ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

2014, απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: στη σκιά του νέου «εκλογικού πραξικοπήματος»


Αγγελική Χ. Χρονοπούλου
  
Περιεχόμενα (μέρος 2ο)
Προλογικά

1. Ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ (ενδεικτικές αναφορές)

1.1 Η αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ
1.1.1 Μη διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις του
1.1.2 Από τις συνεδριάσεις του ΔΣ αποκλείστηκαν τα μέλη της ΕΜΕ

1.2 Αναπάντητες αιτήσεις μελών

1.3 Κατάχρηση εξουσίας, και αναγωγή του ατομικού συμφέροντος σε «σωματειακό», από το ΔΣ της ΕΜΕ

1.4 Αδιαφανής τήρηση πρακτικών (συνεδριάσεων του ΔΣ και ΓΣ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα
1.4.1 Παράδειγμα αδιαφανούς τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και κατασκευασμένη χρήση τους

2. Οι επιπτώσεις της απομαζικοποίησης της ΕΜΕ και της αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση
2.1 Σχετικά με τα περιοδικά
2.2 Σχετικά με τη βιβλιοθήκη

Επίλογος 2ου μέρους (προσωρινά)Μέρος 2ο
Προλογικά
Στο 1ο μέρος με ένα κατατοπιστικό σύντομο ιστορικό περιγράψαμε το τι προηγήθηκε με συμβατική αρχή τη Γενική καταστατική Συνέλευση (στις 20-1-2013) μέχρι και σήμερα με στόχο να οριοθετήσουμε πως έχει διαμορφωθεί με ευθύνη της διοίκηση της ΕΜΕ η κατάσταση. Επίσης προβήκαμε σε 4 γενικές διαπιστώσεις αποτιμώντας συνολικά την αδιαφανή, με ευθύνη του ΔΣ, λειτουργία της ΕΜΕ.
Το κείμενό μας αυτό αναρτήθηκε στις 13-2-2014 στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» με τίτλο: «2013, έτος σταθμός για την κάθαρση στη ΕΜΕ. Απολογισμός της δράσης της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά: επισημάνσεις δεσμευτικές για τη διάδοχη κατάσταση» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/2013_13.html)

Στη συνέχεια στις 17-2-2014 με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ του «Απολογισμού δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2013»[1], που φέρει ημερομηνία 31/1/2014(!!!), αποκαλύφθηκε το νέο «εκλογικό πραξικόπημα» που επιχειρεί η διοίκηση της ΕΜΕ με στόχο να ελέγξει και τις επόμενες εκλογές της ΕΜΕ και φυσικά το αποτέλεσμά τους.
Δυο μέρες μετά (19-2-14) αναρτήθηκαν οι αποφάσεις, της 2ης μέσα στο μήνα Γενάρη του 2014, συνεδρίασης του έκπτωτου ΔΣ (στις 31/1/14), συνεδρίαση που «νομιμοποιεί» τον απολογισμό και την ημερήσια διάταξη. Πρόκειται δηλαδή για τη «θεωρητική» κάλυψη του επιχειρούμενου «πραξικοπήματος» στην επικείμενη ΓΣ...
Προφανές είναι πως το ΔΣ έχει δρομολογήσει μια «βιοτεχνία» συνεδριάσεων (με αρχή την 6/12/13 ημερομηνία που έλαβαν γνώση της πρωτόδικης απόφασης) από τις 20-12-2013, αν και ουσιαστικά έκπτωτο, με στόχο να «κλείσει» ζητήματα της ΕΜΕ ερήμην και ενάντια στα συμφέροντα των μελών της. Μάλιστα γνωρίζουν ότι όσα αποτελέσματα παράγει αυτή η αυθαίρετη πρακτική θα καταπέσουν μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και τον ορισμό του προσωρινού ΔΣ από το δικαστήριο...

