ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιος φταίει αν η κατάσταση παραμείνει έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει οι “18” του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ; Όλοι εμείς...

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Είναι γεγονός πως η ΕΜΕ διοικείται με αδιαφάνεια επίσης είναι γεγονός πως η νέα σειρά κειμένων μου πάντα επί της ουσίας έχει γίνει αποδεκτή με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μια και χωρίς να το επιδιώξω κατέληξα να είμαι η μοναδική πηγή πληροφόρησης αξιόπιστη, αντικειμενική, ουσιαστική άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Ένα ζήτημα, λοιπόν, που έχει αναδειχθεί καιρό είναι πως κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ παραβιάζονται συστηματικά με ευθύνη των “18” όσα προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων!!!

Έτσι, στις 29/9/16 υπέβαλα «Αίτημα εφαρμογής των όσων προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων επειδή αυτοί παραβιάζονται συστηματικά κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ» (με αρ. πρωτ. 15756/30-9-2016)

Το σκεπτικό για το οποίο και σας ενημερώνω έχει ως εξής:

«Κύριοι του Δ.Σ. της ΕΜΕ,
Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19.04.2005 (ΦΕΚ 539 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη[1] ορίζεται (άρθρο 4, 5) ότι:
«4. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από το γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e mail (…) στα μέλη που συμμετείχαν  και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωσή τους.
5. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις».

Ενώ με την υπ΄αριθμ. 27297/ΓΔ3 (ΦΕΚ 539 Β/2016) εξειδικεύθηκε (άρθρο 5) ορίζοντας πως
«5. Αποφάσεις − Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις (…) λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
2. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας και τα οποία τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο».

Σας ζητώ, ως μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, να εφαρμόσετε όσα προβλέπουν οι νόμοι και μάλιστα φρόνιμο θα ήταν να αρχίσετε αμέσως μόλις λάβετε την αίτησή μου με το να ενημερώσετε τα μέλη της ΕΜΕ για τις έξτρα δαπάνες που φορτώσατε την Εταιρεία από 30/9/16 (καθυστερούμενα δεδουλευμένες αποδοχές και τρέχουσες αποδοχές που καταβάλλονται κάθε μήνα) μέχρι και 31/10/16 στη λήξη της σύμβασης και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, γιατί η αναφορά σας  Α) Αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης με τετράμηνη προειδοποίηση της κ. (...)[2], δεν δηλώνει διαφανείς διαδικασίες και δεν είναι ενημερωτική σχετικά με το ποιος(;) αποφάσισε τι(;) και πόσα(;) θα εισπράξει η λογίστρια -ποσόν που επιβαρύνει τη ζημιά της Εταιρείας ΑΛΛΑ και ποιους εξυπηρετεί η εν λόγω “απόφαση”;
Όσο με αφορά ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που όπως καλώς γνωρίζετε παραιτήθηκα γιατί εμποδίστηκα[3] (από το 15μελές ΔΣ, την εν λόγω υπάλληλο και τα 2 εναπομείναντα μέλη της ΕΕ) σε κάθε ενέργειά μου να ασκήσω τον επιβαλλόμενο, από το άρθρο 41 του Καταστατικού της ΕΜΕ, έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ,
σας επαναλαμβάνω άλλη μια φορά (τώρα και ως μέλος της ΕΜΕ) πως δεν απολύονται ούτε και αποζημιώνονται λογιστές αν δεν υπάρχει έκθεση ορκωτού λογιστή που να πληροφορεί τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ και οπωσδήποτε τα μέλη της ΕΜΕ τι ακριβώς συνέβη τουλάχιστον την τελευταία 15ετία.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η σπουδή σας (των “18” του ΔΣ και της ΕΕ) να κλείσει εν κρυπτώ, όπως όπως και κυρίως χωρίς δημόσια άμεση πληροφόρηση των μελών της ΕΜΕ, το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και συνακόλουθα των ευθυνών των ΔΣ (και της ΕΕ) με την αποπομπή της λογίστριας, με δεδομένη μάλιστα τη μακρόχρονη θητεία της ως λογίστρια στην ΕΜΕ, δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για την ΕΜΕ».

