ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Έκθεση (της μειοψηφίας) της Ε.Ε. της ΕΜΕ (η πλήρης έκθεση -σελ. 32)

 της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου (μέλος της Ε.Ε.)

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η πλήρης έκθεση (της μειοψηφίας)  της Ε.Ε. της ΕΜΕ  (σε έντυπη μορφή μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στη ΓΣ 6/3/16  και  περιληπτικά αναρτήθηκε στις 5/3/16 στην alfavita)


Περιεχόμενα

1. Ζητήματα που επισύρουν ακυρότητα της διαδικασίας
1η επισήμανση:  περί της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη
2η επισήμανση:  διορθωτικές παρατηρήσεις για τον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ"

Μέρος 1ο: Κριτική θεώρηση -σύμφωνα με το άρθρο 41-
του «απολογισμού δράσης του ΔΣ» 
Α. Προτάσεις που υπέβαλα ως μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 41) στο ΔΣ που δεν λήφθηκαν υπόψη επισύροντας ακυρότητα της διαδικασίας έγκρισης του «Απολογισμού Δράσης του Δ.Σ.» και της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη

Μέρος 2ο: Κριτική θεώρηση -σύμφωνα με το άρθρο 41-
της, κατά πλειοψηφία, «Έκθεσης της ΕΕ»
Β. Προτάσεις που υπέβαλα ως μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 41) στην ΕΕ που δεν λήφθηκαν υπόψη στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ» επισύροντας ακυρότητα της διαδικασίας έγκρισης του «Απολογισμού Δράσης του Δ.Σ.», του «οικονομικού απολογισμού» και της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη

Β1. Ενδεικτικά παραδείγματα όσων αποκρύβονται από το “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.”

Μέρος 3ο: Αναφορά στο πως ο «οικονομικός απολογισμός» φέρεται προς έγκριση στη ΓΣ χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο από την ΕΕ δηλαδή κατά παράβαση του άρθρου 41 του Καταστατικού
Γ. Με δυο λόγια πέρασαν πολλά λεφτά από την ΕΜΕ συνάδελφοι, και δεν έγινε έλεγχος από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41

Γ1. Τρεις(!!!) καταγεγραμμένες προσεγγίσεις για την οικονομική ζημιά που υπέστη η ΕΜΕ. Καμιά σχετική αναφορά στο ύψος της ζημιάς στον «οικονομικό απολογισμό» και στην κατά πλειοψηφία «Έκθεση της ΕΕ»

Γ2. Ιστορικό της παρεμπόδισης και της απομόνωσής μου από τα οικονομικά στοιχεία με στόχο να κλείσει χωρίς έλεγχο από την ΕΕ ο «οικονομικός απολογισμός»

Γ3. Χρονολογημένο ιστορικό των 7 αιτήσεων που υπέβαλα και κατέληξαν αναποτελεσματικές ικανοποιώντας το στόχο να κλείσει χωρίς έλεγχο από την ΕΕ ο «οικονομικός απολογισμός»

2. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ;Υποβάλλεται έκθεση απολογισμού (μειοψηφίας)
του μέλους της Ε.Ε. Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου
ΚΑΙ ως υπόμνημα ενημερωτικό στη ΓΣ (6/3/16)

και με βάση τα άρθρα 31§2β και 27§6θ

Υποβάλω ως μέλος της Ε.Ε. την έκθεση απολογισμού (μειοψηφούσα άποψη) της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου, επειδή αφενός παρεμποδίστηκα και αφετέρου υπέστην μεροληπτική σε βάρος μου τακτική που μου στερεί καταστατικά μου δικαιώματα κατά παράβαση του άρθρου 41. Επίσης θα υποβληθεί στη ΓΣ (6/3/16) ως υπόμνημα ενημερωτικό σε εφαρμογή των άρθρων 31§2β[1] και 27§6θ[2] για να ζητήσω από την ΓΣ την αρμόζουσα απόφαση προς άρση των συνθηκών που προκαλούν ακυρότητα της διαδικασίας έγκρισης του ισολογισμού, απολογισμού και πεπραγμένων του ΔΣ και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

1. Ζητήματα που επισύρουν ακυρότητα της διαδικασίας
Άρθρο 41§α και «γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις καθώς και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμία, επιβλέπει δε ιδιαίτερα αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει η Εξελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της Ε.Μ.Ε. και να διενεργεί τον έλεγχο του αποθεματικού (περιεχόμενο) του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή το μέλος της την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ., στη Γενική Συνέλευση».
Η αναφορά αυτή σύμφωνα με την Περιφέρεια (εποπτεύουσα αρχή) προϋποθέτει να υποβάλλεται ομόφωνη και όχι κατά πλειοψηφία έκθεση της Ε.Ε.

Έτσι οι δύο εκθέσεις (πλειοψηφίας και μειοψηφίας) είναι ισότιμες και θα κληθεί η ΓΣ να αποφασίσει.

Επιπλέον ο Γ.Γ. άρθρο 23§ «2) Συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.»
Ενώ ο Ταμίας άρθρο 25§ «1) (...) Συντάσσει τον ισολογισμό και τον γενικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ.. Σαν οικονομικό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος».

Στη συνέχεια υποβάλλω τις αποκλίσεις από την πραγματικότητα του απολογισμού δράσης που συνέταξε ο ΓΓ (κ. Ι. Τυρλής) συνεπικουρούμενος σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους Β΄ αντιπρόεδρο (με αρμοδιότητα σε θέματα Γραμματείας κ. Γιάννη Κερασαρίδη) και τον Αν. Γ.Γ. (κ. Βασ. Βισκαδουράκη) (πρακτικά συνεδρίασης ανασυγκρότησης του ΔΣ 8/5/15) και στη συνέχεια τις αποκλείσεις από τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων – Εξόδων του 2015, τον ισολογισμό του 2015 και τον προϋπολογισμό του 2016 που συντάσσει σύμφωνα με το άρθρο 25§1 ο Ταμίας (κ. Αλ. Παπαϊωάννου) συνεπικουρούμενος σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που αποδόθηκαν στους Α΄ αντιπρόεδρο (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρη) και τον Αν. Ταμία (κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου) (πρακτικά συνεδρίασης ανασυγκρότησης του ΔΣ 8/5/15) με τη συνδρομή του Λογιστηρίου (κα Ιατρού) και του εξωτερικού λογιστή (κ. Φλαμπούρη) που υπέγραψε.
Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το ΔΣ στη συνεδρίαση του 12/2/16 εν τη απουσία του Ταμία δηλαδή παραβιάστηκε προδήλως το καταστατικό άρθρο 25§1)

Μετά τα παραπάνω που συνιστούν ακυρότητα της διαδικασίας σύγκλισης της ΓΣ (6/3/16) και επισύρουν ακυρότητα των αποφάσεών της. Για την περίπτωση που θα συνεχιστεί η διαδικασία εν γνώσει σας ότι παράγει ακυρότητα θα παρέμβω σε μια προσπάθεια έστω και την ύστατη στιγμή να επανέλθει η διαδικασία στη νομιμότητα με απόφαση της ΓΣ που θα την αποκαθιστά.

Σας καλώ, λοιπόν, να διεκδικήσετε ό,τι σας ανήκει και με την ψήφο σας στη ΓΣ στις 6 Μαρτίου 2016 να αποφασίσετε για την ΕΜΕ και να ανατρέψετε μια χρονίζουσα τελματώδη κατάσταση αδιαφάνειας και «βυζαντινισμού» που εκθέτει τόσο τη μαθηματική κοινότητα όσο και τον καθέναν (και την καθεμία) μας προσωπικά.
Για να γίνετε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος υποστηρίξτε με την ψήφο σας τις προτάσεις μου και δώστε την ευκαιρία που δικαιούται το επιστημονικό μας Σωματείο να λειτουργήσει τη 2η 100ετία της ζωής του αφήνοντας πίσω τις γλίστρες εποχές και τα όσα αυτές επισώρευσαν.


1η επισήμανση:
περί της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη

Στην πρόσκληση με ημερομηνία 22/1/2016 (1η σελίδα του ανακοινωμένου απολογισμού δράσης) για τη ΓΣ 6/3/2016 έχω να παρατηρήσω ότι αφού τα πεπραγμένα περιέχουν οικονομικά στοιχεία και τη στιγμή που κάθε χρόνο εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς και μόνο, τότε τίθεται ζήτημα (το οποίο έθεσα στη συνεδρίαση της ΕΕ 17/2/16) ότι αν και στην πρόσκληση 31/1/2014 (ενδιάμεση ΓΣ 9/3/2014) αναγράφεται στο θέμα 4. Έγκριση του ισολογισμού, απολογισμού και πεπραγμένων του ΔΣ και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη» Ομοίως και στην πρόσκληση 30/1/15 (ΓΣ απολογιστική 1/1/14-32/12/14 στις 8/3/2015) στο Θέμα 4ο επίσης αναφέρεται η ίδια φράση, η φράση «και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη»[3] απουσιάζει από τη φετινή πρόσκληση με ημερομηνία 22/1/16 (ενδιάμεση ΓΣ 6/3/2016). Με ποιανού ευθύνη και ποιος/ποιοι ωφελείται / ωφελούνται από αυτήν την παράλειψη, κατά παράβαση του καταστατικού;


2η επισήμανση:
διορθωτικές παρατηρήσεις για τον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ"

Για τον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"  http://www.hms.gr/sites/default/files /news/apologismos_2015.pdf ενημέρωσα το σώμα υποβάλλοντας διορθωτικές παρατηρήσεις με γραπτή (λόγω της έκτασης των παρατηρήσεων) παρέμβαση που υποστήριξα και προφορικά στη συνεδρίαση του ΔΣ (22/1/16) για το θέμα 3ο: «Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.». Η  παρέμβασή μου περιλαμβάνεται αυτούσια στα πρακτικά με τίτλο: “Παρατηρήσεις της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου (μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής) στην «Έκθεση Δραστηριότητας του ΔΣ για το έτος 2015» (πρακτικά του ΔΣ 22/1/16 σελ. 68-72). Όμως, οι προτάσεις μου  απορρίφθηκαν ασυζητητί και συλλήβδην.
Επισημαίνω ότι τα στοιχεία που ζήτησα να προστεθούν και τα οποία παραθέτω αναλυτικά και επεξηγηματικά στη συνέχεια (σε σύγκριση με τα στοιχεία που τελικά περιλαμβάνει ο ανακοινωμένος απολογισμός δράσης του ΔΣ για το 2015) θα επέτρεπαν τον έλεγχο από την ΕΕ με βάση το άρθρο 41 ΑΛΛΑ το ΔΣ τα αγνόησε.
Μαζί με τα στοιχεία αυτά τίθενται υπόψη της ΓΣ και νεότερα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ανάρτηση του «απολογισμού δράσης» (18/2/16) και για λόγους πληρότητας της ενημέρωσης της ΓΣ υποβάλλονται από εμένα και με υπόμνημα στη ΓΣ (που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες και θα το υποστηρίξω και προφορικά) και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της ΓΣ 6/3/16.


Μέρος 1ο
Κριτική θεώρηση -σύμφωνα με το άρθρο 41-
του «απολογισμού δράσης του ΔΣ»

A. Προτάσεις που υπέβαλα ως μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 41) στο ΔΣ που δεν λήφθηκαν υπόψη επισύροντας ακυρότητα της διαδικασίας έγκρισης του «Απολογισμού Δράσης του Δ.Σ.» και της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη

Στην παρέμβασή μου (συνεδρίαση του ΔΣ 22/1/16) για το θέμα 3ο: «Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ.», ως μέλος της ΕΕ, ενημέρωσα το σώμα διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο αναλυτικά ως ακολούθως:

«Παρατηρήσεις (πρακτικά του ΔΣ 22/1/16 σελ. 68-72) της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου (μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής) στην:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. για ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Στην ενότητα «το νέο ΔΣ της ΕΜΕ»:

I. Πρότεινα για την πληρότητα των στοιχείων να αναφερθούν τα ΔΣ με την εξής σειρά:
1ο Το ΔΣ αμέσως μετά τις εκλογές στις 15/3/2015.
2ο Το ΔΣ στις 8/5/2015, μετά την ανασυγκρότηση.
3ο Το ΔΣ μετά τις 27/11/15 (όπου συμμετείχαν οι Κομπότης Γ. και Κυρούσης  Ελ. μετά την παραίτηση των Αγγελόπουλου Ευγ.  και Μακρή Ιωάννας)
Ενώ από τη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2/16 στο ΔΣ συμμετέχει ο Δημ. Ζούπας, μετά την παραίτηση του Κυρούση Ελ.

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις επισημαίνω ότι ο απολογισμός δράσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και στάλθηκε στα μέλη της ΕΜΕ μόνο με e-mail δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τους παρακάτω λόγους.
1ο: Στον Α’ αντιπρόεδρο (κ. Αναργ. Φελλούρη) έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος και στον Β’ αντιπρόεδρο (κ. Γιάννη Κερασαρίδη) έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες για θέματα γραμματείας (πρακτικά ΔΣ 8/5/15 σελ. 358-359) και το γεγονός αυτό δεν δηλώνεται στη σελ. 2 του απολογισμού με αποτέλεσμα να καθίσταται   εξωθεσμικός ο ρόλος τους.
2ο: Η κα. Μακρή Ιωάννα φέρεται ως έφορος βιβλιοθήκης παρά το ότι έχει παραιτηθεί (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 27/11/15 σελ. 19) προ 3μήνου(!!!) και έκτοτε αν και μεσολάβησαν 3 συνεδριάσεις μέχρι και 12/2/2016 δεν εξελέγη νέος έφορος βιβλιοθήκης κατά παράβαση του άρθρου 19 του Καταστατικού.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και κατά παράβαση του άρθρου 26 δεν υποβλήθηκε εφέτος η ετήσια έκθεση για την κατάσταση της βιβλιοθήκης και με την οποία «εισηγείται συγχρόνως τα μέτρα που πρέπει, κατά τη γνώμη του να παρθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας της καθώς και για τον εμπλουτισμό της με νέα Βιβλία και Περιοδικά».
Σε κάθε περίπτωση στην αναφορά στο ΔΣ (σελ. 2 του ανακοινωμένου απολογισμού δράσης) δίπλα στον έφορο βιβλιοθήκης έπρεπε να τεθεί παύλα.

Επισημαίνω πως η γενικευτική αναφορά (στη σελ. 3 του ανακοινωμένου απολογισμού δράσης): “Μετά την παραίτηση των μελών του Δ.Σ Ιωάννας Μακρή και Ευγένιου Αγγελόπουλου, τις θέσεις τους κατέλαβαν οι επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας Γεώργιος Κομπότης και Ελευθέριος Κυρούσηςδηλώνει αφενός την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε ο απολογισμός δράσης με ευθύνη του Γ.Γ. ΚΑΙ αφετέρου είναι προφανές πως δεν αρκεί για να είναι ακριβής η αναφορά στη σελ. 2 και να πληροφορηθούν τα μέλη της ΕΜΕ ποιοι τέλος πάντων συμμετέχουν στο ΔΣ, ποια χρονική περίοδο, με ποιες αρμοδιότητες ο καθένας! ΚΑΙ ποια είναι τα μέλη του ΔΣ που θα απαλλάξει των ευθυνών τους η ΓΣ;
Προτείνω στη θέση της τις εξής τρεις διορθώσεις για να ανταποκρίνεται η αναφορά στο ΔΣ στη σελ. 2 του ανακοινωμένου απολογισμού δράσης είτε στο ΔΣ μέχρι 31/12/2015 είτε στο ΔΣ από τις 22/1/16 ημερομηνία που φέρει και ο απολογισμός δράσης του 2015 (η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής φέρει ημερομηνία μέχρι 24/2/16):

3ο: Η κα Ι. Μακρή παραιτούμενη (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 27/11/15 σελ. 19) αναπληρώθηκε (γνωμοδότηση 22/10/2015) από τον κ. Κόμποτη Γ. Το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται μεταξύ των μελών του ΔΣ! (σελ. 2 ανακοινωμένος απολογισμός δράσης)
4ο: Ο κ. Ευγ. Αγγελόπουλος που επίσης παραιτήθηκε (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 27/11/15 σελ. 19) αναπληρώθηκε (γνωμοδότηση 22/10/2015) από τον κ. Κυρούση Ελ. Το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται μεταξύ των μελών του ΔΣ! (σελ. 2 ανακοινωμένος απολογισμός δράσης)
5ο: Ο κ. Κυρούσης Ελ. παραιτήθηκε (26/1/16) με αποτέλεσμα να αναπληρωθεί, συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2/16, από τον κ. Δημ. Ζούπα.
Σχετικά με τις αναφορές στην Ε.Ε. (σελ. 3) “Μετά την παραίτηση του κ. Γεωργίου Δημάκου η νέα σύνθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), όπως διαμορφώθηκε κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ στις 21 Δεκεμβρίου 2016 είναι η παρακάτω (…)” έχω να παρατηρήσω τα εξής:

II. Πρότεινα για την πληρότητα των στοιχείων να αναφερθούν οι ΕΕ με χρονικό προσδιορισμό με την εξής σειρά:
i. η 1η ΕΕ μετά τις εκλογές στις 15/3/2015 και
ii. η 2η ΕΕ μετά τις 4/12/15 (1η συνεδρίαση Ε.Ε. 17/2/16)

Για το θέμα επεσήμανα ότι:
Αρχικά (συνεδρίαση ΕΕ 17/2/16) θέλω να επισημάνω ότι το 3ο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που φέρεται να έχει αποδεχτεί να αναλάβει στη θέση του παραιτηθέντα (4/12/15) κ. Γ. Δημάκου έχει κώλυμα να ελέγξει και να υπογράψει τον οικονομικό απολογισμό επειδή εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται, και μάλιστα ως μοναδική επιλογή, στο «Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο –Λεπτοκαρυά Πιερίας», για το 2015 ορίστηκε διευθυντής στο 9ο «Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο – Λεπτοκαρυά Πιερίας» http://www.hms.gr/node/957

Στη συνέχεια (συνεδρίαση ΕΕ 24/2/16) επεσήμανα πως με την ανάρτηση (18/2/16) στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ του "Απολογισμού δράσης του ΔΣ για το 2015" "http://www.hms.gr/sites/default/files/news/apologismos_2015.pdf ήλθε στο φως άλλο ένα στοιχείο που ενισχύει τη θέση που αναλυτικά τεκμηρίωσα στη συνεδρίαση της Ε.Ε. ότι το 3ο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που ορίστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 21/12/2015 και ειδοποιήθηκε με e-mail από τη Γραμματεία στις 13/1/2016 και συμμετείχε για 1η φορά στη συνεδρίαση της ΕΕ (17/2/2016) ενώ δεν συμμετείχε (αν και ενημερώθηκε) ούτε  στη συνάντηση της 2/2/2016 ούτε στη συνάντηση των Παραρτημάτων (6/2/2016) είναι πρόδηλο ότι δεν διαθέτει θητεία στην ΕΕ το 2015 άρα δεν έχει απλώς κώλυμα να ελέγξει και να υπογράψει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης του ΔΣ ΑΛΛΑ με την υπογραφή του προκαλείται εξ αντικειμένου ακυρότητα της διαδικασίας.
Το σκεπτικό μου απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Ε.Ε.


B. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην υποενότητα «Συνέδρια - Σεμινάρια»: Πρότεινα για την πληρότητα των στοιχείων να αναφερθούν με την σειρά τα εξής:
4ο: «Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, πιστοποιημένη από το 2008 (...)»[4].

Ζήτησα να προστεθούν στοιχεία (ενδεικτικά) όπως: Ποια χρονιά άρχισε ο κύκλος που ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2015; Με ποια απόφαση τίνος ΔΣ; Να προστεθεί το link όπου ανακοινώθηκε αυτή η δράση. Να αναφερθεί συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)
Δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.
5ο: «Σεμινάριο επιμόρφωσης για πτυχιούχους μαθηματικούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, διάρκειας 150 ωρών (...)»[5].

Ζήτησα Να προστεθούν στοιχεία όπως (ενδεικτικά): Ποια χρονιά άρχισε και πότε ολοκληρώθηκε;
Με ποια απόφαση τίνος ΔΣ; Να προστεθεί το link όπου ανακοινώθηκε http://www.hms.gr/node/874 και η ημερ. ανάρτησης.
πόσοι το παρακολούθησαν; Και οικονομική εκκαθάριση για το 2015 (με βάση τον τρόπο πληρωμής: σε δύο δόσεις (1/3 με την εγγραφή και 2/3 στο μέσον του σεμιναρίου) αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)

Δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.

Επισημαίνω ότι προστέθηκε στον ανακοινωμένο απολογισμό δράσης του ΔΣ:
2ο: Διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ και το Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ το Διεθνές Συνέδριο στα Μαθηματικά MICOM-2015 στις 22-26 Σεπτεμβρίου.

Αλλά δεν λήφθηκε υπόψη η επισήμανσή μου ότι δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του θέματος. Και ότι ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό ενώ η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη αφού κανένα οικονομικό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται, κατά πάγια πρακτική, στον ανακοινωμένο απολογισμό δράσης του ΔΣ.
Επίσης δεν ανακοινώθηκε με ποια απόφαση τίνος ΔΣ; Δεν προστέθηκε το link όπου ανακοινώθηκε http://www.hms.gr/node/874 και η ημερ. ανάρτησης.
πόσοι το παρακολούθησαν; Δεν αναφέρθηκε συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)

Τελικά παρά την προσθήκη επίμονα δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις παραπάνω προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.

Ζήτησα στην υποενότητα «Παρεμβάσεις»: Να προστεθούν στις αναφορές αυτής της ενότητας η ηλεκτρονική διεύθυνση όπου αναρτήθηκαν αυτές οι ανακοινώσεις
Ειδικότερα:
1ο: «Κείμενο διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΕΘ και στα μέσα ενημέρωσης για τη μη κάλυψη των εισιτηρίων της αποστολής (...) περισσότερα»[6].
δεν προστέθηκε και το ευχαριστήριο για την κάλυψη των εισιτηρίων της αποστολής. Και η λέξη «περισσότερα» δεν οδηγεί σε ενεργό link.

Ζήτησα στην υποενότητα «Διαγωνισμοί»: Να προστεθούν στις αναφορές αυτής της ενότητας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου αναρτήθηκαν. Επίσης χωριστά για κάθε εγγραφή να αναφερθεί συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)

Ζήτησα στην υποενότητα «Καλοκαιρινές Δραστηριότητες»: Να προστεθούν στις αναφορές αυτής της ενότητας οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου αναρτήθηκαν. Επίσης χωριστά για κάθε εγγραφή να αναφερθεί συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)
Ειδικότερα:
Στην 5η συνεδρίαση της Ε.Ε. το μέλος της κ. Παπαδόπουλος Κ. μου επέστησε την προσοχή ότι «τα καλοκαιρινά σχολεία έχουν φέρει 200.000 ευρώ στην Εταιρεία». Η παρατήρησή του αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη  που διαπίστωσα «να αναφερθεί συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)» Παραταύτα επίμονα τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται ούτε καν στον «οικονομικό απολογισμό». Έτσι δεν ελέγχθηκε και δεν διασταυρώθηκε «ποια καλοκαιρινά σχολεία έφεραν (τζίρο ή κέρδος;) και με ποιες λογιστικές εγγραφές 200.000 ευρώ στην Εταιρεία»; Εκτιμώ ότι με τζίρο 300.000-350.000 ευρώ για το 2015 το να προέρχονται τα 200.000 ευρώ από τα καλοκαιρινά σχολεία χρήζει ελέγχου από την ΕΕ.

Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.

Ζήτησα, μέχρι εδώ, να προστεθούν οι παρακάτω αναφορές στην «Έκθεση Δραστηριότητας του ΔΣ για το 2015» (όπως περιλαμβάνονται στις αιτήσεις μου με αρ. πρωτ. 15322/27-4-2015 και 15383/29-5-2015) οι εν λόγω αιτήσεις παραμένουν αναπάντητες:

Ορισμός
εκπρόσωποι του ΔΣ
διοργάνωση 2015
κατάσταση
Διευθυντές/υπεύθυνοι κλπ
6-4-15
Ιωάννης Αντωνίου & Κων/νος Βαγενάς
9o Μαθηματικό Καλοκαιρινό Σχολείο – Άγιος Νικόλαος Ημαθίας (2-8/8/2015) Ξενοδοχείο «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ»
δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του θέματος


6-4-15
[Νικόλαος Αλεξανδρής & Ανάργυρος Φελλούρης (διετία)]
Συνεδρίαση του Συμβουλίου της MASSEE (18/4/2015)
ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό/δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του θέματος
εκπρόσωποι της ΕΜΕ στο Συμβούλιο της MASSEE Νικόλαος Αλεξανδρής και Ανάργυρος Φελλούρης (διετία)

Οι αναφορές να περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου αναρτήθηκαν. Επίσης χωριστά για κάθε εγγραφή να αναφερθεί συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ (αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)
Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.


Γ.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

1ο: «Στο Συνέδριο της Καστοριάς έγινε συζήτηση με εκπροσώπους των Παραρτημάτων με αποτέλεσμα ένα γόνιμο προβληματισμό και κατάθεση προτάσεων για καλύτερη συνεργασία. (...)»[7].
Στην εν λόγω αναφορά πρότεινα να ληφθεί υπόψη ότι: Στη Συνάντηση των Παραρτημάτων στην Καστοριά αρχικά υπήρξε δημόσια δέσμευση για συνάντηση μέσα στο Δεκέμβρη του 2015. Η συνάντηση μετακινήθηκε για το Γενάρη 2016. Τελικά πραγματοποιήθηκε στις 6/2/16.

Επισημαίνω ότι στη συνάντηση των Παραρτημάτων στην Καστοριά παρενέβηκα ως μέλος της Ε.Ε. και ενημέρωσα την ομήγυρη ότι τα Παραρτήματα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία της ΕΜΕ και να παρεμβαίνουν μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια υπηρετώντας τη διαφάνεια και με στόχο τη συνδιοίκηση και όσα αυτή συνεπάγεται τόσο σε επίπεδο δικαιωμάτων όσο και σε επίπεδο υποχρεώσεων φυσικά και οικονομικών υποχρεώσεων.
Μάλιστα για να τονίσω τη σημασία αυτής της προσπάθειας στην αναστροφή του «κλίματος» που για 30 χρόνια αντιμετωπίζει τα Παραρτήματα σαν σφαίρες επιρροής και χρήσιμους εκλογικούς μηχανισμούς προσφέρθηκα να αναλάβω αφού μου αναθέσει το ΔΣ με απόφασή του την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Παραρτήματα με στόχο να ανοίξουμε διόδους επικοινωνίας με τα κεντρικά σε ισότιμη βάση με την περιφέρεια ώστε να καλλιεργηθεί κουλτούρα συνυπευθυνότητας  σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας και με στόχο στο μέλλον τη συνδιοίκηση.
Και ενώ στη συνάντηση των Παραρτημάτων στην Καστοριά δεν διατυπώθηκε καμιά αντίρρηση τελικά η συνέπεια του Προεδρείου του ΔΣ, που ήταν παρόντες στη συνάντηση, στην αδιαφανή και αντιδημοκρατική λειτουργία της ΕΜΕ τους εμπόδισε να φέρουν το θέμα στο ΔΣ και παρά το ότι μεσολάβησαν 4 συνεδριάσεις  μέχρι τη συνάντηση στις 6/2/16 δεν έφεραν πρόταση προς ψήφιση από το ΔΣ για να μου αναθέσουν, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την ευθύνη της επικοινωνίας με τα Παραρτήματα.

2ο: «Τα Παραρτήματα σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαγωνισμών προχώρησαν στην πρώτη διόρθωση των γραπτών του 76ου Πανελληνίου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΘΑΛΗ»»[8].
Ζήτησα, στην εν λόγω αναφορά να προστεθούν στοιχεία σχετικά με το ποια Παραρτήματα συνεργάστηκαν ώστε να αναδειχθούν και οι όροι της συνεργασίας. Πόσα(;) γραπτά διόρθωσαν για να τονιστεί και ο όγκος της δουλειάς κ.ά.π.

3ο: «Εκσυγχρονίστηκε ο τρόπος αποστολής των θεμάτων των Πανελληνίων Μαθηματικών Διαγωνισμών και του Διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά»»[9].
Ζήτησα, στην εν λόγω αναφορά να προστεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν και να περιγράφουν τον εκσυγχρονισμό που επιτεύχθηκε.

4ο: «Το ΔΣ της ΕΜΕ προχώρησε στην υλοποίηση της συνεργασίας με την MICROSOFT, η οποία προσφέρει στην Ε.Μ.Ε. δωρεάν το πρόγραμμα Office 365 Education. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει: 1. Για όλα τα μέλη της Ε.Μ.Ε. email της μορφής onoma@hms.gr, 2. Online επεξεργασία εγγράφων (word, excel, powerpoint), 3. Τηλεδιάσκεψη, 4. Intranet sites βασισμένα στην πλατφόρμα συνεργασίας και διαχείρισης περιεχομένου SharePoint»[10].
Ζήτησα, στην εν λόγω αναφορά να προστεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν και να περιγράφουν αναλυτικά τα στάδια την υλοποίησης της συνεργασίας που επιτεύχθηκε (και πιθανόν κόστος για την ΕΜΕ).

Συνοψίζοντας και αποτιμώντας την «Έκθεση Δραστηριότητας του ΔΣ για το 2015» που μας στάλθηκε επεσήμανα (συνεδρίαση ΔΣ 22/1/16) ότι ο τρόπος συλλογής των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην «Έκθεση Δραστηριότητας του ΔΣ για το 2015» είναι αδιευκρίνιστος. Και επειδή δεν ορίστηκαν επιτροπές απογραφής για να καταγράψουν τα δεδομένα τότε δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων του.
Επομένως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί με επιτυχία ο επιβαλλόμενος από το άρθρο 41 έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οπότε όταν εγκριθεί (για να υποβληθεί για έγκριση στη ΓΣ) και αναρτηθεί η «Έκθεση Δραστηριότητας του ΔΣ για το 2015» ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής επιφυλάσσομαι να προβώ στον επιβαλλόμενο έλεγχο και αιτιολογημένα να αποφανθώ ώστε να ενημερώσω τη ΓΣ.

Επίσης πρότεινα διαδικαστικά και επί της ουσίας να οριστεί επιτροπή απογραφής με όσες και όποιες υποεπιτροπές (από μέλη του ΔΣ) απαιτούνται, στις οποίες και θα συμμετάσχω, όπως αυτές καθορίζονται με επάρκεια από την επιστολή του Ταμία 23/5/2015, επειδή η επιστολή δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί αλλά απαιτεί μέτρα επί της ουσίας για να κλείσει η διαχειριστική περίοδος 2015 και να συνταχθεί και ένας ακριβής «Απολογισμός δράσης του ΔΣ για το 2015» για να υποβληθεί για έγκριση στη ΓΣ.

Παραβλέποντας όλα τα προαναφερόμενα το ΔΣ ανάρτησε τον «Απολογισμό δράσης του ΔΣ» (σελ. 1-6) προσαρτώντας και 3 σελίδες με τον «οικονομικό απολογισμό» (απολογισμός Έσοδα/Έξοδα 2015, ισολογισμός 2015 και προϋπολογισμός 2016)
Εκτιμώ, όμως, πως επιχειρείται να συγκαλυφθούν τα όποια ζητήματα ανακύπτουν. Μάλιστα αν και αποφασίστηκε  από το ΔΣ να διακινηθεί ο απολογισμός δράσης του Δ. Σ. ηλεκτρονικά (με e-mail στα μέλη της ΕΜΕ) και με ανάρτηση σε γνωστές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες ή blog, δεν αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, γιατί τα πλήρη στοιχεία του απολογισμού δράσης του Δ. Σ. περιορίστηκαν (ή μήπως αποκρύβονται(;)) στα στενά όρια της ιστοσελίδας της ΕΜΕ αντί να διαχυθούν ενημερωτικά στη μαθηματική κοινότητα και στη κοινωνία ως δείγμα εκδημοκρατισμού και διαφάνειας;Μέρος 2ο
Κριτική θεώρηση -σύμφωνα με το άρθρο 41- της,
κατά πλειοψηφία, «Έκθεσης της ΕΕ»

B. Προτάσεις που υπέβαλα ως μέλος της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 41) στην ΕΕ που δεν λήφθηκαν υπόψη στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ» επισύροντας ακυρότητα της διαδικασίας έγκρισης του «Απολογισμού Δράσης του Δ.Σ.», του «οικονομικού απολογισμού» και της απαλλαγής του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη

Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρατηρήσεις μου όσο αφορά την, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ»

«1. Έγιναν 12 συνεδριάσεις του Δ.Σ. από 20/3/2015 μέχρι και τις 12/2/2016, όπως προκύπτει από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.»[11].

Ο αριθμητικός απολογισμός των 12 συνεδριάσεων του ΔΣ δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.
Αναλυτικά, στην νο. 1 αναφορά παραλείπονται στοιχεία που εντοπίστηκαν από την εποπτεία που άσκησα, παρά τις δυσμενείς σε βάρος μου συνθήκες, όταν παρακολούθησα και παρέβηκα και στις 12 συνεδριάσεις του ΔΣ για να έχω ιδίαν αντίληψη της κατάστασης στο πλαίσιο του εποπτικού και ελεγκτικού μου ρόλου σύμφωνα με το άρθρο 41.