Στην εύλογη απορία, τότε γιατί εξακολουθητικά «νομιμοποιούν» οικονομικούς απολογισμούς, κ.ά.π. μια αρχική απάντηση είναι πως όσοι ακολουθούν παραβατική στρατηγική αυθαιρετώντας προκλητικά δύσκολα βάζουν φραγμούς, και ακόμη πιο δύσκολα αναστρέφουν την ροπή προς την παραβατικότητα. Επίσης επειδή η ελπίδα «πεθαίνει» τελευταία και ο δικαστικός αγώνας είναι μακροχρόνιος εύκολα καλλιεργούνται αυταπάτες ότι «κερδίζουν» και τελούν σε «νόμιμη», πλην αδιαφανή, λειτουργία...
Στο μεταξύ, όμως, αυτή η παραβατική συμπεριφορά του ΔΣ της ΕΜΕ έχει πάψει πλέον να προσβάλλει μόνον τα μέλη της ΕΜΕ και τη μαθηματική κοινότητα στο σύνολο της ΑΛΛΑ παρατηρείται αλλαγή παραδείγματος με αποτέλεσμα η κοινωνία πλέον να μας «μετράει» όλους με βάση τις αλχημείες και την παραβατική συμπεριφορά του ΔΣ και αυτό το γεγονός είναι ευθύνη όλων μας να αναστραφεί...

Καταληκτικά επισημαίνουμε ότι το 2ο μέρος του κειμένου μας που ακολουθεί δεν αποτιμά ούτε και περιλαμβάνει αναφορές στην πραξικοπηματική αυτή συμπεριφορά του ΔΣ, αφού για την ώρα μελετάμε το υλικό (ενώ ήδη προβήκαμε στις επιβαλλόμενες νομικές ενέργειες αρχικά (21-2-2014) με εξώδικη δήλωση) και θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας το συντομότερο, ειδικά όσο αφορά το δρομολογημένο «πραξικόπημα», όπως δηλώνεται από την ημερήσια διάταξη (που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το ΓΓ), και με ευθύνη του ΔΣ στην επικείμενη ΓΣ...


1. Ζητήματα αδιαφανούς λειτουργίας της ΕΜΕ (ενδεικτικές αναφορές)

1.1 Η αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ
Ως δείκτης υποβάθμισης του επιστημονικού ρόλου της ΕΜΕ αναγνωρίζεται η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ. Το χαρακτηριστικό αυτό αναπτύχθηκε με ευθύνη της διοίκησης της ΕΜΕ διαχρονικά και σε έδαφος (παρ)ερμηνειών του καταστατικού.

1.1.1 Μη διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών του ΔΣ στις συνεδριάσεις του
Η παραβίαση του άρθρου 19 έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης ελέγχου από τα μέλη αφού δεν ισχύει μια διαφανής διαδικασία ελέγχου των παρόντων μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ ούτε  επίσης μια διαφανής διαδικασία ενημέρωσης όσων μελών το επιθυμούν.

Με δυο λόγια ενώ το καταστατικό της ΕΜΕ στο άρθρο 19 προβλέπει: «Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, (...) Μέλος του Δ.Σ. που έχει απουσιάσει στις περισσότερες από τις πραγματοποιηθείσες τακτικές συνεδριάσεις μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του.
Μέλος του Δ.Σ. που εκπίπτει από τη θέση του αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του καταστατικού. (...)».

Και απευθύνουμε δημόσια το ερώτημα με ποια σύννομη διαδικασία η διοίκηση της ΕΜΕ εξασφαλίζει πως τηρήθηκαν όσα προβλέπει το άρθρο 19 μέσα στο ημερολογιακό έτος 2013;
Πάντως από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής[2] δεν πήραμε απάντηση!
Η έκθεση αναφέρει: «1. Έγιναν 13 συνεδριάσεις του ΔΣ μέχρι και 31/1/2014»!!!
Λυπούμαστε αλλά η ΕΕ δεν άσκησε τα δικαιώματα που τις αναγνωρίζει το καταστατικό (άρθρο 41) και δεν ήλεγξε (εκπροσωπώντας τα μέλη της ΕΜΕ) το αν τηρήθηκε το άρθρο 19!!! Και στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό ή το αντίθετο.
Γενικευτικές αναφορές του τύπου «έγιναν 13 συνεδριάσεις» το μόνο που δηλώνουν είναι ότι η έκθεση «συντάχθηκε»... Αν ίσχυσε κάτι άλλο, λυπούμαστε αλλά χωρίς δημόσια αναφορά αναλυτικών στοιχείων παρουσιών/απουσιών στις συνεδριάσεις και με δεδομένο πως αν και το ζητήσαμε με αίτηση μάς αρνήθηκαν έμπρακτα (με την τακτική της μη απάντησης)[3] την πρόσβαση στο βιβλίο πρακτικών(!) μόνο αυτή την εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε.