Αθήνα 30/9/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

[1] Βλ. σχετική αναφορά (σελ. 5) στον «Απολογισμό δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2015», ενότητα Γ. “Οργανωτικά”: «Στα πλαίσια εκδημοκρατισμού της ΕΜΕ, το ΔΣ καθιέρωσε το σύστημα ΤΗΛΕΔΙΑ-ΣΚΕΨΗΣ για τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Έτσι, ήδη από τη συνεδρίαση της 23/10/2015, οι συνάδελφοι Γιάννης Αντωνίου (Θεσσαλονίκη) και Φραγκίσκος Καλαβάσης (Ρόδος), μετείχαν στη συνεδρίαση του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype). Μελλοντικά, το σύστημα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της ΕΜΕ με τους συναδέλφους της περιφέρειας». http://www.hms.gr/sites/default/files/news/apologismos_2015.pdf
[2] Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 10/06/2016 http://www.hms.gr/?q=node/1140 που αναρτήθηκε στις 15/9/16,  σχεδόν ένα 3μηνο αργότερα!!!
[3] Δείτε επεξηγηματικά, αναλυτικά και κατατοπιστικά την "Έκθεση (της μειοψηφίας) της Ε.Ε. της ΕΜΕ (η πλήρης έκθεση -σελ. 32)", η οποία σε έντυπη μορφή μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στη ΓΣ 6/3/16 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html 

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΕΜΕ σε δίμηνη "χειμερία νάρκη" ή όταν "έπεσε", η ιστοσελίδα της ΕΜΕ, "βολικά"...

της Αγγελικής Χ.  Χρονοπούλου

Αν και οι καιροί το "δικαιολογούν" ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό σαν μέλη της ΕΜΕ. Όσοι δεν το έχετε προσέξει γιατί πιστεύετε πως η αποχή από τα κοινά είναι η "ενδεδειγμένη" αυτές τις μέρες "λύση" ελπίζω να συμφωνήσετε με τη δικαιολογημένη αντίδραση όπως εκφράζεται με το κείμενο αυτό.

Από τις 11/7/16 η ΕΜΕ κατήργησε κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Τέτοια επιτυχία(!!!) των 15+3 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ που έπεσαν... σε δίμηνη "χειμερία νάρκη" καλλιεργώντας τη σιωπή.
Καμιά κουβέντα, καμιά ανακοίνωση, καμιά ενημέρωση από την ιστοσελίδα της ΕΜΕ τη δίμηνη "χειμερία νάρκη" της όταν η ιστοσελίδα της ΕΜΕ "έπεσε" στις 11/7/16 μέχρι και στις 31/8/16. 
Μάλιστα στις 1/9/16 το απόγευμα (και το διάστημα 31/7/16 μέχρι και 4/8/16) "κρέμασαν" την ιστοσελίδα έτσι(!!!), απλώς για να υπάρχει... με αποτέλεσμα για να είμαστε  απόλυτα ακριβείς και χωρίς δόση υπερβολής το ΔΣ και η ΕΕ της ΕΜΕ έκλεισαν το... μαγαζί...
Αφού ήδη για ένα δίμηνο(!!!) δεν λειτουργεί σε αδιαφάνεια αλλά σφραγισμένο.... Μακριά από όλους και σε πλήρη άγνοια όλων ΚΑΙ με ευθύνη των "18" του ΔΣ και της ΕΕ από ενέργειες ή/και παραλείψεις τους...