Επί της ουσίας έχω να παρατηρήσω ότι η ημερήσια διάταξη των 12 συνεδριάσεων είναι ιδιαζόντως ελλειπτική με αποτέλεσμα να παραμένει περιγραφική και τα προς συζήτηση θέματα είναι ατεκμηρίωτα και δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία των προς συζήτηση θεμάτων. Έτσι παραβιάζεται το άρθρο 18§1, 2 [με ευθύνη του Προέδρου -κ. Νικ. Αλεξανδρή, του Γ.Γ. -κ. Ι. Τυρλή (άρθρο 23§1) του Αν. Γ.Γ. - κ. Βασ. Βισκαδουράκη και του Β΄ αντιπροέδρου (αρμόδιου για τα θέματα Γραμματείας) -κ. Γιάννη Κερασαρίδη]
Επίσης επισημαίνω πως κατά παράβαση απόφασης ΓΣ (1987) –σχετική αναφορά «Ενημέρωση» τεύχ. 34/1988, που ισχύει ακόμη, με βάση την οποία οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές και μπορεί να τις παρακολουθεί οποιοδήποτε μέλος της ΕΜΕ, χωρίς δικαίωμα λόγου, η ημερήσια διάταξη κατά παράβαση της ίδιας απόφασης δεν ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα -τηρουμένων των αναλογιών, από το 1987- (ούτε στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΕΜΕ όπως προβλέπεται).

Σχετικά με τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ επισημαίνω ότι στην ιστοσελίδα τα πρακτικά αποδίδονται από ανώνυμο (μη κατονομαζόμενο) συντάκτη, με αποτέλεσμα να απέχουν των επικυρωμένων πρακτικών. Μάλιστα για προφανείς λόγους σκόπιμα αποφεύγεται η ανάρτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ ως έχουν στο βιβλίο πρακτικών ως εικόνα (.tiff .png κ.ο.κ.).
Είναι γνωστό (και δημοσιοποιημένο από κείμενά μας σε βάθος χρόνου 2011-2015) ότι επανειλημμένα η διοίκηση της ΕΜΕ αρνήθηκε τις προτάσεις μας (αλλά και την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης χορηγία μας) για να τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ και έτσι καθιερώθηκε διαχρονικά μια έωλη απόδοση των όσων συζητούνται στις συνεδριάσεις του ΔΣ... Όσο για το να ανακοινωθεί τι συζητιέται στις συνεδριάσεις της ΕΕ ούτε λόγος.
Επισημαίνουμε ότι η απόδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας με ένα απλό ξεφύλλισμα του βιβλίου των πρακτικών, απέχει έτη φωτός από όσα συζητούνται και αποφασίζονται από το ΔΣ.
Ενδεικτικά και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα επικαλούμαι συγκριτικά τις αντίστοιχες γραπτές παρεμβάσεις μου (που υποστήριξα και με τη φυσική παρουσία μου) στις συνεδριάσεις του ΔΣ στις 27/11/2015 (9η συνεδρίαση), 21/12/15 (10η συνεδρίαση) και 22/1/16 (11η συνεδρίαση) και περιλαμβάνονται αυτούσιες στο βιβλίο των πρακτικών για τις οποίες δεν γίνεται ούτε καν  ενδεικτική αναφορά στην ιστοσελίδα.
Επίσης η απόδοση των πρακτικών που αναρτάται στην ιστοσελίδα δεν αναφέρεται στη μειοψηφούσα άποψη ούτε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (ούτε καν αριθμητικά).

Επίσης ενδεικτικό παράδειγμα αξιοπρόσεκτο δείγμα αδιαφανούς, ελλειμματικής και ετεροχρονισμένης ενημέρωσης είναι η “ομαδική” ανάρτηση των αποφάσεων των συνεδριάσεων του ΔΣ στις 23/10, στις 27/11 και στις 21/12/15 που αναρτήθηκαν στις 28/1/2016!!! Δηλαδή 3 μήνες μετά  τις 23/10/2015, δύο μήνες μετά τις 27/11/15 και ένα μήνα μετά τις 21/12/15.
Ο υποδείξεις μου (διαχρονικά από το 2011- ) για ανάρτηση και υπογραφή των πρόχειρων πρακτικών και άμεση ανάρτηση στην ιστοσελίδα για την ακώλυτη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της ΕΜΕ και της μαθηματικής κοινότητας κατέστησαν μη παραγωγικές.
Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση αποδίδεται με βάση το Καταστατικό στο Γενικό Γραμματέα (άρθρο 23§1) και στον Αν. Γ.Γ.  και το Β΄ αντιπρόεδρο (αρμόδιο για τα θέματα Γραμματείας) και εξαιτίας της έλλειψης οργανογράμματος με ευθύνη των ιδίων δεν κατέστη δυνατόν να αποδοθούν ευθύνες ή παραλείψεις στην ομάδα διαχείρισης της ιστοσελίδας, σε υπάλληλο ή συνεργάτη έμμισθο ή άμισθο.

«2. Εγγράφηκαν 173 νέα μέλη μέχρι 13-1-2016 και ο σημερινός αριθμός των μελών είναι 12207. Τα τεύχη 95, 96 ,97 και 98 του Ευκλείδη Α΄ και Β΄ στάλθηκαν σε 5500 περίπου μέλη της Ε.Μ.Ε., δηλαδή στα μέλη της Ε.Μ.Ε που είναι ταμειακώς εντάξει έως και σε μέλη που χρωστάνε 40€, δηλαδή σε μέλη που χρωστάνε 2 έτη»[12].

Η ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων δεν έχει ελεγχθεί από την Ε.Ε. και επισημαίνω ότι ο τρόπος συλλογής των δεδομένων που περιλαμβάνονται (και στο νο. 2) στην «Έκθεση της Ε.Ε. για το 2015» είναι αδιευκρίνιστος. Και επειδή δεν ορίστηκαν επιτροπές απογραφής για να καταγράψουν τα δεδομένα οπότε δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που αναφέρονται. Ενώ εξαιτίας της έλλειψης οργανογράμματος με ευθύνη (με βάση το Καταστατικό) του Γενικού Γραμματέα –κ. Ι. Τυρλή (άρθρο 23§1), του Αν. Γ.Γ.  –κ. Βασ. Βισκαδουράκη και το Β΄ αντιπροέδρου –κ. Γιάννη Κερασαρίδη (αρμόδιο για τα θέματα Γραμματείας) (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 8/5/15) δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων που αναφέρονται στην κατά πλειοψηφία  “έκθεση της ΕΕ“ και να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 41 έλεγχος και αν χρειαστεί να αποδοθούν ευθύνες ή παραλείψεις σε υπάλληλο ή συνεργάτη έμμισθο ή άμισθο.

«4. Συνεχίστηκε η λειτουργία των περιοδικών εκδόσεων Μικρός Ευκλείδης (τεύχη 43, 44, 45 και 46, 5000 αντίτυπα ανά τεύχος), Ευκλείδης Α΄, Ευκλείδης Β΄ (τεύχη 95, 96 -10.000 αντίτυπα ανά τεύχος και 97, 98 – 7.000 αντίτυπα ανά τεύχος), Ευκλείδης Γ΄ (τεύχος 82, 100 αντίτυπα, τεύχος 83, 40 αντίτυπα), Μαθηματική Επιθεώρηση (τεύχος 81-82, 40 αντίτυπα) του Αστρολάβος (τεύχος 20 – 50 αντίτυπα, διπλό τεύχος 21-22, 40 αντίτυπα και τεύχος 23, 80 αντίτυπα), International Journal for Mathematics in Education, (τεύχος 6, 40 αντίτυπα) και έγινε ανασυγκρότηση της Συντακτικής Επιτροπής του Δελτίου της Ε.Μ.Ε, στην  έκδοση του οποίου υπάρχει υστέρηση αρκετών ετών. Το τεύχος 58 είναι στην τελική του μορφή προς έκδοση»[13].

Η ακρίβεια των αναφερόμενων στοιχείων δεν έχει ελεγχθεί από την Ε.Ε. και επισημαίνω ότι ο τρόπος συλλογής των δεδομένων που περιλαμβάνονται (και στο νο. 2) στην «Έκθεση της Ε.Ε. για το 2015» είναι αδιευκρίνιστος. Και επειδή δεν ορίστηκαν επιτροπές απογραφής για να καταγράψουν τα δεδομένα οπότε δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων που αναφέρονται.

Αναλυτικά τα στοιχεία για τα περιοδικά Ευκλείδης Γ΄ (τεύχος 82, 100 αντίτυπα, τεύχος 83, 40 αντίτυπα), Μαθηματική Επιθεώρηση (τεύχος 81-82, 40 αντίτυπα) του Αστρολάβος (τεύχος 20 – 50 αντίτυπα, διπλό τεύχος 21-22, 40 αντίτυπα και τεύχος 23, 80 αντίτυπα), International Journal for Mathematics in Education, (τεύχος 6, 40 αντίτυπα) δηλώνουν ότι με ευθύνη του ΔΣ αυτά λειτουργούν σε βάθος χρόνου σαν μηχανισμός παραγωγής /αναπαραγωγής συγγραφικών προσόντων και μόνο. Άλλωστε τα λιγοστά αντίτυπα που εκδίδονται δεν μειώνουν αναγκαστικά το κόστος παραγωγής με δεδομένο πως όσα περισσότερα αντίτυπα εκδίδονται τόσο μειώνεται επί της ουσίας το κόστος.
Επιπλέον τη Ε.Ε. δεν προέβη σε έλεγχο τιμολογίων για το κόστος των εκδιδόμενων περιοδικών ούτε και σε φυσική απογραφή των αντιτύπων επομένως η απαρίθμηση και μόνο των ποσοτήτων έκδοσης των περιοδικών δεν αποδεικνύει πως η Ε.Ε. προέβη στον απαιτούμενο από το άρθρο 41 έλεγχο.

Ειδικότερα για τα περιοδικά παρατήρησα ότι στην ιστοσελίδα (και αρχείο τευχών) η ενημέρωση για τις εκδόσεις για 3 από αυτά σταματά στο 2010 (για 1 στο 2011, στο 2012, και στο 2014 και ένα χωρίς χρονολογία)
Αναλυτικά:
Μικρός Ευκλείδης (τεύχη 43, 44, 45 και 46, 5000 αντίτυπα ανά τεύχος) στην ιστοσελίδα τεύχ. 33 (-) αρχείο τευχών: τεύχος 25 (2010)
Ευκλείδης Α΄ (τεύχη -, - αντίτυπα ανά τεύχος) στην ιστοσελίδα τεύχ. 85 (-) επιλεγμένα αποσπάσματα: τεύχος 91 (Φλεβάρης 2014)
Ευκλείδης Β΄ (τεύχη 95, 96 -10.000 αντίτυπα ανά τεύχος και 97, 98 – 7.000 αντίτυπα ανά τεύχος) στην ιστοσελίδα τεύχος 85 (-)
Ευκλείδης Γ΄ (τεύχος 82, 100 αντίτυπα, τεύχος 83, 40 αντίτυπα) στην ιστοσελίδα τεύχος 73 (2010)
Μαθηματική Επιθεώρηση (τεύχος 81-82, 40 αντίτυπα) στην ιστοσελίδα τεύχος 75-76 (2011) αρχείο τευχών: τεύχος 75-76 (2011)
Αστρολάβος (τεύχος 20 – 50 αντίτυπα, διπλό τεύχος 21-22, 40 αντίτυπα και τεύχος 23, 80 αντίτυπα) στην ιστοσελίδα τεύχος 1[ ] (2010) αρχείο τευχών: 1[ ] (2010)
International Journal for Mathematics in Education, (τεύχος 6, 40 αντίτυπα) στην ιστοσελίδα τεύχος 4 (2012) αρχείο τευχών: 4 (2012)
Είναι πρόδηλο, λοιπόν, πως η επιστημονική διάσταση της ΕΜΕ, διάσταση την οποία οφείλει να έχει κάθε επιστημονικό σωματείο που δεν επιδιώκει να είναι ένα σωματείο σφραγίδα(!) με αριθμό ψηφισάντων που τείνει στο... «μηδέν», όσο αφορά στα περιοδικά δεν εξασφαλίζεται από την απαρίθμηση ονομάτων που δημιουργούν την ψευδαίσθηση του όγκου συμμετοχής αλλά τα απτά αποτελέσματα δεν την επιβεβαιώνουν... Οπότε και για την επιστημονική διάσταση η απομαζικοποίηση της ΕΜΕ είναι γεγονός.
Έτσι με ευθύνη του ΔΣ και με παραλείψεις των διευθυντών των περιοδικών και της Συντακτικής Ομάδας δεν προχώρησαν στην αξιολόγηση των περιοδικών (περιεχόμενο, κόστος παραγωγής, πωλήσεις) σε ανασυγκρότηση των επιτροπών και επικαιροποίηση ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και όχι στην εικόνα μιας πινακοθήκης ονομάτων μόνο για εμπλουτισμό των βιογραφικών τους. Ακόμη περισσότερο δεν λήφθηκε μέριμνα να ελεγχθεί αν είναι ενεργά μέλη της ΕΜΕ και ταμειακά τακτοποιημένα.
Επίσης στα περιοδικά (ενδεικτικά Ευκλείδης Β΄, τεύχ. 96 και Ευκλείδης Α΄, τεύχ. 96) υπάρχουν διαφημίσεις για παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας στο οπισθόφυλλο (δηλαδή από τις ακριβότερες διαφημίσεις) και δεν έχει απεικονιστεί το ποσόν που εισπράχτηκε στον «οικονομικό απολογισμό».
Τέλος με ευθύνη και του ΔΣ δεν άνοιξαν οι επιτροπές έκδοσης περιοδικών στη μαθηματική κοινότητα ειδικά τα περιοδικά (της σειράς «Ευκλείδης») που χρειάζεται, άμεσα, να διευρυνθούν προς την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και του σχετικού προβληματισμού.

«5. Συνεχίστηκε η έκδοση της «Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης από το Δ.Σ.», η οποία στέλνεται ηλεκτρονικά σε όσα μέλη έχουν e-mail και συνεχίζεται η προσπάθεια να διευρυνθεί η λίστα ηλεκτρονικών διευθύνσεων»[14].

Στην 5η αναφορά της Έκθεσης της ΕΕ επισημαίνω πως η έκδοση της «Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης από το Δ.Σ.» που στέλνει το ΔΣ, στην οποία περιλαμβάνονται οι δράσεις του ΔΣ, δράσεις που συντελούνται χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο της ΕΕ και που δεν αρκούν για να παραβεί η ΕΕ το καθήκον της ΚΑΙ κατά παράβαση του άρθρου 41 του καταστατικού να αποδεχθεί τον «απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015». Επιπλέον χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι όσοι «δουλεύουν για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες» αμφισβήτησαν στην πράξη τις αρμοδιότητες και τον εποπτικό (και ελεγκτικό) ρόλο της ΕΕ αφού αφενός δεν επεδίωξαν τη συνεργασία μαζί της και αφετέρου προσωπικά εμποδίστηκα, ως μέλος της ΕΕ, σε κάθε ενέργειά μου να τις ασκήσω.

«6. Διοργανώθηκε το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Η Δύναμη των Μαθηματικών κινητήριος μοχλός της επιστημονικής έρευνας και της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού μας», στις 30, 31 Οκτωβρίου και  1 Νοεμβρίου 2015 στην Καστοριά. Τα πρακτικά του συνεδρίου προσφέρθηκαν σε CD (600 αντίτυπα) και τυπώθηκαν 150 βιβλία Πρακτικών τα οποία και πωλήθηκαν. Τα παραπάνω ήταν προσφορά του Δήμου Καστοριάς και τρίτων υποστηρικτών του Παραρτήματος Ε.Μ.Ε Καστοριάς που θέλουν ωστόσο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016»[15].

Επισημαίνω πως τα ετήσια πανελλήνια συνέδρια εξυπηρετούν πρώτιστα τον κεντρικό σχεδιασμό και μετά εξυπηρετούν, αν εξυπηρετούν, τον τοπικό σχεδιασμό και τις τοπικές ανάγκες. Έτσι όσα από τα Παραρτήματα δεν είναι αρεστά στα κεντρικά είτε είναι από τα «φτωχά» Παραρτήματα ούτε τους ανατέθηκε συνέδριο ούτε και πρόκειται να τους ανατεθεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η ΕΕ δεν επεδίωξε να διοργανώνονται τα συνέδρια σε νέα βάση με αποδοτικά αποτελέσματα.
Σχετικά με την αναφορά «Τα πρακτικά του συνεδρίου προσφέρθηκαν σε CD (600 αντίτυπα) και τυπώθηκαν 150 βιβλία Πρακτικών τα οποία και πωλήθηκαν» θεωρώ πως με αυτή την επιλογή (τίνος;) αποστερήθηκε η ΕΜΕ από πόρους αφού το να μοιραστούν 600 CD  αποθάρρυνε από το να αγοράσουν το βιβλίο ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων συνέδριο που μέχρι το 2014 αγόραζε συστηματικά το βιβλίο των πρακτικών. Επιπλέον δεν κατανοώ την αναφορά «Τα παραπάνω ήταν προσφορά του Δήμου Καστοριάς και τρίτων υποστηρικτών του Παραρτήματος Ε.Μ.Ε Καστοριάς που θέλουν ωστόσο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους» με δεδομένο πως αφενός δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του 32ου συνεδρίου. Και αφετέρου ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό ενώ η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη αφού κανένα οικονομικό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται, κατά πάγια πρακτική, στον ανακοινωμένο απολογισμό δράσης του ΔΣ.
Έτσι δεν ανακοινώθηκε πόσοι παρακολούθησαν το 32ο συνέδριο; Δεν αναφέρθηκε συνοπτικός οικονομικός απολογισμός αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ στον απολογισμό δράσης του ΔΣ και αριθμητικά στην “Έκθεση της ΕΕ” (ούτε και αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες)
Έτσι η αναφορά «θέλουν ωστόσο να διατηρήσουν την ανωνυμία τους» δεν εξηγείται όταν τα οικονομικά στοιχεία δεν έχουν τεθεί υπόψη της ΕΕ. Βέβαια υποστηρίζεται πως περιλαμβάνονται στον ισολογισμό/απολογισμό ο οποίος, όμως, επειδή παρεμποδίστηκα τελικά δεν ελέγχθηκε κατά παράβαση του άρθρου 41 από την ΕΕ με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει η ΓΣ που ακριβώς περιλαμβάνονται.