1.1.2 Από τις συνεδριάσεις του ΔΣ αποκλείστηκαν τα μέλη της ΕΜΕ
Η απόφαση του ΔΣ (συνεδρίαση 31/05/2013[4]) ενισχύει την αδιαφάνεια και συνιστά απόδειξη των φαινομένων σήψης που ταλανίζουν και απομυζούν το σωματείο, επειδή ουσιαστικά απαγορεύει στα μέλη της ΕΜΕ να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ΔΣ!  Αφαιρεί δηλαδή το δικαίωμα των μελών να ενημερώνονται αδιακρίτως για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις του ΔΣ, αλλά επιλέγει κιόλας ποια μέλη θα προσκαλέσει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του!!!
Σε συνδυασμό μάλιστα με την απόκρυψη της ημερήσιας διάταξης, ενδεικτικό παράδειγμα και αυτό αλλοτρίωσης των σκοπών του καταστατικού και σήψης του σωματείου με ευθύνη της διοίκησης, έχει ως αποτέλεσμα η Γραμματεία να γνωρίζει την ημερήσια διάταξη ενώ δεν τη γνωρίζουν τα μέλη!!!

Με την αντιδημοκρατική αυτή πρακτική παραβιάστηκε η αρχή της πληροφόρησης με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ελευθερία της άσκησης του λόγου και συνακόλουθα η αδυναμία άσκησης ελέγχου από τα μέλη της ΕΜΕ.


1.2 Αναπάντητες αιτήσεις μελών
Επειδή η αδιαφάνεια στη λειτουργία της ΕΜΕ χρειάζεται να τερματιστεί, και επομένως κάθε ενδιαφερόμενος επείγει να διαμορφώσει την άποψή του, υπενθυμίζουμε ότι στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/ (διαλέξτε από τον κατάλογο των ετών) δημοσιεύονται κείμενά μας για την αδιαφάνεια  στη λειτουργία της ΕΜΕ πρόσφατα αλλά και παλαιότερα (2011-2012).
Έτσι το blog «Μαθηματικά Τετράδια» καθίσταται μια διαφανής και αξιόπιστη πηγή συνεχούς ενημέρωσης όσων ενδιαφέρονται, συμμετέχουν και παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο «των Μαθηματικών και των μαθηματικών χωρίς... ασκήσεις...».

Στην παραβίαση του άρθρου 20 και της αρχής της πληροφόρησης[5] παραδειγματικά και ενδεικτικά αναφερθήκαμε δημοσιοποιώντας δυο κραυγαλέες περιπτώσεις, στο blog «Μαθηματικά Τετράδια» (21-5-2013) όπου αναρτήσαμε κείμενο με τίτλο, «Παρεμβάσεις για τη διαφάνεια στη λειτουργία του ΔΣ της ΕΜΕ» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html)
Με βάση τα παραπάνω δημοσιοποιημένα γεγονότα αποδεικνύεται πως επιδιώκουν να μην ικανοποιούν και αιτήματα που σχετίζονται με την ενημέρωση των μελών της ΕΜΕ την οποία ρητά προβλέπει το καταστατικό.