Σήμερα, 9/9/16, ανέβασαν στην αρχική σελίδα μια νέα ετεροχρονισμένη ανακοίνωση – Δ.Τ. με αναφορά στην «πρόσφατη[!!!] συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας», συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25/4/2016!!! Και ουσιαστικά το Δελτίο Τύπου (Δ.Τ.) είναι ένα συνονθύλευμα παλαιότερων[1] Δ.Τ. της ΕΜΕ, στο οποίο πρόσθεσαν σημερινή ημερομηνία!!!
Επισημαίνουμε, μάλιστα πως το Δ.Τ. εκδόθηκε ενώ δεν έχει πραγματοποιηθεί ΔΣ στην ΕΜΕ για ένα ημερολογιακό δίμηνο(!!!) από 8/7/2016!!!  Και ενώ από τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας μεσολάβησαν 4,5 μήνες...
Μάλιστα για το ζήτημα της ελλιπούς ενημέρωσης των μελών της ΕΜΕ σχετικά με την εν λόγω συνάντηση υπενθυμίζουμε ενδεικτικά την 4η δημόσια παρέμβασή μας για το «Τι συζήτησε η ΕΜΕ με τον υπουργό Παιδείας για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, ΕΜΕ»[2] (αναρτήθηκε 27/5/2016 στο blog  “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/05/2015-2017.html)

Άρα; Οι "18" για πολύ χρόνο ανενημέρωτοι σιωπούν, έχοντας περιπέσει σε "χειμερία νάρκη" και απλά καταλαμβάνουν τις "καρέκλες"...

Για το ζήτημα της δίμηνης "χειμερίας νάρκης" της ιστοσελίδας της ΕΜΕ "απολογιστικά" σημειώνουμε τα εξής:
Για παράδειγμα και η alfavita.gr άλλαξε, αλλά άλλαξε αυθημερόν. Άλλωστε είναι πασίγνωστο ότι οι αλλαγές στις ιστοσελίδες δοκιμάζονται εικονικά ενώ όταν είναι έτοιμη η νέα (ανανεωμένη, εμπλουτισμένη, αναβαθμισμένη  κ.ά.) σελίδα το... πέρασμα από την παλαιά στη νέα ιστοσελίδα γίνεται σε χρόνο μηδέν, κυριολεκτικά σε μια νύχτα... Το ίδιο συνέβη και στην αλλαγή της ιστοσελίδας «Βαθύ κόκκινο».
Καταγράφουμε, λόγω... συνάφειας, και την αναβάθμιση του ιστότοπου Μαθηματικών mathematica.gr αυθημερόν και εντός 5 ωρών... (σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις, «Αναβάθμιση mathematica https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=6&t=54906 )


Μόνον η ΕΜΕ, λοιπόν, συμπεριφέρθηκε σαν "έξυπνη" και με τις ενέργειες και ευθύνη του ΔΣ και της ΕΕ εκμεταλλεύτηκε την ανύπαρκτη, για την ώρα, αλλαγή της ιστοσελίδας. Αφήστε να την δούμε πρώτα!!! Γιατί το σημερινό "δείγμα γραφής" είναι μια από τα ίδια... Η ίδια ακριβώς "εμφάνιση" στην ιστοσελίδα, το ίδιο user interface design κ.ά.π. ... στοχεύοντας να φιμώσει την ΕΜΕ και να σφραγίσει κάθε διαρροή προς τα έξω "κατέβασε" για δύο μήνες την ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Μπράβο και στους "18" του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ οι οποίοι και αξίζουν δημόσιο, επώνυμο έπαινο. Άξιοι!!!

Στο διά ταύτα
Εύχομαι να υπάρξει αλλαγή στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ και να είναι κάτι το εξαιρετικό γιατί τότε θα αμβλυνθούν, σε κάποιο βαθμό, οι εντυπώσεις από τη βουβαμάρα που έπεσε απ’ άκρου εις άκρον της μαθηματικής κοινότητας διά της ΕΜΕ και με ευθύνη των "18" του ΔΣ και της ΕΕ από ενέργειες ή/και παραλείψεις τους...
ΑΛΛΑ αν η αλλαγή είναι κατά τα αναμενόμενα και με τη γνωστή προχειρότητα των ενεργειών τους (ΔΣ και ΕΕ) Τότε τους συστήνω από τώρα να βρουν... λαγούμι να κρυφτούν γιατί θα είναι αξιογέλαστοι και δυστυχώς και κατάπτυστοι για αντιδημοκρατική –και όχι μόνο συμπεριφορά απέναντι στα μέλη της ΕΜΕ.