Καταληκτικά αναφέρω ότι:
Τα αναγραφόμενα στοιχεία με α/α νο. 8 – νο. 17 στην «Έκθεση της Ε.Ε.» είναι ακριβώς τα ίδια (κατ’ αντιστοιχία) με τα αναγραφόμενα στοιχεία με α/α νο. 7 – νο. 16  του “δείγματος έκθεσης της Ε.Ε.”,  που προωθήθηκε στην Ε.Ε.. Ομοίως ταυτίζονται και στις δύο εκθέσεις τα νο. 2, νο. 3.
Επιπλέον, όπως σημειώνω στην παρέμβασή μου στην 5η (απολογιστική) συνεδρίαση της ΕΕ στις 24/2/16 κληθήκαμε να αποδεχθούμε το “κείμενο εργασίας” αγνώστου προέλευσης και σύστασης που μας προωθήθηκε (και ηλεκτρονικά στις 18/2/16 στις 2.41 μμ) σαν “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.” που στηρίζεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015" που κατάρτισε ο ΓΓ (κ. Ι. Τυρλής) και επαναλαμβάνει συνοπτικά τα όσα αναφέρει ο "Απολογισμός δράσης του ΔΣ για το 2015".

Τελικά το “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.” που τέθηκε υπόψη των 3 μελών της Ε.Ε. στις 17/2/16 υιοθετήθηκε με ελάχιστες προσθήκες, στις οποίες αναλυτικά αναφέρθηκα παραπάνω, από την πλειοψηφία της ΕΕ που το υπέγραψε σαν “Έκθεση της ΕΕ”. Σε αυτήν περιλαμβάνονται στοιχεία αγνώστου προέλευσης και επιπλέον είναι άγνωστος ο συντάκτης. Από τη μορφή του και το περιεχόμενο του καθίσταται πρόδηλο ότι συνιστά επανάληψη των εκθέσεων των Ε.Ε. που προηγήθηκαν (2013-2015 κλπ). Καταθέτω συνοπτικά την άποψή μου επί των όσων αναφέρονται στην “Έκθεση της ΕΕ” που συνιστούν και τους λόγους που δεν υπογράφηκε από εμένα η έκθεση της Ε.Ε. γιατί δεν προέρχεται από συνεργασία του ΔΣ με την ΕΕ σε εφαρμογή του άρθρου 41 κατά τη 10μηνη θητεία μας αλλά το ΔΣ (διά του ΓΓ) κατήρτισε έναν απολογισμό δράσης αφ’ εαυτού του και ταυτόχρονα προώθησε μια σύντομη εκδοχή του στην Ε.Ε. με την απαίτηση να υπογραφεί από τα μέλη της “με τα δύο χέρια” και κυρίως “με κλειστά μάτια” σαν ένδειξη εμπιστοσύνης!

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο “Έκθεση της Ε.Ε.”, όπως και στο “δείγμα” απαριθμούνται χωρίς να προσδιορίζεται ο τρόπος συλλογής τους και η διαδικασία ελέγχου που ακολουθήθηκε από την Ε.Ε. Απουσιάζουν δηλαδή στοιχεία που να αποδεικνύουν αφενός τον τρόπο της συλλογής των δεδομένων και αφετέρου την αξιόπιστη καταγραφή τους. Επιπλέον τα περιγραφικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα προς επαλήθευση ή έλεγχο ή για ακώλυτη πρόσβαση από τα μέλη της ΕΕ, του ΔΣ ή τα μέλη της ΕΜΕ (σε εφαρμογή του άρθρου 20) Έτσι το αποτέλεσμα δεν εγγυάται την εφαρμογή του άρθρου 41 πολύ δε περισσότερο αφού δεν προϋπήρξε συνεργασία της Ε.Ε. με το ΔΣ ή τους αρμόδιους υπαλλήλους, συνεργάτες (κλπ).
Επομένως απορρίπτεται από εμένα και δεν υπογράφεται αφού δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 δηλαδή δεν συνιστά αποτέλεσμα εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ε.

Αναλυτικά: από την πλευρά μου ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής θεώρησα προσβλητική την ενέργεια και πρότεινα να επιστραφεί ως απαράδεκτο το “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.” που μας προωθήθηκε και ηλεκτρονικά στις 18/2/16 (2.41 μμ) για 2η φορά επειδή σηματοδοτεί τα εξής:
i. ότι το ΔΣ εμποδίζει τον έλεγχο που σύμφωνα με το άρθρο 41 ασκεί η Ε.Ε. αλλά και της προωθεί την έκθεση που η Ε.Ε. θα υπογράψει!
ii. αυτό το "δείγμα έκθεσης της Ε.Ε." είναι πρόδηλο πως ακολουθεί την 30ετή πρακτική αδιαφάνειας και θα μπορούσε να το "υπογράψει" οποιαδήποτε Ε.Ε. και να αφορά σε οποιοδήποτε ΔΣ!
iii. Παγιδεύει την ΕΕ αναφέροντας στοιχεία οικονομικά που δεν προσφέρονται για οικονομικό έλεγχο από αυτήν και
iv. Απαιτεί να υπογραφεί η έκθεση της ΕΕ χωρίς καμιά αναφορά σε οικονομικά στοιχεία!!! Σε ευθεία παράβαση του άρθρου 41
Παραταύτα η πλειοψηφία θεώρησε το δείγμα επαρκές και παραβλέποντας τις παρατηρήσεις μου το υιοθέτησε σαν “Έκθεση της ΕΕ”!


Β1. Ενδεικτικά παραδείγματα όσων αποκρύβονται από το “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.”

Ενδεικτικά από τα στοιχεία -δηλωτικά της αδιαφανούς και αντιδημοκρατικής λειτουργίας της ΕΜΕ- που αποκρύβονται από τον «Απολογισμό Δράσης του ΔΣ» και το “δείγμα έκθεσης της Ε.Ε.” αναφέρω μόνο τρία παραδείγματα, στο υπόμνημα στη ΓΣ και θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της ΓΣ.

1ο παράδειγμα:
Λόγω παραλείψεων του ΔΣ με ευθύνη του Προέδρου (κ. Νικ. Αλεξανδρή) και του Γ.Γ. (κ. Ι. Τυρλή) (ομοίως του Β’ Αντιπροέδρου –κ. Γιάννη Κερασαρίδη και του Αν. Γ.Γ. κ. Βας. Βισκαδουράκη) η έφορος βιβλιοθήκης που παραιτήθηκε (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 27/11/15 σελ. 19) έκτοτε αν και μεσολάβησαν 3 συνεδριάσεις μέχρι και 12/2/2016 δεν εξελέγη νέος έφορος βιβλιοθήκης με ευθύνη των παραπάνω κατά παράβαση του άρθρου 19 του Καταστατικού.
Εξαιτίας αυτού και κατά παράβαση του άρθρου 26 δεν υποβλήθηκε εφέτος η ετήσια έκθεση για την κατάσταση της βιβλιοθήκης και με την οποία «εισηγείται συγχρόνως τα μέτρα που πρέπει, κατά τη γνώμη του να παρθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας της καθώς και για τον εμπλουτισμό της με νέα Βιβλία και Περιοδικά».

Επισημαίνω ότι η έφορος βιβλιοθήκης μετά την ανασυγκρότηση του ΔΣ στις 8/5/2015 ζήτησε με μήνυμά της από τον Πρόεδρο του ΔΣ (κ. Νικ. Αλεξανδρή) στις 11/5/2015 και τον Έφορο Βιβλιοθήκης κ. Βαγενά να της παραδώσει με πρωτόκολλο την Εφορία της Βιβλιοθήκης. 
Στις 24/5/15 επανήλθε αφού ενημέρωσε και την Ε.Ε. ζητώντας από τον Πρόεδρο  του ΔΣ (κ. Νικ. Αλεξανδρή) να ειδοποιήσει τον κ. Παπαναστασίου (έφορο βιβλιοθήκης για τη διετία 2013-2015) να της παραδώσει τη βιβλιοθήκη την οποία παρέλαβε για τη διετία 2013-2015 από τον Έφορο βιβλιοθήκης κ. Λάππα.
Στη συνέχεια στη συνεδρίαση του ΔΣ (19/6/15) παρεμβαίνοντας διάβασε την ανακοίνωση που καταγράφηκε στα πρακτικά (σελ. 375 πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 19/6/15) από την οποία αναφέρω το ουσιώδες: “Έτσι αυτών των χώρων και του περιεχομένου τους, που ονομάζεται “βιβλιοθήκη” δεν μπορεί να γίνει ούτε παράδοση ούτε παραλαβή. Σημειωτέον, όπως μου ανέφερε και ο κ. Παπαναστασίου ούτε αυτός είχε παραλάβει επίσημα και με πρωτόκολλο τη βιβλιοθήκη”!!!

2ο παράδειγμα:
Λόγω παραλείψεων του ΔΣ με ευθύνη του Προέδρου (κ. Νικ. Αλεξανδρή) δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ η είδηση ότι με την απόφαση του Εφετείου με αριθμό 1326/31-3-2015 έληξε νικηφόρα, ενώ συν τοις άλλοις μας χρωστάνε 500 ευρώ -όσα μας επιδίκασε το δικαστήριο[16], ο μακροχρόνιος διετής δικαστικός αγώνας αφού κερδίσαμε και το Εφετείο!  Μάλιστα επειδή είναι “χρέος τιμής”... τούς κάλεσα δημοσίως[17] επειδή πέρασε ο εύλογος χρόνος και δεν ανέλαβαν καμιά πρωτοβουλία
i. στον απολογισμό της δράσης του ΔΣ να αναγράψουν ότι κατέληξε σε βάρος του απελθόντος ΔΣ με απόφαση Εφετείου (με αριθμό 1326/31-3-2015) με την οποία απορρίπτεται η έφεση, που κατέθεσε εναντίον μας το απελθόν ΔΣ της ΕΜΕ, ως ανυποστήρικτη και τους δικάζει να καταβάλουν τα δικαστικά έξοδά μας που τα ορίζει στα 500 ευρώ[18]... δικαιώνοντας  πλήρως  την αγωγή που υποβάλαμε.
ii. Το ποσό των 500 ευρώ να καταβληθεί ισόποσα από τα 15 +3 μέλη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της περιόδου (2013-2015) –το ποσό δεν υπερβαίνει τα 28 ευρώ για καθένα από αυτούς–, γιατί αρνήθηκαν να στοιχηθούν με τη νομιμότητα επιλέγοντας, μετά την πρωτόδικη απόφαση (αρ. 6341/3-12-2013), που επίσης δικαίωσε τις θέσεις μας, στις 7/1/2014 μέσω του δικηγόρου τους κ. Ε. Βαξεβάνη να καταθέσουν έφεση, ως μη όφειλαν..., για να «αγοράσουν» χρόνο θητείας(!!!)[19] και να διατηρήσουν τις “καρέκλες” τους[20] στο ΔΣ και στην ΕΕ μέχρι τη λήξη της θητείας τους το Μάρτη του 2015   ΚΑΙ
iii. Φυσικά το ποσό των 500 ευρώ θα δοθεί από μας, την ίδια στιγμή που θα μας καταβληθεί, ως χορηγία μας (με απόδειξη) στο Ταμείο της ΕΜΕ (κεντρικά)

3ο παράδειγμα:
Στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2/2016 εν τη απουσία του Ταμία υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, ο οικονομικός απολογισμός έτσι συγκροτήθηκε με ευθύνη του Προέδρου της ΕΜΕ (κ. Νικ. Αλεξανδρή), του Α΄ Αντιπροέδρου (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρη), του Ταμία (κ. Αλ. Παπαϊωάννου) και του Αν. Ταμία (κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου) μια ωραιοποιημένη απόδοση της οικονομικής κατάστασης και κυρίως ανέλεγκτη από την Ε.Ε. με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Ε. (κ. Γρηγ. Καλογερόπουλου) με στόχο να απαλλαχθούν μη σύννομα των ευθυνών τους τα μέλη του ΔΣ από τη ΓΣ (6/3/16).

Επαναλαμβάνονται, λοιπόν, οι παλιές δοκιμασμένες πρακτικές το ΔΣ να διοικεί και να καθορίζει και το αποτέλεσμα έτσι στην «Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΕ για την περίοδο 15/3/2015 μέχρι 24/2/2016» (σελ. 1-3) η οποία και υπογράφεται κατά πλειοψηφία από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. (Γρηγόρης Καλογερόπουλο) και το μέλος της Ε.Ε. (Κων/νο Παπαδόπουλο) προσαρτήθηκε και 4η σελίδα στην οποία αναφέρεται ο «Πίνακας: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)» όπως ακριβώς προτάθηκε από το ΔΣ και ψηφίστηκε (κατά πλειοψηφία) εν τη απουσία του Ταμία στη συνεδρίαση του ΔΣ (12/2/16) και αυτό τον «Πίνακα: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)», στα μέτρα που βολεύει... το ΔΣ και κυρίως ανέλεγκτα κατά παράβαση του άρθρου 41, νομιμοποιούν υπογράφοντας τα δύο προαναφερόμενα μέλη της Ε.Ε.

Διαμαρτυρήθηκα (έγγραφο με αρ. πρωτ. 15611/29-2-16) έντονα επειδή το εν λόγω κείμενο που υπογράφεται κατά πλειοψηφία αναρτήθηκε (28/2/16 αποθήκευση από εμένα σε .pdf) αλλά
ΔΕΝ στάλθηκε και σε μένα για να ενημερωθώ για την τελική εκδοχή της έκθεσης που υπογράφηκε. Είναι πρωτόγνωρο για τα δημοκρατικά ήθη η κατά πλειοψηφία έκθεση να μην στέλνεται και στη μειοψηφία πριν ανακοινωθεί!

Διαμαρτυρήθηκα επίσης έντονα επειδή το εν λόγω κείμενο που υπογράφεται κατά πλειοψηφία αναρτήθηκε (28/2/16 αποθήκευση από εμένα σε .pdf) χωρίς να έχουν γραφτεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε. 24/2/16 Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί και (υπογραφεί) τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε. (17/2/16)
Είναι πρωτόγνωρο για τα δημοκρατικά ήθη η πλειοψηφία να φιμώνει και να απομονώνει τη μειοψηφία από τα στοιχεία και μάλιστα όταν δεν έχουν γραφεί (επομένως δεν έχουν υπογραφεί) τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε. 24/2/16.

Ζήτησα να κατονομαστούν οι υπεύθυνοι αυτής της αδιαφανούς, αντιδημοκρατικής και στα όρια της διαφθοράς(;) πρακτικής που καταλήγει να αναρτώνται κείμενα όπως «Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΕ για την περίοδο 15/3/2015 μέχρι 24/2/2016»  με το συνοδευτικό «Πίνακα: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)» υπογράφουν κατά πλειοψηφία ο Πρόεδρος της Ε.Ε. (Γρηγόρης Καλογερόπουλος) και το μέλος της Ε.Ε. (Κων/νο Παπαδόπουλος)

Ζήτησα προς τούτο να μου σταλεί με forwarf το e-mail που στάλθηκε στον Πρόεδρο της Ε.Ε. (Γρηγόρη  Καλογερόπουλο) και το μέλος της Ε.Ε. (Κων/νο Παπαδόπουλο) για να εγκρίνουν και να υπογράψουν την «έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΕ για την περίοδο 15/3/2015 μέχρι 24/2/2016» με το συνοδευτικό «Πίνακα: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)».

Επίσης ζήτησα να μου κοινοποιηθεί η γραπτή εντολή εκείνου που προέβη σε αυτήν την ανάρτηση χωρίς να έχουν γραφτεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε. 24/2/16 Επίσης δεν έχουν ολοκληρωθεί και (υπογραφεί) τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ε.Ε. (17/2/16) ενώ επιπλέον, αν και είμαι μέλος της Ε.Ε. με πλήρη δικαιώματα δεν με ενημέρωσε για την τελική εκδοχή του κείμενου που αναρτήθηκε.