Μια ακόμη περίπτωση αδιαφάνειας, παραγκωνισμού των μελών και απόκρυψης της παρέμβασής τους, εντοπίστηκε όταν η «ανακοίνωση της “Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας Μαθηματικών”» (ΔΠΜ) που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στις 18-12-13 (και δεν είμαστε ανάμεσα στους παραλήπτες[6]) προκάλεσε επιστολή - παρέμβαση (από αντεπιστέλλον μέλος της ΕΜΕ): «προς το Δ.Σ. της ΕΜΕ και την παράταξη "Δημοκρατική Πρωτοβουλία Μαθηματικών" μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα διοικητικά της ΕΜΕ (…)» -επιστολή που μας στάλθηκε και επίσης διακινήθηκε ηλεκτρονικά (20-12-13).
Στην επιστολή αυτή επιλέξει αναγράφεται ότι: «(…) ενίσχυσαν την εδώ και καιρό εκφρασμένη άποψή μου για την μη καλή πορεία της διοίκησης της ΕΜΕ, όπως το έχω εκφράσει τόσο στις συναντήσεις των παραρτημάτων που γίνεται σε κάθε συνέδριο της ΕΜΕ αλλά και με επιστολή μου που έστειλα στις 28 Φεβρουαρίου 2013, πριν από τις Γενικές συνελεύσεις της ΕΜΕ στην Αθήνα για την αλλαγή του καταστατικού και τις εκλογές, την οποία επιστολή, ας σημειωθεί την απέκρυψαν οι συνάδελφοι του Δ.Σ. της ΕΜΕ». [η έμφαση με bold και με υπογράμμιση δόθηκε από μας]


1.3 Κατάχρηση εξουσίας, και αναγωγή του ατομικού συμφέροντος σε «σωματειακό», από το ΔΣ της ΕΜΕ
Το ΔΣ της ΕΜΕ διακινεί συστηματικά την «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» ως εργαλείο για την προώθηση των θέσεων της ΔΠΜ χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των  μελών της ΕΜΕ που λαμβάνουν την «Ενημέρωση». O αριθμός των e-mails είναι απροσδιόριστος αλλά είναι πιθανόν να φθάνει τις 11.000(;)...
Η «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» Νοέμ- Δεκ. 2013, στάλθηκε στις 3-1-2014 δηλαδή στάλθηκε από το έκπτωτο, μετά την απόφαση 6341/2013, ΔΣ της ΕΜΕ στο πλαίσιο κατάχρησης εξουσίας σε βάρος μας δηλαδή σε βάρος μελών της ΕΜΕ, αν και στο όνομα των μελών ασκούν την εξουσία ως ΔΣ(!!!) Για αυτό το λόγο τους αποδίδουμε τη μομφή ότι χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος τον κατάλογο των  μελών της ΕΜΕ, μέχρι και 11.000(!), που λαμβάνουν την «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Οι Γιάννης Κερασαρίδης και Αγγελική Χρονοπούλου περιγράφουν με ακρίβεια αυτή την πρακτική του ΔΣ της ΕΜΕ[7] επισημαίνοντας ότι: «Οι διοικούντες την ΕΜΕ, (...) Την πρώτη ανακοίνωση την εκδώσαν σαν Παράταξη και τη δεύτερη σαν ΔΣ. Η δεύτερη ήταν φορέας των ιδεών της πρώτης. Έτσι χρησιμοποιώντας το μηχανισμό της ΕΜΕ, προώθησαν τις "ιδέες" της παράταξής τους, για να προσθέσουν κύρος…» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html)

Το ΔΣ, λοιπόν, επέλεξε να απευθύνει την απάντησή του σε όλα τα μέλη της ΕΜΕ παραπλανώντας και παραπληροφορώντας τα μέλη της. Και βέβαια δεν φρόντισαν για λόγους ισότιμης μεταχείρισης να αναφέρουν στην «Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο» και τα δύο κείμενά μας[8] που ακολούθησαν την ανακοίνωση της ΔΠΜ και προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του ΔΣ. Αν και δημοσιευμένα τα κείμενά μας αυτά ουδέποτε στάλθηκαν σε όλα τα μέλη της ΕΜΕ, ούτε καν ως βιβλιογραφική παραπομπή…


