με ενέργειες αλλά και παραλείψεις) σε αποδοχή νομιμοποίηση και ενσωμάτωση με τη ΔΠΜ και την καθεστωτική λειτουργία της ΕΜΕ.

Το πόσο άλλαξε η ρητορική των προβεβλημένων και μη μελών της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» δεν θα μας απασχολήσει για την ώρα. Ενδεικτικά και μόνο θα επιχειρήσω εκ νέου[4] να αναδείξω τη... νέα ρητορική και από εύλογη απόσταση να καταθέσω τις θέσεις μου ως ενεργός και ασυμβίβαστα δρων πολίτης.
Άλλωστε μια τέτοιας έντασης και έκτασης στροφή / “κωλοτούμπα” που συνοδεύεται από απόπειρα φίμωσης των φωνών αντίστασης! δεν επιτρέπει σιωπές αλλά επιβάλλει δράση. 

1η ένδειξη αλλαγής ρητορικής και υπαναχώρησης
Ένα σχόλιο, για την αναφορά στην ανακοίνωση (28/6/2016) της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» που έχει ως εξής: «Δε θεωρούμε  καλό  για την Ε.Μ.Ε. να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες αδιαφανών διαδικασιών και ενεργειών του Προέδρου και του Γραμματέα της εταιρείας, οι οποίες εκθέτουν ανεπανόρθωτα την εταιρεία». [η έμφαση με bold και υπογράμμιση δόθηκε από μας]

ΝΑΙ, καλά καταλάβατε δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση για αδιαφανείς διαδικασίες και ενέργειες αν και εκθέτουν (σε βάθος χρόνου και στη θητεία του ΔΣ 2015-2017) ανεπανόρθωτα την ΕΜΕ.
Με δυο λόγια το βάρος δεν πέφτει σε αυτές καθαυτές τις αδιαφανείς διαδικασίες και ενέργειες αλλά στο να αντιμετωπίζονται... σιωπηλά.
Με αποτέλεσμα με αναφορές απέξω απέξω να συναινούν για να είναι “και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ” συντηρώντας το σάπιο διαχρονικά ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ…
στην ΕΜΕ.

2η ένδειξη αλλαγής ρητορικής και υπαναχώρησης
Ο έτερος κλάδος της… “Κίνησης” δεσμεύεται πως θα επανέλθει το Σεπτέμβρη με δημόσιες παρεμβάσεις, δηλαδή με “νέο” έργο…


Επιλογικά: Και απολογιστικά  για την ώρα
Πίστευα μέχρι και την 3η συνεδρίαση του ΔΣ (8/5/2015) όπου συντελέστηκε η ανασυγκρότηση του ΔΣ  ότι θα αναστραφεί η κατάσταση. Δυστυχώς η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» αποδείχτηκε ανεπαρκής να διαχειριστεί την περιφανή νίκη στις εκλογές της ΕΜΕ (2015) και το γεγονός της ανασυγκρότησης του ΔΣ και στη συνέχεια επικράτησαν οι... χαμηλοί τόνοι, οι... αθώοι που βλέπουν τους πάντες καλοπροαίρετα και συνεργάζονται άνευ όρων και άνευ ορίων με τη ΔΠΜ διασφαλίζοντας τις "καρέκλες" τους ΚΑΙ υπηρετώντας τη γραμμή της "νομιμοποίησης των επιλογών της ΔΠΜ" ΚΑΙ της διατήρησης της αδιαφανούς και αντιδημοκρατικής λειτουργίας του ΔΣ ΚΑΙ για τη διετία 2015-2017.
Και ουδείς υπεύθυνος για το γεγονός πως όσα διακηρύξαμε και με βάση αυτά παλέψαμε και κερδίσαμε και εξακολουθούν να συνοψίζονται στο "Ανατρέπουμε τις κατεστημένες δομές και λειτουργούμε με διαφάνεια και δημοκρατικά" έπαψαν να είναι ο "οδικός χάρτης" των ενεργειών της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και τα πέταξαν στο καλάθι των άχρηστων... Απαιτούν μάλιστα υποταγή στο νέο δόγμα: "ΚΙΝΗΣΗ συνεργασίας με τη ΔΠΜ για το καλό της ΕΜΕ"... Να, με την ευκαιρία, ένα προτεινόμενο νέο όνομα για την "Κίνηση".

Εκτιμώ, λοιπόν, πως δεν μπορούν περιστασιακές πλειοψηφίες και διάττοντες αστέρες στη μακρόχρονη ιστορία της «Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» -όπως ο υπογράφων την ως άνω επιστολή-  να καθορίζουν τις θέσεις της τώρα και μετά την περιφανή νίκη των 7 εδρών (6 στο ΔΣ και 1 στην Εξελεγκτική Επιτροπή) και ουσιαστικά να παραβλέπουν και να αγνοούν διακηρυκτικές μας θέσεις, και ενώ διερχόμαστε καιρούς απαξίωσης, και αντί διακριτές ρήξεις και ανατροπές με βάση τις διακηρυκτικές μας αρχές να προβαίνουν στις επιβεβλημένες(;) κωλοτούμπες!

Με αυτούς τους... όρους και όσο η... τάση που περιέγραψα έχει κυριεύσει τα... πάντα είναι ασύμβατο η «Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ» και εγώ να είμαστε στρατευμένοι στον ίδιο αγώνα, στον ίδιο στόχο.


Εμείς, όμως, θα τα πούμε και στη συνέχεια αν προκύψουν νέα στοιχεία από τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 8/7/2016.
Αθήνα 6/7/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
[1] Βλ. αναλυτικά στο κείμενό μας “Με μεθοδεύσεις αδιαφανών διαδικασιών συνεχίζουν το παραμύθι το ΔΣ –ΕΕ της ΕΜΕ “ στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/06/blog-post_20.html (αναρτήθηκε 20/6/16)
[2] Βλ. ενδεικτικά τα κείμενά μας στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» στις 23/5/16, 27/5/16, 1/6/16, 12/6/16 και 20/6/16 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/
[4] Μια πρώτη απόπειρα καταγραφής τριών ενδεικτικών παραδειγμάτων της... νέας ρητορικής βλ. αναλυτικά στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» το κείμενό μου “Απολογισμός” της λειτουργίας του ΔΣ της ΕΜΕ (Μάρτης 2015 - Σεπτέμβρης 2015): “όποιος δεν θέλει να ζυμώσει... 70 μέρες κοσκινίζει” –παραδειγματική αναφορά (ημερ. ανάρτησης 8/10/15) http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2015/10/2015-2015-70.html