Φυσικά απάντηση δεν έλαβα ως συνήθως και στις 1/3/16 υπέβαλα αίτημα στο ΔΣ (αρ. πρωτ. 15613) για έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ: i. να διορίσει το ΔΣ εμπειρογνώμονα (ορκωτό λογιστή)  και ii. να μαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά της ΓΣ (6/3/16)

Καταληκτικά υπενθυμίζω επίσης ότι: «ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μου και με αίσθηση καθήκοντος ως μέλος της και ενόψει της ΓΣ στις 6/3/16 κατέστησε ιδιαίτερα επείγον το ζήτημα να καταγράψω με ακρίβεια και αξιοπιστία όσα  κατάφερα να εντοπίσω ασκώντας παρά το δυσμενές για μένα περιβάλλον το ρόλο μου ως μέλος της Ε.Ε.
Η έκθεση αυτή ονοματίζει τα προβλήματα και προτείνει και λύσεις και επί της ουσίας συμβάλει στην αποκατάσταση του κύρους της ΕΜΕ, κύρος που βάλλεται ευθέως από τις αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές πρακτικές.
Με αυτή τη βεβαιότητα πρότεινα στα μέλη της Ε.Ε. να συνυπογράψουν την έκθεση που υπέβαλα (όπως παραπάνω) αλλά η πρότασή μου απορρίφθηκε ως συνήθως κατά πλειοψηφία».

Επειδή, λοιπόν τόσο ο «Απολογισμός Δράσης του ΔΣ» όσο και η «Έκθεση της ΕΕ» δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 41 προσφεύγω στη ΓΣ και ζητώ να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και τα χρηστά ήθη τη διασαλευθείσα τάξη καταθέτοντας πρόταση μομφής[21] για το ΔΣ.


Μέρος 3ο

Αναφορά στο πως ο «οικονομικός απολογισμός» φέρεται προς έγκριση στη ΓΣ χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο από την ΕΕ δηλαδή κατά παράβαση του άρθρου 41 του Καταστατικού

Γ. Με δυο λόγια πέρασαν πολλά λεφτά από την ΕΜΕ συνάδελφοι, και δεν έγινε έλεγχος από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41

Στο 32ο συνέδριο της ΕΜΕ (Καστοριά 2015) αναφέρθηκα στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην εισήγηση μου (σελ. 1127-1139) με τίτλο: «Μαθηματικά και Πολιτισμός». Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που υλοποίησε η ΕΜΕ: Κριτική θεώρηση», έχοντας κατά νου να διαπιστώσω αν υπήρξε δημόσια ενημέρωση για το ποιοι και πώς διαχειρίστηκαν τα σχετικά κονδύλια. 
Στόχος μου ήταν και λόγω της εκλογής μου στην Εξελεγκτική Επιτροπή (για το 2015-2017) να διατυπώσω στη συνέχεια θέσεις για ανάλογα ζητήματα οικονομικής διαχείρισης όπως για παράδειγμα τα συνέδρια, τα μαθήματα που διοργανώνει η ΕΜΕ, τα καλοκαιρινά σχολεία κλπ ΚΑΙ με δεδομένο
1. ότι η ομογενοποιημένη αναφορά σε αυτά στον ετήσιο απολογισμό/ισολογισμό δεν συνιστά ζητούμενο για ένα επιστημονικό Σωματείο ούτε και για τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση των πόρων του, ούτε πολύ περισσότερο αποδεικνύει πως η ΕΕ ήλεγξε τις οικονομικές και άλλες πράξεις του ΔΣ όπως επιβάλλει το άρθρο 41.
2. οι «οικονομικοί απολογισμοί» (απολογισμός/ισολογισμός/προϋπολογισμός) που εθιμικά ανακοινώνονται με απαρίθμηση ασύνδετων αριθμών στα μέλη στις ετήσιες ΓΣ δεν συνιστούν ουσιαστική ενημέρωση όταν η ΕΕ δεν έχει προβεί σε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (και των παραστατικών τους) που παραπέμπουν στις εγγραφές τόσο του λογιστικού σχεδίου όσο και του ισολογισμού (οι εγγραφές του οποίου δεν παραπέμπουν στους κωδικούς του λογιστικού σχεδίου), κατά παράβαση του άρθρου 41.
3. πολύ δε περισσότερο όταν τα ίδια στοιχεία που εθιμικά ανακοινώνονται με απαρίθμηση ασύνδετων αριθμών στα μέλη στις ετήσιες ΓΣ τίθενται και υπόψη της ΕΕ με την απαίτηση να τα αποδεχθεί ανέλεγκτα.
4. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν όρισε επιτροπές όπως του ζητήθηκε από εμένα  -αίτηση με αρ. πρωτ. 15557/11-1-16- όπου για να διευκολύνω την κατάσταση ζήτησα με τη γραπτή παρέμβασή μου στο ΔΣ (με αρ. πρωτ. 15546/21-12-15) στη συνεδρίαση του ΔΣ (21/12/15) «επειδή αφενός ο ισολογισμός, που συντάσσεται ετησίως, πρέπει να εμφανίζει με απόλυτη σαφήνεια την αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρείας δηλαδή την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και των αποτελεσμάτων της χρήσεως αυτής. Και επειδή αφετέρου η επιστολή του Ταμία 23/5/2015 δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί αλλά απαιτεί μέτρα επί της ουσίας για να κλείσει η διαχειριστική περίοδος εκτίμησα πως είναι απαραίτητο και ζήτησα από το ΔΣ στη συνεδρίασή του στις 21/12/15 να ορίσει (από 2/1/2016) επιτροπή απογραφής με υποεπιτροπές (από μέλη του ΔΣ) στις οποίες και θα συμμετάσχω.
Διερχόμαστε ήδη την 12η Φεβρουαρίου 2016 και νεότερα επί του θέματος δεν υπάρχουν! Παραταύτα «έκλεισε» και ο οικονομικός απολογισμός!».
5. στις αποφάσεις του ΔΣ, σε όλη τη διάρκεια του έτους 2015 (και προγενέστερα), συστηματικά αναφέρεται «Θέμα: Έγκριση Δαπανών. Το Δ. Σ. ενέκρινε τις δαπάνες που πρότεινε ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΕΜΕ»[22] [η έμφαση με bold δόθηκε από μας].
       Αυτή η τελετουργική, πλην όμως αδιαφανής και αντιδημοκρατική, αναφορά αποκρύβει το γεγονός πως καμιά φορά  δεν τέθηκαν υπόψη του ΔΣ τα παραστατικά αυτών των δαπανών που ενέκρινε ούτε ως συνοδευτικά της ημερήσιας διάταξης ούτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ.
       Πολύ δε περισσότερο είναι κενή περιεχομένου η φράση «τα στοιχεία είναι στη διάθεση των μελών του ΔΣ στο Λογιστήριο» που ακολουθεί αυτές τις παρατηρήσεις μου επειδή προσωπικά εμποδίστηκα επανειλημμένα να προσεγγίσω τα στοιχεία ενώ δεν μου χορηγήθηκαν όσα οικονομικά στοιχεία ζήτησα απαραίτητα για τον έλεγχο από την ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41.
Επισημαίνω πως το Λογιστήριο δεν έχει ανακοινώσει ώρες και μέρες που εξυπηρετεί όποιο μέλος του ΔΣ επιθυμεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία Επιπλέον ο εξωτερικός λογιστής δεν έχει ανακοινώσει ποιες ώρες και μέρες είναι στην ΕΜΕ και στη διάθεση των μελών του ΔΣ και της ΕΕ για την ενημέρωσή τους. Πολύ δε περισσότερο δεν έχουν ανακοινωθεί μέρες και ώρες για την εξυπηρέτηση των μελών της ΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 20.
Επισημαίνω πως σε 10 συνεδριάσεις του ΔΣ στις 21/12/15 ήταν η πρώτη(!!!) φορά που ακούστηκε ότι υπάρχει έμμισθος(;) λογιστής εκτός του Λογιστηρίου της ΕΜΕ ΚΑΙ χωρίς φυσική παρουσία του στην ΕΜΕ. Τον εν λόγω “αόρατο” λογιστή δεν έκρινε κανείς από τους αρμόδιους στο ΔΣ (Πρόεδρο - κ. Νικ. Αλεξανδρή, Α΄ αντιπρόεδρο (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρη), Ταμία -κ. Αλ. Παπαϊωάννου και τον Αν. Ταμία -κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου) να τον φέρει σε επαφή με την Εξελεγκτική Επιτροπή ή με μένα προσωπικά παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μου για χορήγηση οικονομικών στοιχείων και τις γραπτές παρεμβάσεις μου για το ζήτημα αυτό και ενώ καλώς γνωρίζετε όλα τα μέλη του ΔΣ ότι εξελίσσεται η εποπτεία και ο έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού. (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 21/12/15 σελ. 44)
Επιπλέον με ευθύνη του Προέδρου της ΕΕ (κ. Γρηγ. Καλογερόπουλου) όπως έχω ήδη αναφέρει δεν απαιτήθηκε να μου χορηγηθούν τα οικονομικά στοιχεία που αιτήθηκα απαραίτητα για τον έλεγο σύμφωνα με το άρθρο 41 ούτε και ορίστηκαν επιτροπές από μέλη της ΕΕ και του ΔΣ (τουλάχιστον διμελείς) για να προβούν στον έλεγχο των παραστατικών.

Με δυο λόγια, συνάδελφοι επειδή πέρασαν πολλά λεφτά από την ΕΜΕ (τα 30 χρόνια που προηγήθηκαν) και στη 10μηνη θητεία μου στην ΕΕ (300.000 - 350.000 τζίρος δεν είναι μικρό ποσό στα μνημονιακά χρόνια που διερχόμαστε) και δεν πρέπει να αρκούμαστε πλέον σε μια γενικόλογη, τετριμμένη και ελάχιστα κατατοπιστική οικονομική ενημέρωση. Μάλιστα την, με κάθε μέσο, επιλογή αυτού του είδους της οικονομικής ενημέρωσης ωθούμαστε να συνεκτιμήσουμε με την εμμονή των διοικούντων την ΕΜΕ να εναλλάσσονται στις θέσεις ελεγχόμενων και ελεγκτών (ΔΣ και ΕΕ) δηλαδή μια βολική εναλλαγή, που εξασφαλίζει την άλωση της ΕΜΕ, εδώ και 30 χρόνια, και που δεν έχει άλλη εξήγηση πέραν του ότι δεν  το απαγορεύει(!!!) το καταστατικό...
Η αδιαφανής αυτή επιλογή δρα απαγορευτικά για όποιον, όπως εγώ ως μέλος της ΕΕ, επιχειρεί να ασκήσει τις καταστατικές του αρμοδιότητες. Έτσι καταλήξαμε και σε αυτή τη ΓΣ (6/3/16) την πρώτη μετά την αλλαγή του καταστατικού, αλλαγή που εξασφάλισε 6 θέσεις στο ΔΣ στην αντιπολίτευση -σύμφωνα τουλάχιστον με τις διακηρύξεις τους που με τις πράξεις τους, όμως, έχουν αναιρέσει- να κλείσει ανέλεγκτα ο «οικονομικός απολογισμός» με επιχειρήματα του τύπου: «έχουμε εμπιστοσύνη στο προσωπικό και στην επαγγελματική του εγκυρότητα» και « εμπιστοσύνη στο ΔΣ το οποίο εργάζεται εθελοντικά» ΑΛΛΑ πραγματικά αδυνατώ να αντιληφθώ από πότε τα παραπάνω συναισθηματικού τύπου επιχειρήματα επιτρέπουν στα μέλη της ΕΕ να παρεμποδίζονται στον έλεγχο και να θέτουν υπόψη της ΓΣ ανέλεγκτο τον «οικονομικό απολογισμό» και τον «απολογισμό δράσης του ΔΣ» υποβιβάζοντας το ρόλο της ΓΣ από κυρίαρχο όργανο του Σωματείου σε «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» κάθε παράβασης του Καταστατικού.


Παραδειγματικά αναφέρω ότι κατά παράβαση του Καταστατικού στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2/2016 εν τη απουσία του Ταμία υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, ο οικονομικός απολογισμός έτσι συγκροτήθηκε με ευθύνη του Προέδρου της ΕΜΕ κ. Νικ. Αλεξανδρή, του Α΄ Αντιπροέδρου (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρη), του Ταμία -κ. Αλ. Παπαϊωάννου και του Αν. Ταμία -κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου) μια ωραιοποιημένη απόδοση της οικονομικής κατάστασης και κυρίως ανέλεγκτη από την Ε.Ε. με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Ε. (κ. Γρηγ. Καλογερόπουλου) με στόχο να απαλλαχθούν μη σύννομα των ευθυνών τους τα μέλη του ΔΣ από τη ΓΣ (6/3/16).

Επαναλαμβάνονται, λοιπόν, οι παλιές δοκιμασμένες πρακτικές το ΔΣ να διοικεί και να καθορίζει και το αποτέλεσμα δηλαδή την «Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΜΕ για την περίοδο 15/3/2015 μέχρι 24/2/2016» (σελ. 1-3) η οποία και υπογράφεται κατά πλειοψηφία από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. (Γρηγόρης Καλογερόπουλο) και το μέλος της Ε.Ε. (Κων/νο Παπαδόπουλο) στην οποία προσαρτήθηκε και 4η σελίδα που περιλαμβάνει τον «Πίνακα: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)» όπως ακριβώς προτάθηκε από το ΔΣ και ψηφίστηκε (κατά πλειοψηφία) εν τη απουσία του Ταμία στη συνεδρίαση του ΔΣ (12/2/16) και αυτό τον «Πίνακα: απολογισμός ΕΣΟΔΩΝ –με (1/1/15-31/12/15)», στα μέτρα που βολεύει... το ΔΣ και κυρίως ανέλεγκτα κατά παράβαση του άρθρου 41, νομιμοποιούν υπογράφοντας τα δύο προαναφερόμενα μέλη της Ε.Ε.


Γ1. Τρεις(!!!) καταγεγραμμένες προσεγγίσεις για την οικονομική ζημιά που υπέστη η ΕΜΕ. Καμιά σχετική αναφορά στο ύψος της ζημιάς στον «οικονομικό απολογισμό» και στην κατά πλειοψηφία «Έκθεση της ΕΕ»

Επισημαίνω ως συγκριτικό στοιχείο ότι έχουν καταγραφεί τρεις(!!!) προσεγγίσεις για την οικονομική ζημιά που υπέστη η ΕΜΕ:
1η προσέγγιση: σύμφωνα με πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 27/11/2015) το ποσόν που οφείλει η ΕΜΕ και είναι άμεσα απαιτητό ανέρχεται (μέχρι 30/10/2015) σε περίπου 60.000 ευρώ.
2η προσέγγιση: Στη 2η συνεδρίαση του ΔΣ (6/4/15) ο τότε Ταμίας  απέδωσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ στις 51.473,94 ευρώ υποχρεώσεις. (σελ. 355 πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 6/4/2015) και
3η προσέγγιση: σύμφωνα με έναν ενδεικτικό (ως τάση) “ισολογισμό μέχρι 31/10/15” η ζημιά (μέχρι τότε) ανάγεται στα 99.240,27 ευρώ. (συνεδρίαση ΔΣ 21/12/2015)


Παρά τις τρεις προσεγγίσεις της ζημιάς παρατηρούμε πως, και στον «οικονομικό απολογισμό» και στην κατά πλειοψηφία «Έκθεση της ΕΕ», απουσιάζει κάθε σχετική αναφορά στο ύψος της ζημιάς που υπέστη η ΕΜΕ, επειδή το ΔΣ, το Λογιστήριο και ο εξωτερικός λογιστής στην πράξη αρνούνται να συνεργαστούν με την Εξελεγκτική Επιτροπή και μάλιστα παρεμποδίζομαι και παραμένουν αναπάντητες οι 7(!!!) αιτήσεις – ενημερώσεις, ως μέλος τη Ε.Ε., που έχω υποβάλλει για πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και χορήγησή τους (από 19/10/2015) παραμένουν λόγω παραλείψεων του ΔΣ και άρνησης συνεργασίας του με την Ε.Ε. αναπάντητες (όπως κατατέθηκαν στην Περιφέρεια) παραβλέποντας ταυτόχρονα και όλες τις επανορθωτικές προτάσεις που τους υποβάλλω. Και ενώ γνωρίζουν καλώς ότι χωρίς πρόσβαση της Ε.Ε. σε αυτά τα στοιχεία (και γνώση αυτών των στοιχείων και εκτίμηση από εμπειρογνώμονες αν απαιτηθεί) δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος.
Όσο για τα οικονομικά στοιχεία που χορηγήθηκαν στις 17/2/16 με 4μηνη καθυστέρηση στον Πρόεδρο της ΕΕ δεν επιτρέπουν τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 41 από την Ε.Ε.
Για το ζήτημα αυτό που το έθεσα αναλυτικά υπόψη της ομήγυρης τόσο το Λογιστήριο (κα Ιατρού) όσο και ο εξωτερικός λογιστής (κ. Φλαμπούρης) ενώ παραδέχτηκαν πως δεν μου χορήγησαν τα στοιχεία που ζήτησα ανάμεσα τους το «ισοζύγιο προ εγγραφών κλεισίματος» αλλά ισοζύγιο μετά τις εγγραφές κλεισίματος όπου «όλοι οι αποτελεσματικοί λογαριασμοί είναι κλεισμένοι»(!) από την άλλη υποστήριξαν ότι οφείλεται σε ανικανότητα(!!!) του εμπειρογνώμονα να τον ελέγξει!