1.4 Αδιαφανής τήρηση πρακτικών (συνεδριάσεων του ΔΣ και ΓΣ) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα
Είναι γνωστό (και δημοσιοποιημένο από κείμενά μας) ότι επανειλημμένα η διοίκηση της ΕΜΕ αρνήθηκε τις προτάσεις μας (αλλά και την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης) για να τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ και έτσι καθιερώθηκε διαχρονικά μια έωλη απόδοση των όσων συζητούνται σε αυτές...
Οι στόχοι προφανείς, η κατασκευασμένη (αφού δεν υπάρχουν ούτε καν στενογραφημένα πρακτικά) απόδοση σε έδαφος αδιαφάνειας ρυθμίζει με ευκολία το αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια στην ιστοσελίδα τα πρακτικά αποδίδονται από ανώνυμο (μη κατονομαζόμενο) συντάκτη. Έτσι σκόπιμα αποφεύγεται η ανάρτηση των πρακτικών ως έχουν στο βιβλίο πρακτικών ως εικόνα (.tiff .png κ.ο.κ.) για προφανείς και πάλι λόγους.

1.4.1 Παράδειγμα αδιαφανούς τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ και κατασκευασμένη χρήση τους

Μάλιστα για να έχουμε μια τάξη μεγέθους πόσο εξυπηρετεί την αδιαφάνεια, και ό,τι αυτή συγκαλύπτει(;), θα παραθέσουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα, κατασκευασμένης χρήσης πρακτικών:
Στις προτάσεις της διοίκησης της ΕΜΕ προς το δικαστήριο στις 17-10-2013 που υπογράφονται από τον έναν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους που, όπως αναφέρουν (σελ. 35), «(...) εξουσιοδοτήθηκαν [στη συνεδρίαση του ΔΣ της 20-9-2013] οι πληρεξούσιοι δικηγόροι μας για την εκπροσώπηση του σωματείου μας στην παρούσα δίκη»[9]
Επισημαίνουμε ότι στην απόφαση της 20ης Σεπτέμβρη 2013 (που είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, μέχρι και σήμερα 21-2-2014 ώρα 10.37 πμ) δεν αναγράφεται αυτή η πληροφορία. Γιατί;

Και με την ευκαιρία διερωτόμαστε γιατί δεν ανακοινώθηκε στο διαδίκτυο (για την ενημέρωση όλων των μελών της ΕΜΕ) ότι όρισαν πληρεξούσιους δικηγόρους (απροσδιόριστο αριθμό μάλιστα) και περισσότερους από έναν;
Επιπλέον η αναφορά στις προτάσεις της διοίκησης της ΕΜΕ, στο δικαστήριο, σε απόφαση του ΔΣ στις 20-9-2013, την οποία και σημειώνουν ότι «προσκομίζουμε και επικαλούμαστε» (σελ. 35) ΑΛΛΑ φρόντισαν να μην την ονοματίσουν «ΣΧΕΤΙΚΟ 15» με αποτέλεσμα να μη μας χορηγηθεί!
Αυτή η αναφορά τους, όμως, δεν επιβεβαιώνεται από την απόφαση που αναρτήθηκε http://www.hms.gr/node/742 Το γεγονός αυτό συνιστά αρχικά αναληθή αναφορά[10] και χρειάζεται να διερευνηθεί αν είναι και κατασκευασμένη για τις «ανάγκες» της δίκης.
Βέβαια, τι ακριβώς προσκόμισαν στο δικαστήριο παραμένει απορίας άξιον.

Αυτονόητο είναι πως μετά την πρωτόδικη δικαστική απόφαση αυτή η μεθόδευση και άλλες παρόμοιες τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια κατέστησαν αναποτελεσματικές. Παραμένουν όμως ως δείγμα αδιαφανούς γραφής της διοίκησης της ΕΜΕ, δείγμα που εξέπεσε μόνο χάρη στην απόφαση (6341/2013) που δικαίωσε την αγωγή που καταθέσαμε.
Μετά την άσκηση έφεσης στις 7-1-2014 (αρ. κατάθεσης 85/2014) κατά της πρωτόδικης απόφασης οι μεθοδεύσεις αυτές συνιστούν στοιχείο προς εκτίμηση για την εκδίκαση της έφεσης γιατί δηλώνουν το κατασκευασμένο των επιχειρημάτων της διοίκησης της ΕΜΕ.