Να μην παραλείψω να επισημάνω 
Με την ευκαιρία, αυτού του κειμένου, πως η ΕΜΕ δεν έμαθε ότι πραγματοποιείται το «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» και δεν το έμαθε ούτε μέχρι τις 11/7/16 που κατέβηκε η ιστοσελίδα της!!! Αλλά και μέχρι τις 8/9/2016 δεν έχουν κρεμάσει σχετική ανακοίνωση...

Από την πλευρά μου, ενημέρωσα την ιστοσελίδα του Παραρτήματος Χανίων της  ΕΜΕ (με e mail στη διεύθυνση http://www.mathchan.gr/synedrio/index.php/2015-08-09-19-15-13) έγκαιρα 3/8/16 (στις 1.47 μμ) το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ
Και έλαβα αμέσως (3/8/16, 9.40 μμ) την εξής απάντηση από το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ: «Καλησπέρα κα Χρονοπούλου, ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Πράγματι, τώρα βλέπω ότι η σελίδα του συνεδρίου δεν υπάρχει στην αντίστοιχη σελίδα της ΕΜΕ. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο και θα ζητήσω να την προσθέσουν (...)».

Αλλά που να αντιμετωπίσουν το ζήτημα οι 18 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ!!!
Μάλιστα επισημαίνω ότι, έκτοτε, και μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» έχω απευθείας ενημέρωση, όπως άλλωστε και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι, από το Παράρτημα Χανίων της  ΕΜΕ (που έχει απευθύνει μέχρι και 6/9/16 ήδη 2 διευκρινιστικά e mails).

Σήμερα(!!!) 9/9/2016 στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ επιτέλους "σηκώθηκε" με τίτλο «33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας» το link http://www.hms.gr/?q=taxonomy/term/7,137 που όταν το κλικάρεις αναγράφει: “Δεν υπάρχουν σχετικά νέα”!!! Δηλαδή πρόκειται για ψευδή και παραπλανητική πληροφόρηση!!! Άξιοι οι “18” του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ!!!
Επίσης παρατηρήσαμε πως ενώ ανακοινώνουν με link την ιστοσελίδα του Παραρτήματος Χανίων της ΕΜΕ, ω του θαύματος αν την κλικάρεις δεν οδηγεί επίμονα στην ιστοσελίδα του «33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας»» που έχει “σηκώσει” το Παράρτημα Χανίων! Προχειρότητα ή εμπρόθετη παραπληροφόρηση;

Καταληκτικά οι 18 του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ(!!!) δρομολόγησαν μια ιστοσελίδα, όπως προανέφερα μετά από δίμηνη "χειμερία νάρκη", που περιλαμβάνει άρες μάρες κουκουνάρες για να ξεγελάσουν οι 18 τους εαυτούς τους ΚΑΙ μετά για να προσβάλλουν τη νοημοσύνη των μελών της ΕΜΕ πρώτιστα αυτών που δεν αντιδρούν σε τίποτα και με κανέναν τρόπο.

Όσο για το τι "πέρασε" στην σκοτεινή, για τα μέλη της ΕΜΕ, περιοχή(;) δεν θα προτρέξουμε ΑΛΛΑ θα σας ενημερώσουμε με επόμενο κείμενό μας.

Καλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι μας.

Αθήνα 9/9/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

[1] Ομοιότητες εντοπίστηκαν με τα Δ.Τ. (αποθήκευση σε .pdf)  25/8/15, 30/11/15, 21/4/16 και 28/4/16 συνάντηση της ΕΜΕ με τον Υπουργό Παιδείας,
[2] Βλ. το κείμενό μας: Αγγελική Χ. Χρονοπούλου, Παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν στην αδιαφανή λειτουργία της ΕΜΕ (θητεία 2015-2017) με στόχο την ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας (αναρτήθηκε ο.π. στις  27/5/2016)