Δεν προτίθεμαι να αμφισβητήσω αυτή τους την εκτίμηση η οποία επιχειρεί να... δικαιολογήσει ότι δεν χορήγησαν τα αιτούμενα στοιχεία στον Πρόεδρο της Ε.Ε. (κ. Γρηγ. Καλογερόπουλο) αλλά επέλεξαν άλλα(!) στοιχεία βολικά(;) για αυτούς, στοιχεία που παρεμπόδισαν τον έλεγχο από την Ε.Ε. κατά παράβαση του άρθρου 41 και ενώ το «οικονομικό επιτελείο» δεν έλαβε μέτρα αποκατάστασης της νομιμότητας και διασφάλισης των συνθηκών ελεύθερης πρόσβασης σε μένα, ως μέλος της Ε.Ε., στο Λογιστήριο ούτε και την “ύστατη ώρα” στη συνεδρίαση της ΕΕ στις 24/2/16.

Προσωπικά έχω προσδιορίσει με ακρίβεια την διαμορφωμένη σε βάρος μου κατάσταση που μετέτρεψε το Λογιστήριο σε απαγορευμένη για μένα ζώνη, ως μέλος της ΕΕ. Ενδεικτικά επαναλαμβάνω αναφορά μου, αποκαλυπτική του “κλίματος” απαγόρευσης, «Έτσι, η αίτησή μου στις 11/12/2015 προσδιορίζει το σημείο από το οποίο στα λόγια μου “δίνουν” τα στοιχεία ΑΛΛΑ στην πράξη κάπου ανάμεσα στη λογίστρια (κα Ιατρού) που άλλοτε είναι λογίστρια και άλλοτε καταχωρήτρια –σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αν. Ταμία (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 21/12/2015) – και δουλεύει και δεν προλαβαίνει και την κουράζω και εγώ –το μέλος  της Εξελεγκτικής Επιτροπής– με τις “απαιτήσεις” μου (με βάση το άρθρο 41) αντί να καθίσω ήσυχα στη γωνιά και να περιμένω να μου φέρουν στο “πιάτο” τον ισολογισμό να τον υπογράψω… Έ, λοιπόν, εκεί κάπου... χάσαμε την επαφή ΚΑΙ σταμάτησαν εντελώς να μου δίνουν οικονομικά στοιχεία. Με δυο λόγια φαίνεται πως χτύπησα... φλέβα για αυτό παντοιοτρόπως στη συνέχεια με αποκόβουν από τα οικονομικά στοιχεία»[23].

Το παραπάνω κείμενο είχα τη βεβαιότητα ότι θα ευαισθητοποιήσει τα 15 μέλη του ΔΣ και τα 2 της Ε.Ε. ΑΛΛΑ... αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος ότι το αγνόησαν και συνέχισαν τις ενέργειες παρεμπόδισής μου εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία μου και τις προσπάθειές μου να αρθεί η απαγόρευση εντός της ΕΜΕ.
Με αυτή την απαγόρευση, τους τελευταίους 4 μήνες με εντεινόμενους ρυθμούς, μού στέρησαν καταστατικά μου δικαιώματα με αποτέλεσμα η κατά πλειοψηφία απόφαση της Ε.Ε. αποδοχής του ανέλεγκτου από την Ε.Ε. ισολογισμού να συνιστά ευθεία παράβαση του καταστατικού άρθρο 41.
Παρέβλεψαν μάλιστα ότι αμφισβήτησα τη “θέση” που διατυπώθηκε (από το Λογιστήριο/εξωτερικό λογιστή) «πως ο ισολογισμός του 2015 έχει ελεγχθεί 3 φορές»!!! Μια φορά από το Λογιστήριο (κα. Ιατρού), 2η φορά από τον εξωτερικό λογιστή και 3η από την Εφορία. Η θέση τους αυτή έδωσε την αφορμή στην ομήγυρη και κυρίως στα δύο μέλη της Ε.Ε.  να παραβλέψουν το πραγματικό γεγονός ότι ο ισολογισμός δεν έχει ελεγχθεί από την Ε.Ε. όπως επιβάλλει το άρθρο 41.
Ειδικότερα αγνόησαν, εκτιμώ σε παρεξηγήσιμο βαθμό, την επισήμανσή μου ότι ο ισολογισμός του 2015 δεν έχει ελεγχθεί ούτε μια φορά! Επειδή η κα Ιατρού και ο εξωτερικός λογιστής συντάσσουν τον ισολογισμό. Άρα δεν τον ελέγχουν και μάλιστα 2 φορές!  Με δυο λόγια, ο εξωτερικός λογιστής δεν ελέγχει την κα Ιατρού ούτε τον εαυτό του! Επιπλέον ο ισολογισμός του 2015 δεν έχει κατατεθεί στην Α΄ ΔΟΥ άρα δεν έχει ελεγχθεί! Και με την υπόμνηση πως και οι προγενέστεροι ισολογισμοί  (2014 και πίσω) που κατατέθηκαν(;) στην Εφορία γίνονται οιονεί δεκτοί με την κατάθεση στη ΔΟΥ, και όχι τελεσίδικα δεκτοί, μέχρι του ελέγχου τους αν και όταν πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Τελικά δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ. Αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και η “πρόβλεψη” μου ότι και για το 2015 θα κλείσει σαν “έκθεση ιδεών” ο «οικονομικός απολογισμός» με ευθύνη του ΔΣ και της πλειοψηφίας της ΕΕ και ενώ συστηματικά μου αποκρύβουν ζωτικά στοιχεία του απαραίτητα για να προβεί η ΕΕ στον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 41.


Γ2. Ιστορικό της παρεμπόδισης και της απομόνωσής μου από τα οικονομικά στοιχεία με στόχο να κλείσει χωρίς έλεγχο από την ΕΕ ο «οικονομικός απολογισμός»

Στις 26/4/15 (με αρ. πρωτ. 15322/27-4-15) υπέβαλα στο ΔΣ -αίτημα χορήγησης στοιχείων στην Εξελεγκτική Επιτροπή ζητώντας από τους αρμόδιους / «υπεύθυνους» από το ΔΣ να θέσουν στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους φακέλους -υποψηφιότητας /ενεργειών με τα πλήρη στοιχεία (που δεν έθεσαν υπόψη του ΔΣ) των 3 θερινών σχολείων και της Βαλκανιάδας, αντίγραφο του βιβλίου των πρακτικών της συνεδρίασης του ΔΣ στις 6/4/2015 (χωρίς υπογραφές για την ώρα και μόνο για εσωτερική χρήση από την Εξελεγκτική Επιτροπή) για την πληρέστερη εποπτεία.

Τα εν λόγω στοιχεία παρακαλώ να παραδοθούν με απόδειξη παραλαβής στη Γραμματεία και θα τα παραλάβω την Τετάρτη (29/4/2015) το πρωί.
Παρακαλώ να μεριμνήσετε άμεσα για να μην έχουμε άλλη απώλεια χρόνου.
Επανήλθα με νέα αίτηση (με αρ. πρωτ. 15383/29-5-15) προς τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 41) για το ίδιο θέμα ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής επειδή συμπληρώθηκε ένας μήνας(!!!) από το έγγραφό μου με αίτημα χορήγησης στοιχείων στην Εξελεγκτική Επιτροπή  (με αρ. πρωτ. 15322/27-4-2015) χωρίς να έχω κανενός είδους ενημέρωση!
Και τον πληροφόρησα (και το ΔΣ)  ότι επισκέφθηκα επανειλημμένα τη Γραμματεία αναζητώντας τους φακέλους -υποψηφιότητας /ενεργειών με τα πλήρη στοιχεία (που δεν έθεσαν υπόψη του ΔΣ) των 3 θερινών σχολείων και της Βαλκανιάδας κ.ά.π.  που, όπως προανέφερα,  είχα ζητήσει να θέσουν στη διάθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής οι  αρμόδιοι / «υπεύθυνοι» από το ΔΣ ΑΛΛΑ δεν διαφωτίστηκα λόγω έλλειψης στοιχείων που οφείλουν να συγκεντρώνουν οι υπεύθυνοι από το ΔΣ.
Έτσι σας προωθώ στη συνέχεια και τον 1ο κατάλογο εκκρεμοτήτων που δημιουργούν προσκόμματα στην εκτέλεση του έργου της εποπτείας και του ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού ασκείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Οι αναφορές του καταλόγου αυτού παραπέμπουν στα πρακτικά του ΔΣ (6/4/2015) όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (1η στήλη), στη 2η στήλη αναγράφονται οι εκπρόσωποι του ΔΣ. Όσοι αναφέρονται εντός [   ] κατέχουν άλλη θέση, που αναγράφεται στην 5η στήλη, Διευθυντές υπεύθυνοι κλπ. Η διοργάνωση περιγράφεται σύντομα στην 3η στήλη (με ημερομηνίες διεξαγωγής/χώρος διεξαγωγής) και οι 6 πρώτες είναι σε εξέλιξη ενώ οι 2 τελευταίες έχουν ολοκληρωθεί. Τέλος στην 4η στήλη υπάρχει η περιγραφή της κατάστασης: δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του θέματος για τις 6 που τελούν υπό διοργάνωση.
Και ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό/ δεν διατίθεται φάκελος παρακολούθησης του θέματος για τις 2 τελευταίες που ολοκληρώθηκαν.

Τελικά οι δράσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς ανακοινωμένο οικονομικό απολογισμό. Μάλιστα το ΔΣ παρέβλεψε σε συνέργεια με το Λογιστήριο (κα Ιατρού) και τον εξωτερικό λογιστή (κ. Φλαμπούρη) μολονότι το ζήτησα, να συνοδεύει τις αντίστοιχες αναφορές για κάθε δράση χωριστά ένας συνοπτικός «οικονομικός απολογισμός» αθροιστικά ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ στον «απολογισμό δράσης του ΔΣ» και στην κατά πλειοψηφία «έκθεση της ΕΕ» και  αναλυτικά στον απολογισμό/ισολογισμό σε χωριστούς πίνακες προσαρτήματα του ομογενοποιημένου απολογισμού/ισολογισμού.

Αναφέρω, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της «δημιουργικής ασάφειας» του ισολογισμού που κατατίθεται στη ΓΣ για έγκριση, την παρατήρηση του μέλους της ΕΕ κ. Παπαδόπουλου Κ. (στην 5η συνεδρίαση της Ε.Ε., 24/2/16) ότι «τα καλοκαιρινά σχολεία έχουν φέρει 200.000 ευρώ στην Εταιρεία». Και σας ερωτώ είχε η ΕΕ υποχρέωση να ελέγξει αυτό το στοιχείο σύμφωνα με το άρθρο 41; Ναι ή όχι και με ποια διαδικασία;
Παραταύτα επίμονα τα στοιχεία αυτά (για όλες τις δράσεις) δεν περιλαμβάνονται ούτε καν στον «οικονομικό απολογισμό». Έτσι δεν ελέγχθηκε και δεν διασταυρώθηκε «ποια καλοκαιρινά σχολεία έφεραν (τζίρο ή κέρδος;) και με ποιες λογιστικές εγγραφές 200.000 ευρώ στην Εταιρεία»; Εκτιμώ ότι με τζίρο 300.000-350.000 ευρώ για το 2015 το να προέρχονται τα 200.000 ευρώ από τα καλοκαιρινά σχολεία χρήζει ελέγχου από την ΕΕ.

Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της «δημιουργικής ασάφειας» του ισολογισμού που κατατίθεται στη ΓΣ για έγκριση συνιστά και η ενημέρωση στα Παραρτήματα όπου τα ΈΣΟΔΑ (ετήσια) που ανακοινώθηκαν στα συνάντηση των Παραρτημάτων 6/2/1016 είναι περίπου 200.000 ευρώ με πτωτική(!!!) τάση (σχετική αναφορά στην 4η συνεδρίαση της Ε.Ε. 17/2/16). Μάλιστα τις προφορικές απαντήσεις του Α΄ αντιπροέδρου (με αρμοδιότητα στα οικονομικά) κ. Αναργ. Φελλούρη ότι ήταν «ενδεικτικός οικονομικός απολογισμός» τις θεωρώ προσχηματικές και εκ των υστέρων γιατί δεν αναγράφεται στο μονοσέλιδο που μοιράστηκε στη συνάντηση Παραρτημάτων (αντίγραφό του κατατέθηκε στην Περιφέρεια όπου προσέφυγα (16/2/16) ως εποπτεύουσα αρχή) ότι είναι  «ενδεικτικός οικονομικός απολογισμός». Επιπλέον συνιστά ενημέρωση δύο(!!!) ταχυτήτων άλλος ισολογισμός για τα Παραρτήματα (6/2/16) άλλος ισολογισμός για τα κεντρικά (9/2/16)! Επίσης μετά τη χορήγηση οικονομικών στοιχείων στις 17/2/16 στον Πρόεδρο της ΕΕ που αποδεδειγμένα (23/2/16)  δεν επιτρέπουν τον έλεγχο από την ΕΕ τα λεγόμενα του πλέον δεν θεωρούνται αυτονόητα αξιόπιστα.


Γ3. Χρονολογημένο ιστορικό των 7 αιτήσεων που υπέβαλα και κατέληξαν αναποτελεσματικές ικανοποιώντας το στόχο να κλείσει χωρίς έλεγχο από την ΕΕ ο «οικονομικός απολογισμός»

Στη συνέχεια υπέβαλα μια σειρά αιτήσεων που παρέμειναν αναπάντητες και τις παραθέτω με χρονολογική σειρά. Οι αιτήσεις αυτές διαγράφουν τη μεθόδευση που ακολουθήθηκε από το «οικονομικό επιτελείο» (τον Α΄ αντιπρόεδρο (με αρμοδιότητα στα οικονομικά) -κ. Αναργ. Φελλούρη, τον Ταμία -κ. Αλ. Παπαιωάννου και τον Αν. Ταμία -κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου)  σε συνέργεια με το Λογιστήριο (κα Ιατρού) που σήκωσε και το μεγαλύτερο βάρος της παρεμπόδισης να έχω πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία είτε επικαλούμενη συνεχώς φόρτο εργασίας είτε πως περιμένει εντολή για να μου χορηγήσει τα αιτούμενα στοιχεία, εντολή που δεν έλαβε μέχρι και σήμερα (3/3/16)... Στο ίδιο κλίμα και  ο εξωτερικός λογιστής (κ. Φλαμπούρης) τον οποίο συνάντησα για πρώτη φορά στις 2/2/16 (ενώ πληροφορήθηκα την ύπαρξή του στη συνεδρίαση του ΔΣ 21/12/15). Μέχρι τις 2/2/16 κανείς από το «οικονομικό επιτελείο» δεν φρόντισε να τον φέρει σε επαφή με την ΕΕ ή με μένα προσωπικά παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις μου για χορήγηση οικονομικών στοιχείων και τις γραπτές παρεμβάσεις μου για το ζήτημα αυτό και ενώ καλώς γνώριζαν όλα τα μέλη του ΔΣ ότι εξελίσσεται η εποπτεία και ο έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού. (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 21/12/15 σελ. 44) ούτε και αυτός αυτοβούλως επεδίωξε να μας συναντήσει.

Αίτηση 1η: αρ. πρωτ. 15500/19-10-2015
με αίτημα ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ από 1-4-2015 μέχρι 30-9-2015, ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

Ένα μήνα μετά έλαβα στις 13/11/15 (15507/11-11-2015) τα ισοζύγια λογιστικής περιόδου 1/1 - 30/9/2015 εκτυπωμένα από το Λογιστικό Πρόγραμμα του Λογιστηρίου (1. λογαριασμών εσόδων 71, 73, 74, 75, 76 και 2. λογαριασμών εξόδων 60, 61, 62, 63, 64, 65, 81 και 3. λογαριασμών απαιτήσεων 30, 33 και 4. λογαριασμών υποχρεώσεων 50, 53, 56)

Λόγω της διάστασης που παρατηρήθηκε στον υπολογισμό των χρεών ανέλαβα τις ευθύνες μου και με αίσθηση καθήκοντος ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ενόψει της λήξης της χρήσης 2015 που καθιστά ιδιαίτερα επείγον το ζήτημα αποφάσισα να απευθυνθώ σε λογιστή αναλαμβάνοντας προσωπικά την οικονομική επιβάρυνση για να αποτυπώσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ με τρόπο κατανοητό από εμάς (και τα μέλη της ΕΜΕ).
Για αυτό το λόγο ζήτησα (1/12/2015) και έλαβα αυθημερόν από Λογιστήριο το «ισοζύγιο Οκτωβρίου τριτοβαθμίων όλων των λογαριασμών»» (βλ. Πρακτικά Εξελεγκτικής Επιτροπής 4/12/2015).