2. Οι επιπτώσεις της απομαζικοποίησης της ΕΜΕ και της αδιαφάνειας στην οικονομική διαχείριση

2.1 Σχετικά με τα περιοδικά
Η επιστημονική διάσταση της ΕΜΕ, διάσταση την οποία οφείλει να έχει κάθε επιστημονικό σωματείο που δεν επιδιώκει να είναι ένα σωματείο σφραγίδα(!) με αριθμό ψηφισάντων που τείνει στο... «μηδέν», όσο αφορά στα περιοδικά δεν εξασφαλίζεται από την απαρίθμηση ονομάτων που δημιουργούν την ψευδαίσθηση του όγκου συμμετοχής αλλά τα απτά αποτελέσματα δεν την επιβεβαιώνουν...
Ενδεικτικά για παράδειγμα στις αναφορές στην ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών παρατηρείται μεγάλη απόκλιση από το έντυπο περιοδικό. Επιπλέον η ψηφιοποίηση των πρακτικών των συνεδρίων έχει επίσης πολλά λάθη. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΜΕ http://www.hms.gr/apothema/ αφορά και τα συνέδρια από το 1ο μέχρι και το 30ο http://www.hms.gr/apothema/?s=scfs που διοργάνωσε η ΕΜΕ από το 1984 μέχρι το 2013.
Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν προβλέφθηκε να κινητοποιηθούν τα μέλη της ΕΜΕ για να συμμετέχουν.
Ειδικά για τα περιοδικά (της σειράς «Ευκλείδης») χρειάζεται, άμεσα, να διευρυνθούν προς την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του προβληματισμού.

Ειδικότερα στις 15-1-14 απευθυνθήκαμε προφορικά στη Γραμματεία και ζητήσαμε τον αριθμό των αντιτύπων του «Ευκλείδη» που ταχυδρομούνται για κάθε έκδοση. Απάντηση δεν λάβαμε και θεωρούμε πως η έμμεση απάντηση, δια της τεθλασμένης, με βάση ό,τι αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 3/1/2014 http://www.hms.gr/node/781, είναι η εξής: «Το Δ.Σ. της ΕΜΕ αποφάσισε τα περιοδικά Ευκλείδης Α και Β λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης να αποστέλλονται στα μέλη της ΕΜΕ που οφείλουν τα τρία τελευταία έτη».
Επειδή η εν λόγω ανάρτηση συντελέστηκε μετά τις 19-1-2014(!) επομένως συνιστά «απάντηση» που, όμως, δεν απαντά στο ερώτημά μας τουναντίον συσκοτίζει ως συνήθως την κατάσταση.

Και βέβαια ούτε λόγος να μας ενημερώσουν γραπτά ή προφορικά με βάση τα αριθμητικά πραγματικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν από τις αποδείξεις ΕΛ.ΤΑ. και άλλα συναφή στοιχεία.

Άλλωστε και μέσα στο 2013(!) δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μας και με καμιά αφορμή και φυσικά δεν απάντησαν στις αιτήσεις μας!!! Με δυο λόγια τηρείται η πρακτική να πρωτοκολλούμαι τις αιτήσεις ή να υποβάλλουμε ερωτήματα στη Γραμματέα η οποία και στη συνέχεια, αν επανέλθουμε και τη ρωτήσουμε, μας απαντά «δεν ξέρω»! Από το ΔΣ, βέβαια, ανταπόκριση καμιά!


2.2 Σχετικά με τη βιβλιοθήκη
Η οργάνωση αρχείου (προαπαιτούμενο για τον έλεγχο μέσω «αποθήκης») και βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη με στόχο να είναι άμεσα προσβάσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τα μέλη της ΕΜΕ αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Όσο για την οικονομική διάσταση του ζητήματος αναφέρουμε ως ενδεικτικό παράδειγμα την ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΜΕ που συγχρηματοδοτείται κατά «80% από το Ε.Τ.Π.Α., 20% από Εθνικούς Πόρους».
Πρόκειται για τα διαβόητα ευρωπαϊκά προγράμματα, και αν και το επιστημονικό περιοδικό «Σύγχρονη Εκπαίδευση» δεν έγινε για λόγους αρχής αποδέκτης τέτοιων προγραμμάτων, όσο αφορά την ΕΜΕ δεν θα την «χρεώσουμε» αυτή την επιλογή.
Επειδή όμως η κριτική είναι μέσο για βελτίωση και όχι αυτοσκοπός θα διερωτηθούμε:  έχει και πού δημοσιευθεί ο οικονομικός απολογισμός του προγράμματος; Ποιος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος; Σε ποιον ισολογισμό της ΕΜΕ αποτιμήθηκε οικονομικά το πρόγραμμα και ποιοι είναι οι οικονομικά υπεύθυνοι;
Το στοιχείο που εντοπίσαμε (ψάχνοντας πρόχειρα) στο Διαδίκτυο είναι: «Μαθηματικά και Πολιτισμός: Από την Αρχαιότητα Στην Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 1.3 α/α 84), «Ελληνική Μαθηματική Εταιρία 200,000.00» (διακόσιες χιλιάδες ευρώ)[11]

Με δυο λόγια «πέρασαν» πολλά λεφτά από την ΕΜΕ συνάδελφοι. Ζητάμε, λοιπόν, το ελάχιστο δημόσια, σαφή, ακριβή και διαφανή οικονομική ενημέρωση για το ποιοι και πώς τα διαχειρίστηκαν;

Και με την ευκαιρία οι ισολογισμοί (προϋπολογισμός/απολογισμός) που εθιμικά ανακοινώνονται στα μέλη στις ετήσιες ΓΣ ουσιαστικά δεν συνιστούν ουσιαστική ενημέρωση όταν αναφέρονται συνοπτικά και συνολικά ως συνήθως...

Με δυο λόγια συνάδελφοι δεν πρέπει να αρκούμαστε πλέον σε μια γενικόλογη, τετριμμένη και ελάχιστα κατατοπιστική οικονομική ενημέρωση. Μάλιστα την επιλογή αυτού του είδους της οικονομικής ενημέρωσης ωθούμαστε να συνεκτιμήσουμε με την εμμονή των διοικούντων την ΕΜΕ να εναλλάσσονται στις θέσεις ελεγχόμενων και ελεγκτών (ΔΣ και ΕΕ) δηλαδή μια βολική εναλλαγή, που εξασφαλίζει την άλωση της ΕΜΕ, εδώ και 30 χρόνια, και που δεν έχει άλλη εξήγηση πέραν του ότι δεν το απαγορεύει(!!!) το καταστατικό... Οπότε και «νομιμοποιείται» με τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής!


Επίλογος 2ου μέρους (προσωρινά)
Επαναλαμβάνουμε όσα σημειώναμε στον επίλογο του 1ου μέρους.
Με δεδομένο αυτή την τακτική της διοίκησης της ΕΜΕ σε αυτή τη συγκυρία και με γνώμονα τόσο το συμφέρον όλων, χωρίς διακρίσεις, των μελών της ΕΜΕ, όσο και του σωματείου αυτού καθαυτού, ο αγώνας για διαφάνεια στη λειτουργία μιας μαζικής ΕΜΕ είναι το διακύβευμα και απαιτεί συστράτευση. Ας συμπορευτούμε, λοιπόν, σε ένα κοινό όραμα όλοι μαζί, εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε το παρόν και τολμάμε να ονειρευόμαστε το μέλλον για τον τόπο μας, με αρχή το μέλλον μιας μαζικής ΕΜΕ.Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται (προσωρινά) .............................