Αίτηση 2η: με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15
Στις 10/12/15 μετά από αίτημα του ανεξάρτητου λογιστή στον οποίο προσέφυγα ζήτησα (χωρίς να υποβάλω αίτηση) από την κα Ιατρού Δ. να μου χορηγήσει συμπληρωματικά «αναλυτικά καθολικά του 33.95.00 και του 56.00 παλαιών  χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014» και «απογραφή αποθεματικών μέχρι 31/10/15» ή διευκολυντικά «απογραφή αποθεματικών χρήσης 2014».

Όπως μου διεμήνυσε όμως τηλεφωνικά κρίθηκε απαραίτητο να υποβάλλω αίτηση την οποία και υπέβαλα αυθημερόν (χωρίς να ζητήσω να μάθω από ποιον δόθηκε αυτή η εντολή) και πρωτοκολλήθηκε την επομένη (με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15).

Έκτοτε νεότερα στοιχεία δεν μου χορηγήθηκαν ούτε και απαντήθηκε η αίτησή μου (με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15)

Αίτηση 3η: αρ. πρωτ. 15546/21-12-15
Στις 21/12/15 ζήτησα με νέα αίτηση με Θέμα: Σε συνέχεια της αίτησης με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15 ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για να μου χορηγηθούν συμπληρωματικά: i. «αναλυτικά καθολικά του 33.95.00 και του 56.00 παλαιών  χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013, 2014» και ii. «απογραφή αποθεματικών μέχρι 31/10/15» ή διευκολυντικά «απογραφή αποθεματικών χρήσης 2014»,
αιτούμαι εκτός των παραπάνω να μου χορηγηθεί iii. αναλυτικό καθολικό (του 2015) και τέλος  iv. να ορίσει το ΔΣ (από 2/1/2016) επιτροπή απογραφής (από μέλη του ΔΣ) στην οποία και θα συμμετάσχω.

22/1/2016 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ οπότε και επανήλθα με

Αίτηση 4η: αρ. πρωτ. 15578/26-1-16
Στις 26/1/16 με νέα (την 4η στη σειρά) αίτηση  με  Θέμα: Σε συνέχεια των αιτήσεων μου (με αρ. πρωτ. 15500/19-10-2015  αρ. πρωτ. 15542/11-12-15 και 15546/21-12-15) ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής επανέρχομαι και σας ζητώ να λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα για να κλείσουμε τη διαχειριστική χρήση 2015 έχοντας διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ελεγκτικού έργου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έκτοτε νεότερα οικονομικά στοιχεία δεν μου χορηγήθηκαν ούτε και απαντήθηκαν οι αιτήσεις μου με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15 και 15546/21-12-15 και 15578/26-1-16.
Μέχρι εδώ ενημέρωση του ΔΣ και της ΕΕ με ημερομηνία 2/2/2016

Στη συνέχεια υπέβαλα
Αίτηση 5η: με αρ. πρωτ. 15557/11-1-16
Στις 11/1/16 με νέα αίτηση όπου για να διευκολύνω την κατάσταση ζήτησα με τη γραπτή παρέμβασή μου στο ΔΣ (με αρ. πρωτ. 15546/21-12-15) στη συνεδρίαση του ΔΣ (21/12/15) να ορίσει (από 2/1/2016) επιτροπή απογραφής με υποεπιτροπές (από μέλη του ΔΣ) στις οποίες και θα συμμετάσχω[24].

Αίτηση 6η: αρ. πρωτ. 15584/3-2-16
Στις 3/2/16 με νέα (την 6η στη σειρά) αίτηση  με Θέμα: Ενημέρωση του ΔΣ της Εξελεγκτικής και των Παραρτημάτων της ΕΜΕ για την ενημερωτική συνάντηση στις 2/2/2016 με πρωτοβουλία του προεδρείου του ΔΣ με την Εξελεγκτική Επιτροπή με την παρουσία του λογιστή που φέρεται πως θα υπογράψει τον ισολογισμό που θα κατατεθεί προς έγκριση στη ΓΣ στις 6/3/2016.

Αίτηση 7η: αρ. πρωτ. 15592/12-2-16
Στις 10/2/16 με νέα (την 6η στη σειρά) αίτηση με Θέμα: Γραπτή παρέμβαση (για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ στις 12/2/2015) του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής Α. Χρονοπούλου (σύμφωνα με το άρθρο 41§α, γ) στο πλαίσιο του έργου μου της εποπτείας και του ελέγχου που σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού ασκώ ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Αναφορά στο 3ο θέμα: “Οικονομικός απολογισμός”.

Όπου επισημαίνω πως «στο e mail (27/1/2016 στις 9.56 μμ) που απηύθυνε ο Α΄ αντιπρόεδρος μάς υπέδειξε το ρόλο μας ως Εξελεγκτική Επιτροπή ότι «το ΔΣ διοικεί την Εταιρεία και η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα πεπραγμένα του ΔΣ».
Σήμερα (10/2/16) αποδεικνύεται ότι «ξέχασε» να μας ενημερώσει ότι θα «ελέγξουμε τα πεπραγμένα» «ελέγχοντας» τον έτοιμο ισολογισμό!!! Κρίμα... που δεν μπορούμε να «εξυπηρετήσουμε» επειδή αυτή η ενέργεια είναι μη σύννομη και αντικαταστατική. Ας αντιληφθεί, λοιπόν, ο Πρόεδρος της ΕΜΕ -κ. Νικ. Αλεξανδρής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος (με αρμοδιότητα στα οικονομικά) - κ. Αναργ. Φελλούρης, ο Ταμίας - κ. Αλ. Παπαϊωάννου και  ο Αν. Ταμίας (25§2) - κ. Ανδρ. Τριανταφύλλου ότι έλεγχος της ΕΕ με βάση το άρθρο 41 και σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό και τα χρηστά ήθη σημαίνει πρώτα από όλα ακώλυτη πρόσβαση της ΕΕ σε όλα τα στοιχεία και όχι να «ελέγξουμε» τον έτοιμο ισολογισμό και να «επαληθεύσουμε» μη τυχόν και έχει γίνει εκ παραδρομής... κανένα λάθος στην πρόσθεση!!!
Στο διά ταύτα
Ενημερώνω, λοιπόν, έγκαιρα τα 15 μέλη του ΔΣ ότι η ακολουθούμενη τακτική να μην χορηγούνται στην Ε.Ε. τα οικονομικά στοιχεία (παρά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις μου) που απαιτούνται για να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 41, θα έχει ως φυσιολογική κατάληξη να τίθεται εν αμφιβόλω αν θα βρεθεί μέλος της Ε.Ε. να υπογράψει(;) ότι “Ύστερα από έλεγχο η Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρεί ότι όλες οι δαπάνες από 1-1-2015 έως 31-12-2015 που αναγράφονται στο σχετικό βιβλίο Εσόδων-Εξόδων πραγματοποιήθηκαν νόμιμα” (άρθρο 41) και να αποφανθεί ότι η διαχείριση από το ΔΣ κατά την παραπάνω χρονική περίοδο έγινε προσεκτικά και χωρίς αταξία, γι΄ αυτό προτείνει στη ΓΣ να την εγκρίνει και να απαλλάξει τα μέλη από κάθε διαχειριστική ευθύνη (άρθρο 27§6).
Αυτονόητο είναι πως όποιο μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής υπογράψει, με αυτούς τους αδιαφανείς όρους, απαλλάσσει μεν τα μέλη του ΔΣ από κάθε διαχειριστική ευθύνη με την προϋπόθεση ότι θα ψηφιστεί από τη ΓΣ ο ισολογισμός (άρθρο 27§6) ΑΛΛΑ αναλαμβάνει ο ίδιος στο διηνεκές, μέχρι παραγραφής, τις όποιες ευθύνες αναλογούν στο ΔΣ.
Στο βαθμό, λοιπόν,  που με αφορά ως μέλος της Ε.Ε., μετά τις 12/2/2016, και έγκαιρα πριν τη ΓΣ, θα απευθυνθώ στην Περιφέρεια η οποία προΐσταται για να θέσω υπόψη τους τα δεδομένα και να ζητήσω να λάβουν μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Μέτρα που θα διασφαλίσουν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για να ασκήσουν τη διαδικασία ελέγχου (άρθρο 41)  που θα οδηγήσει στο να αποφανθούν για την απαλλαγή ή μη απαλλαγή των 15 μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη (άρθρο 27§6).
Επομένως κρίνω αναγκαίο στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 12/2/2016 για να μην έλθουν προ τετελεσμένων τόσο το ΔΣ όσο και η Εξελεγκτική Επιτροπή να ψηφιστεί ομόφωνα η πρόταση που υπέβαλα (και στην αίτησή μου με αρ. πρωτ. 15584/3-2-16 πρόταση που αρνήθηκε, στη συνάντηση στις 2/2/2016, απνευστί και χωρίς αιτιολόγηση ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΕ) με βάση το άρθρο 30 η ΓΣ να πραγματοποιηθεί στις 13/3/16 (αναβολή μιας εβδομάδας, συνολικά 15 ημερών) για να υπάρξει ο εύλογος χρόνος για τον έλεγχο από την Εξελεγκτική Επιτροπή (άρθρο 41)».
Μέχρι εδώ ενημέρωση του ΔΣ και της ΕΕ με ημερομηνία 12/2/2016

Δυστυχώς δεν έγινε δεκτή καμιά από αυτές τις προτάσεις μου ούτε και μου χορηγήθηκαν τα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία που θα επέτρεπαν αλλά και θα αποδείκνυαν ότι η Ε.Ε. προέβη στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 41 έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ.


2. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ;

Με αρχή την κρίσιμη (ενόψει της ΓΣ στις 6/3/2016) συνεδρίαση του ΔΣ 22/1/2016 ο Α΄ Αντιπρόεδρος (με αρμοδιότητα στα οικονομικά) - κ. Αναργ. Φελλούρης διάβασε μια... έκθεση ιδεών/οικονομικό απολογισμό, που δεν μοιράστηκε στα μέλη του ΔΣ. Από την ανάγνωση διαμόρφωσα την εντύπωση πως έτσι συνηθίζεται να κλείνουν τη χρήση του οικονομικού έτους. Με απαρίθμηση ασύνδετων αριθμών, ανάμεικτα απολογισμός με προβλέψεις και με την επωδό “καλά τα καταφέραμε και φέτος ισοσκελίσαμε έσοδα και έξοδα” χωρίς καμιά αναφορά στο ύψος της (οικονομικής) ζημιάς που έχει υποστεί η ΕΜΕ -σε ποιους χρωστάει η ΕΜΕ και πόσα συμπεριλαμβανόμενων των (τεσσάρων) υπαλλήλων στους οποίους η ΕΜΕ ως... είθισται τα τελευταία χρόνια “μόνιμα” χρωστάει 5-6 μήνες μισθούς.

Είχε προηγηθεί η παρέμβασή μου (πρακτικά συνεδρίασης ΔΣ 21/12/2015 σελ. 43-44) όπου ενημέρωσα το ΔΣ και στη συνέχεια την Ε.Ε. ότι απευθύνθηκα «σε ανεξάρτητο εξωτερικό λογιστή που με βάση την επαγγελματική του ιδιότητα κατάρτισε ενδεικτικό (ως τάση) “ισολογισμό μέχρι 31/10/15” όπου για την ΕΜΕ η ζημιά (μέχρι τότε) ανάγεται στα 99.240,27 ευρώ και τον προσκόμισα (μοιράστηκε στα μέλη του ΔΣ στη συνεδρίαση 21/12/2015) ώστε κάθε μέλος του ΔΣ να μπορεί να απευθυνθεί στο Λογιστήριο και να ζητήσει επεξηγήσεις και είτε αυτός να επιβεβαιωθεί είτε να απορριφθεί αιτιολογημένα».

Επισημαίνω ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ 21/12/2015 επανήλθα με νέα αίτηση (με αρ. πρωτ. 15546/21-12-15) επικαιροποιώντας την αίτησή μου (με αρ. πρωτ. 15542/11-12-15) αναφέροντας επί λέξει:
“Επομένως υποβάλλω την αίτησή μου αυτή αφενός για να κατανοήσετε το διακύβευμα ενόψει της ΓΣ και του απολογισμού της οικονομικής χρήσης 2015 ΚΑΙ να αναλάβετε τις ευθύνες σας ως σώμα και προσωπικά και να αποφασίσετε αν θα συνεργαστείτε για το κλείσιμο της χρήσης 2015 ή αν θα τηρήσετε τη στάση κωλυσιεργίας και απόκρυψης που τήρησαν ο Πρόεδρος της ΕΜΕ -κ. Νικ. Αλεξανδρής, ο Α΄ αντιπρόεδρος (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρης) και ο Γ.Γ. -κ. Ι. Τυρλής, με αρχή την 14/12/15 εκτρέποντας τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 41§γ”.
Δηλαδή
“Αντί να μου χορηγηθούν άμεσα τα στοιχεία, με πρωτοβουλία του ο Γ.Γ. κ. Ι. Τυρλή της ΕΜΕ επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου, στις 14/12/15, και με ενημέρωσε ότι η αίτησή μου (αρ. πρωτ. 15542/11-12-15) θα παραπεμφθεί στο ΔΣ στη συνεδρίαση του στις 21/12/2015 για να αποφασίσει.
Και ερωτώ ευθέως το Γ.Γ. - κ. Ι. Τυρλή
Γιατί ο Γ.Γ. διακόπτει και παρεμποδίζει την επικοινωνία μου ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής με το Λογιστήριο;
Γιατί ο Γ.Γ. με εμποδίζει παραβιάζοντας το Καταστατικό να ασκήσω δικαιώματα και αρμοδιότητες που μου αναγνωρίζει το Καταστατικό ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής; (το άρθρο 41§γ προβλέπει «γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικές-διαχειριστικές πράξεις καθώς και τις λοιπές ενέργειες του Δ.Σ. και του Ταμία, (...) Έχει το δικαίωμα να εξετάζει η Εξελεγκτική Επιτροπή τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία της Ε.Μ.Ε. και να διενεργεί τον έλεγχο του αποθεματικού (περιεχόμενο) του Ταμείου. (...)»)
Αλλά και ως απλό μέλος της ΕΜΕ;
(το άρθρο 20 προβλέπει «Κάθε μέλος της Ε.Μ.Ε. επίσης έχει το δικαίωμα να λαβαίνει γνώση όλων των παραπάνω βιβλίων»)
Γιατί το Πρόεδρος της ΕΜΕ -κ. Νικ. Αλεξανδρής, απέστη του καθήκοντός του να μου χορηγήσει άμεσα με εντολή του το Λογιστήριο τα στοιχεία;
Γιατί ο Α΄ αντιπρόεδρος (αρμόδιος για τα οικονομικά κ. Αναργ. Φελλούρης) απέστη του καθήκοντός του να μου χορηγήσει άμεσα με εντολή του το Λογιστήριο τα στοιχεία;”
Και κατέληξα ως εξής:
“Επιπλέον αιτούμαι από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ -κ. Νικ. Αλεξανδρή, τον Α΄ αντιπρόεδρς (με αρμοδιότητα σε θέματα  οικονομίας κ. Αναργ. Φελλούρη) και τον Ταμία –κ. Αλ. Παπαϊωάννου να μεριμνήσουν σύμφωνα με τις καταστατικές αρμοδιότητές τους να μου χορηγηθούν άμεσα τα αιτούμενα οικονομικά στοιχεία (αρ. πρωτ. 15542/11-12-15, όπως αναφέρονται παραπάνω), και επιπλέον αναλυτικό καθολικό (του 2010-2015) και δεσμεύομαι να σας ζητήσω να καλέσετε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ (και της Ε.Ε.) για να σας ενημερώσω αμέσως μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία για την πραγματική οικονομική κατάσταση της ΕΜΕ”.