Μέρος 3ο  (προσωρινός τίτλος)
3. Κριτική ανάλυση των προτάσεων που υπέβαλε η διοίκηση της ΕΜΕ στο δικαστήριο, στις 17-10-2013[3] Παραβιάζοντας δικαιώματα που αναγνωρίζει στα μέλη της ΕΜΕ το άρθρο 20 του καταστατικού.
Και ταυτόχρονα η ΕΕ που ελέγχει εκ μέρους των μελών δεν κατοχυρώνει με την έκθεσή της τα δικαιώματα αυτά αφού για παράδειγμα δεν τεκμαίρεται με τη δημοσιοποίηση στοιχείων το αν τηρήθηκε το άρθρο 19, κ.ά.π.
[5] Επειδή στο ΔΣ (και στην ΕΕ) συμμετέχουν και πανεπιστημιακοί γνωρίζουν από πρώτο χέρι ποιας τάξης μεγέθους παράβαση συνιστά αυτή η, σε βάρος μας, παραβίαση της αρχής της πληροφόρησης.
Με δυο λόγια, συνιστά συμπεριφορά, (εντός και) εκτός υπηρεσίας, που απάδει στην αξιοπρέπεια του πανεπιστημιακού λειτουργού.
Ενδεικτική είναι η σχετική εγκύκλιος που προβλέπει ότι «επειδή η άρνηση παροχής πληροφόρησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1 περ. ιβ΄ του Ν.3528/2007 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4057/2012), σας γνωρίζουμε ότι εφεξής θα εξετάζονται όλες οι καταγγελίες που περιέρχονται στη Διοίκηση και θα αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες. (...)». [η έμφαση με bold δόθηκε από μας]
[6] Επειδή η ανακοίνωση αναφερόταν προσωπικά σε μας και μας κατονόμαζε ακολούθησαν τα δικά μας ενημερωτικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν στις 20-12-2013 «Η τέλεια σύγχυση ή απάντηση σε ένα κακόβουλο κείμενο, του Γιάννη Κερασαρίδη» (http://www.alfavita.gr/arthron/η-τέλεια-σύγχυση-ή-απάντηση-σε-ένα-κακόβουλο-κείμενο-του-γιάννη-κερασαρίδη)
και στις 22-12-2013 της Αγγελικής Χρονοπούλου στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” «Μια οφειλόμενη απάντηση σε μια παρέμβαση ως μη όφειλε: το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου απέναντι στην αναστροφή - στρέβλωση της πραγματικότητας» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html)
[7] Βλ. αναλυτικά στο κείμενο των Γιάννη Κερασαρίδη και Αγγελικής Χρονοπούλου: «Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ΕΜΕ (δυο μήνες μετά την έκδοση της απόφασης που κηρύσσει έκπτωτο το ΔΣ)» http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html αναρτήθηκε 6-2-2014.
[8] Επειδή η ανακοίνωση της ΔΠΜ αναφερόταν προσωπικά σε μας και μας κατονόμαζε ακολούθησαν τα δικά μας ενημερωτικά κείμενα που δημοσιεύθηκαν: α) στις 20-12-2013 «Η τέλεια σύγχυση ή απάντηση σε ένα κακόβουλο κείμενο, του Γιάννη Κερασαρίδη» (http://www.alfavita.gr/arthron/η-τέλεια-σύγχυση-ή-απάντηση-σε-ένα-κακόβουλο-κείμενο-του-γιάννη-κερασαρίδη)
και β) στις 22-12-2013 της Αγγελικής Χρονοπούλου στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” «Μια οφειλόμενη απάντηση σε μια παρέμβαση ως μη όφειλε: το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου απέναντι στην αναστροφή - στρέβλωση της πραγματικότητας» (http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_22.html)
[9] Βλ. σελ. 35 των προτάσεων της διοίκησης της ΕΜΕ στις 17-10-2013.
[10] Υποσημειώνουμε πως ανακτήσαμε και αποθηκεύσαμε σε .pdf και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του ΔΣ στις 29-8-2013 και 18-7-2013 αλλά και στις 25-10-2013 όπου και δεν ανευρέθηκε καμιά σχετική αναφορά σε ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων ενόψει της δικάσιμου της 17-10-2013!
[11] Βλ. για το Έργο και για την επέκταση των δράσεων του έργου  http://ep.culture.gr/el/Documents/ΕΠ%20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ%202000-2006/ΕΝΤΑΞΕΙΣ%20ΚΤΠ%20new.xls

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.