«Και ενώ υφίσταμαι για ένα τρίμηνο αυτή την απροσχημάτιστη άρνηση χορήγησης -σε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής- οικονομικών στοιχείων ΚΑΙ αυτή την αφόρητη πίεση στη συνεδρίαση του ΔΣ (22/1/2016) υποβάλω στο ΔΣ, ως γραμμή άμυνας, την ερώτηση “τι επιδιώκεται με το να μου αποκρύβεται τα στοιχεία(;) να ζητήσω εισαγγελική εντολή(;) για να τα πάρω ώστε να ασκήσω το έργο μου;”
Ακολουθεί η κορυφαία και αποκαλυπτική ατάκα του Προέδρου ΔΣ σε “απάντησή” μου... “Πήγαινε στον εισαγγελέα, τι μας απειλείς”!!! Ατάκα εντός της συνεδρίασης του ΔΣ στις 22/1/2016 και ενώ γνωρίζουν ότι μου αποκρύβονται οικονομικά στοιχεία, ατάκα “νταηλίδικη”, και εκτός πρακτικών στοιχημένη στην αυταρχική λογική “Πρόεδρος είμαι και εγώ θα αποφασίσω τι θα γραφτεί στα πρακτικά”...
Τόση “δημοκρατία” ούτε στη χούντα!

Και διερωτώμαι εγώ ο απλός, αθώος πολίτης τι μπορεί να κρύβουν από το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή και έμπρακτα αρνούνται οι προαναφερόμενοι να μου χορηγήσουν τα οικονομικά στοιχεία ενώ τους φαίνεται ποιο απλό(!!!) να τα δώσουν στον εισαγγελέα;
Όσο για το μέλος του ΔΣ κ. Στρατή Κουνιά από τα λεγόμενά του είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι συντάσσεται με την απόκρυψη των οικονομικών στοιχείων. Με κορυφαία την ατάκα του για να... διευκολύνει στη συνέχεια τη συζήτηση “Δώστε της Πρόεδρε τα στοιχεία, τώρα” και όταν αμέσως αντιπρότεινα “εντάξει Πρόεδρε άνοιξε τώρα το γραφείο και δώσε μου τώρα ενώπιον όλων τα στοιχεία που εδώ και ένα μήνα σας ζήτησα”! παρεμβαίνει για 2η φορά ο κ. Στρατής Κουνιάς με την αποκαλυπτική αυθάδη απάντησή του: “τώρα(;) 10 η ώρα το βράδυ”;

Έλεος, όταν κάτι έχουν να κρύψουν τελικά οι λέξεις χάνουν το νόημα τους! Το “τώρα” δεν σημαίνει άμεσα, αυτή τη στιγμή ΑΛΛΑ σημαίνει “άσε μας καλή μου που θα σου δώσουμε στοιχεία οικονομικά τώρα που τα έχουμε μια χαρά καταχωνιάσει άψαχτα και ανέλεγκτα -και από την Εφορία(;)- τόσα χρόνια”;» [25].


Τα γεγονότα που παραπάνω παρέθεσα αποδείχτηκαν το μέσο που αξιοποίησε το ΔΣ για να σπρώξει για άλλη μια φορά κάτω από το “χαλί” τα οικονομικά προβλήματα της ΕΜΕ, την αδιαφάνεια και την κακοδιοίκηση και γιατί όχι και τη διαφθορά(;)
Επειδή, λοιπόν, αποδείχθηκε περίτρανα πως κανείς από τους 17 (του ΔΣ και της Ε.Ε.) δεν είναι διατεθειμένος να συμβάλλει ουσιαστικά για να σωθεί η ΕΜΕ, αντίθετα αρκούνται ή ανέχονται να φυτοζωεί διοικούμενη σαν κακέκτυπο Ανώνυμης Εταιρείας ενώ και σε αυτή τη θητεία καλλιεργείται ένα προφίλ μελών ΔΣ που εργάζεται... εθελοντικά(!!!) χωρίς να κερδίζει... τίποτα!!!!
Επειδή όπως κατεφάνη καταρρακώθηκε το κύρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής με αποτέλεσμα εξαιτίας της παρελκυστικής τακτικής του ΔΣ δεν διασφαλίστηκαν οι ομαλές συνθήκες που απαιτούνται για το κλείσιμο  της διαχειριστικής περιόδου 2015 και
επειδή οι επιθέσεις εναντίον μου ήταν καταιγιστικές αφού είμαι η μόνη που δεν κρύβομαι και η μόνη που απορώ και ελέγχω θεσμικά (σύμφωνα με το άρθρο 41) πώς φθάσαμε μέχρι εδώ... με μια οικονομική ζημιά της ΕΜΕ, που υπολογίζεται, περίπου στα 99.000(;) ευρώ. Και επειδή δεν επιθυμώ να συγκαλύψω καταστάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και για κανένα λόγο, δεν επιθυμώ να είμαι μέρος του προβλήματος ενώ και στη ΓΣ θα συνεχίσω να είμαι μέρος της λύσης όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα της ΕΜΕ αλλά και τα ζητήματα λειτουργίας της ΑΛΛΑ και θα συνεχίσω να αποκαλύπτω όσα αντιλαμβάνομαι πως σπρώχνονται κάτω από το “χαλί”...

Mπροστά, λοιπόν, σε αυτή την οργανωμένη σύμπνοια των δύο παρατάξεων στο ΔΣ και στην εν υπνώσει λειτουργία της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν απομένει παρά να παραδεχθώ ότι μειώθηκαν δραστικά και δραματικά οι βαθμοί ελευθερίας που είχα για να ασκήσω το έργο μου ως μέλος της.

Παραταύτα επιμένω σε θεσμικές και καταστατικές ενέργειες στις οποίες το 15μελές ΔΣ  σε συνέργεια με τον Πρόεδρο της Ε.Ε. κωφεύει συστηματικά και δεν λαμβάνει κανένα μέτρο αποκατάστασης ούτε και απαντά στα αιτήματά μου. Ταυτόχρονα λογoκρίθηκε  και αφαιρέθηκε δήλωσή μου (με εντολή τίνος;) από την αναρτημένη έκθεση της ΕΕ με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν τα πραγματικά γεγονότα.
Η δήλωσή μου έχει ως εξής: «Η κα Α. Χ. Χρονοπούλου καταψηφίζει τον ισολογισμό για τους προαναφερόμενους λόγους (σε συνδυασμό με όσους ακολουθούν) όπως αυτοί αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ -24/2/16.
Επίσης η κα Α. Χ. Χρονοπούλου δεν υπογράφει την έκθεση της Ε.Ε. για λόγους που αναλυτικά εξήγησε όπως αυτοί αναγράφονται στα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ -24/2/16 και υποβάλει έκθεση της Ε.Ε. που περιλαμβάνει ό,τι ανακάλυψε, είδε και αντιλήφθηκε παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισε και την εμπόδισαν να ασκήσει το έργο της εποπτείας και του ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 41.  
Οπότε και είναι υποχρεωμένη να μην υπογράψει την έκθεση (κατά πλειοψηφία) της Εξελεγκτικής Επιτροπής».

Μέχρι και σήμερα παραμένει προνομιακά αναρτημένη η, κατά πλειοψηφία, Έκθεση της Ε.Ε. χωρίς να προστεθεί η ως άνω δήλωσή μου (παρά το ότι υπέβαλα σχετικό αίτημα με αρ. πρωτ. 15611/29-2-16) ούτε και αναρτήθηκε αυτή η έκθεση απολογισμού (μειοψηφίας) της ΕΕ παρά το ότι υπέβαλα σχετικό αίτημα στο ΔΣ (με αρ. πρωτ. 15614/2-3-16)  την ίδια ημέρα που η Γραμματεία με ενημέρωσε πως είναι έτοιμα προς υπογραφή τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΕΕ (17/2/16 και 24/2/16).
Έτσι το ΔΣ με τη μεροληπτική σε βάρος μου τακτική του παραβίασε για 2η φορά μέσα σε 10 μέρες καταστατικά και δημοκρατικά δικαιώματα της μειοψηφίας.

Η 1η παραβίαση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας στην ΕΕ συντελέστηκε όταν ο Γ.Γ. (κ. Ι. Τυρλής) αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα που υπέβαλα (με αρ. πρωτ. 15604/19-2-16) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας (άρθρο 23§2) 
Να αναρτηθεί η εξής σημείωση με αστερίσκο στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015" "http://www.hms.gr/sites/default/files/news/apologismos_2015.pdf :
"Η Ε.Ε. έλαβε τα αιτούμενα από τετραμήνου στοιχεία μόλις  χθες (17/2/2016) και ως εκ τούτου επιφυλάσσεται στον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τη ΓΣ αφενός να ελέγξει τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 41 και αφετέρου έγκαιρα, στο μέτρο του δυνατού, να ενημερώσει το ΔΣ και τα μέλη της ΕΜΕ για το όποιο αποτέλεσμα ανακοινώνοντας την Έκθεσή της (ομόφωνη ή μη) -αυτονόητο είναι ότι θα ανακοινωθεί και η όποια άποψη της μειοψηφίας".

Απολογιστικά επισημαίνω ότι κατόρθωσαν να παραβλέψουν όσα αναφέρονται εδώ, αλλά και όσα αναφέρονται στις παρεμβάσεις μου στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΕΕ και όσα ανέφερα στις 32 αιτήσεις που υπέβαλα από 26/3/15 (αρ. πρωτ. 15292) μέχρι και 26/12/2015 (αρ. πρωτ. 15546) και στις 13 αιτήσεις το 2016 από 10/1/16 (αρ. πρωτ. 15557) μέχρι και 2/3/2016 ((αρ. πρωτ. 15614)

Υπέβαλα στον Πρόεδρο του ΔΣ (κ. Νικ. Αλεξανδρή) και το Γ.Γ. της ΕΜΕ (κ. Ι. Τυρλή), αίτημα (αρ. πρωτ. 15613/1-3-16) για έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ ώστε i. να διορίσει το ΔΣ εμπειρογνώμονα (ορκωτό λογιστή) και ii. να μαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά της ΓΣ (6/3/16). Επισημαίνω ότι η πρότασή μου για διορισμό ορκωτού λογιστή έγινε δεκτή με αδιαφορία και απορρίφθηκε αναιτιολόγητα κατά πλειοψηφία από την ΕΕ (πρακτικά συνεδρίασης της Ε.Ε. 24/2/16) επειδή πήραν προφορικές και γενικόλογες απαντήσεις στις απορίες τους από τους κα. Ιατρού (Λογιστήριο) και κ. Φλαμπούρη (εξωτερικό λογιστή) και παραβλέποντας βέβαια όλες τις παρατηρήσεις μου που παρέμειναν αναπάντητες από τους κα. Ιατρού και κ. Φλαμπούρη. Και κυρίως, όμως, παρέβλεψαν το πραγματικό γεγονός ότι παρεμποδίστηκα και τελικά δεν προέβη η Ε.Ε. σε έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 41.


Οπότε αν τα 15 μέλη του ΔΣ εννοούν, και δεν είναι “κούφια λόγια”  όσα γράφονται στον απολογισμό δράσης του ΔΣ ότι “Οι δραστηριότητες του Δ.Σ., οι θέσεις που ελήφθησαν και οι απόψεις που εκφράστηκαν, απέβλεπαν πάντοτε προς το όφελος της Ελληνικής Μαθηματικής Κοινότητας, το κύρος της E.M.E. και το όφελος των μαθητών”. Και  πως “Μόνιμος στόχος όλων μας είναι η βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας. Η ενεργός συμμετοχή των μελών της, η κριτική στα πεπραγμένα του Δ.Σ., καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις, πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν στην εκπλήρωση του στόχου μας”  θεωρώ πως θα ψηφίσουν την πρόταση που υποβάλλω στη ΓΣ και έχει ως εξής:


Προσφεύγω στη ΓΣ καταθέτοντας πρόταση μομφής[26] για το ΔΣ και ζητώ από τη ΓΣ να αποκαταστήσει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και τα χρηστά ήθη τη διασαλευθείσα τάξη επειδή τόσο ο «Απολογισμός Δράσης του ΔΣ» όσο και η «Έκθεση της ΕΕ» δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 41 του καταστατικού.
Με αυτό το σκεπτικό υποβάλλω στη ΓΣ (6/3/16) ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση που αποδεδειγμένα διασφαλίζει το μέλλον της ΕΜΕ την πρότασή μου να διορίσετε (διά του ΔΣ) (ορκωτό λογιστή) για το επίμαχο διάστημα 2015 και σε βάθος 5ετίας ώστε να ασκηθεί από την ΕΕ με τη συνδρομή του ο έλεγχος σύμφωνα με το άρθρο 41.


Αθήνα 4/3/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου (μέλος της Ε.Ε.)
[1] Άρθρο 31§2 «β) Αποφάσεις Γ. Συνελεύσεων, αναφερόμενες σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα έγκριση λογοδοσίας, εκλογή αντιπροσώπων σε Ένωση, επιβολή έκτακτων εισφορών, συγχώνευση η και ίδρυση Ενώσεων, προσχώρηση σε Ένωση ή αποχώρηση απ' αυτή είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με μυστική ψηφοφορία».
[2] Άρθρο 27§ «6) Πέρα από τα θέματα που ο νόμος ορίζει και όσα άλλα αναφέρονται σ' αυτό το καταστατικό στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν επίσης: (...) θ) η εξέταση παραπόνων κατά μελών του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής σε σχέση με τη διεξαγωγή των υπηρεσιών τους και (...)».
[3] Άρθρο 27§6 «β) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από, κάθε ευθύνη»
[4] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[5] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[6] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[7] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[8] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[9] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[10] Όπως αναγράφεται στον "Απολογισμό δράσης του ΔΣ για το 2015"
[11] Όπως αναγράφεται στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ».
[12] Όπως αναγράφεται στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ».
[13] Όπως αναγράφεται στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ».
[14] Όπως αναγράφεται στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ».
[15] Όπως αναγράφεται στην, κατά πλειοψηφία, «Έκθεση της ΕΕ».
[16] Βλ. Χρονοπούλου Αγγελική (2015) “Η απόφαση για την έφεση δικαίωσε τις θέσεις μας και πλέον όσοι εμπλέκονται από το ΔΣ (και ΕΕ) της ΕΜΕ συνιστούν πρόβλημα στην ομαλή και νόμιμη λειτουργία της ΕΜΕ” αναρτήθηκε (στις 5/4/2015) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/ 2015/04/blog-post_5.html
[17] Βλ. Χρονοπούλου Αγγελική (2016) “Το ΔΣ της ΕΜΕ ακολουθεί παλιές δοκιμασμένες πρακτικές... και η Ε.Ε. της ΕΜΕ ως συλλογικό όργανο υπολειτουργεί, οπότε τίποτα καλό δεν προοιωνίζεται για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)” αναρτήθηκε (στις 26/1/2016) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html
[18] Βλ. 1η σχετική αναφορά στην Έγγραφη αίτηση (Άρθρο 18§2) προς τον Πρόεδρο και το Γ.Γ.  της ΕΜΕ (3/4/2015) με αρ. πρωτ. 15299/4-4-2015.
[19] Βλ. ό.π. Χρονοπούλου Αγγελική (2015) “Η απόφαση για την έφεση δικαίωσε τις θέσεις μας (...)»
[20] Βλ. Χρονοπούλου Αγγελική (2014) “Νομικές ακροβασίες από τη διοίκηση της ΕΜΕ (στο δικαστήριο στις 21-3-2014) με στόχο να διατηρήσουν τις “καρέκλες” του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας” αναρτήθηκε (στις 10/6/2014) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2014/06/21-3-2014.html
[21] Άρθρο 31§2 «β) Αποφάσεις Γ. Συνελεύσεων, αναφερόμενες σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα (...) είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με μυστική ψηφοφορία». Άρθρο 27§ «6) (...) θ) η εξέταση παραπόνων κατά μελών του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής σε σχέση με τη διεξαγωγή των υπηρεσιών τους και (...)».
[22] http://www.hms.gr/node/1031  απόφαση συνεδρίασης ΔΣ 21/12/2015 ΚΑΙ http://www.hms.gr/node/1030 απόφαση συνεδρίασης ΔΣ 27/11/2015 κ.ο.κ.
[23] Χρονοπούλου Αγγελική (2016) “Το ΔΣ της ΕΜΕ ακολουθεί παλιές δοκιμασμένες πρακτικές... και η Ε.Ε. της ΕΜΕ ως συλλογικό όργανο υπολειτουργεί, οπότε τίποτα καλό δεν προοιωνίζεται για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)” αναρτήθηκε (στις 26/1/2016) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html.
[24] Βλ. παραπάνω Μέρος 3ο σχετική αναλυτική αναφορά.
[25] Χρονοπούλου Αγγελική (2016) ό.π. “Το ΔΣ της ΕΜΕ ακολουθεί παλιές δοκιμασμένες πρακτικές... και η Ε.Ε. της ΕΜΕ ως συλλογικό όργανο υπολειτουργεί, οπότε τίποτα καλό δεν προοιωνίζεται για την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ)” αναρτήθηκε (στις 26/1/2016) στο blog “Μαθηματικά Τετράδια” http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html.
[26] Άρθρο 31§2 «β) Αποφάσεις Γ. Συνελεύσεων, αναφερόμενες σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα (...) είναι έγκυρες εφόσον παίρνονται με μυστική ψηφοφορία». Άρθρο 27§ «6) (...) θ) η εξέταση παραπόνων κατά μελών του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής σε σχέση με τη διεξαγωγή των υπηρεσιών τους και (...)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.