ένα blog από μαθηματικούς, για τα Μαθηματικά και τους / τις μαθηματικούς χωρίς... ασκήσεις...

Στόχος μας είναι να ανακοινώνουμε όλες τις εκδηλώσεις των μαθηματικών οπότε και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στέλνοντάς μας τις ανακοινώσεις σας (εκδηλώσεις, σεμινάρια, συναντήσεις, βιβλία, περιοδικά, άλλα έντυπα ή άρθρα που δημοσιεύεται ‐με αναφορά τίτλου και ιστοσελίδας που τα φιλοξενεί)

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιος φταίει αν η κατάσταση παραμείνει έτσι όπως την έχουν διαμορφώσει οι “18” του ΔΣ και της ΕΕ της ΕΜΕ; Όλοι εμείς...

της Αγγελικής Χ. Χρονοπούλου

Είναι γεγονός πως η ΕΜΕ διοικείται με αδιαφάνεια επίσης είναι γεγονός πως η νέα σειρά κειμένων μου πάντα επί της ουσίας έχει γίνει αποδεκτή με όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον μια και χωρίς να το επιδιώξω κατέληξα να είμαι η μοναδική πηγή πληροφόρησης αξιόπιστη, αντικειμενική, ουσιαστική άμεσα και σε πραγματικό χρόνο.

Ένα ζήτημα, λοιπόν, που έχει αναδειχθεί καιρό είναι πως κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ παραβιάζονται συστηματικά με ευθύνη των “18” όσα προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων!!!

Έτσι, στις 29/9/16 υπέβαλα «Αίτημα εφαρμογής των όσων προβλέπουν οι νόμοι για τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων επειδή αυτοί παραβιάζονται συστηματικά κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΕΕ» (με αρ. πρωτ. 15756/30-9-2016)

Το σκεπτικό για το οποίο και σας ενημερώνω έχει ως εξής:

«Κύριοι του Δ.Σ. της ΕΜΕ,
Στην υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19.04.2005 (ΦΕΚ 539 Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη[1] ορίζεται (άρθρο 4, 5) ότι:
«4. Η τήρηση των πρακτικών διενεργείται από το γραμματέα. Τα πρακτικά, προκειμένου να υπογραφούν, αποστέλλονται εγγράφως με συστημένη επιστολή ή μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου e mail (…) στα μέλη που συμμετείχαν  και κοινοποιούνται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη για ενημέρωσή τους.
5. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις».

Ενώ με την υπ΄αριθμ. 27297/ΓΔ3 (ΦΕΚ 539 Β/2016) εξειδικεύθηκε (άρθρο 5) ορίζοντας πως
«5. Αποφάσεις − Πρακτικά
1. Οι αποφάσεις (…) λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.
2. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο γραμματέας και τα οποία τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.
3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στο διαδίκτυο».

Σας ζητώ, ως μέλη του ΔΣ και της ΕΕ, να εφαρμόσετε όσα προβλέπουν οι νόμοι και μάλιστα φρόνιμο θα ήταν να αρχίσετε αμέσως μόλις λάβετε την αίτησή μου με το να ενημερώσετε τα μέλη της ΕΜΕ για τις έξτρα δαπάνες που φορτώσατε την Εταιρεία από 30/9/16 (καθυστερούμενα δεδουλευμένες αποδοχές και τρέχουσες αποδοχές που καταβάλλονται κάθε μήνα) μέχρι και 31/10/16 στη λήξη της σύμβασης και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, γιατί η αναφορά σας  Α) Αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης με τετράμηνη προειδοποίηση της κ. (...)[2], δεν δηλώνει διαφανείς διαδικασίες και δεν είναι ενημερωτική σχετικά με το ποιος(;) αποφάσισε τι(;) και πόσα(;) θα εισπράξει η λογίστρια -ποσόν που επιβαρύνει τη ζημιά της Εταιρείας ΑΛΛΑ και ποιους εξυπηρετεί η εν λόγω “απόφαση”;
Όσο με αφορά ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που όπως καλώς γνωρίζετε παραιτήθηκα γιατί εμποδίστηκα[3] (από το 15μελές ΔΣ, την εν λόγω υπάλληλο και τα 2 εναπομείναντα μέλη της ΕΕ) σε κάθε ενέργειά μου να ασκήσω τον επιβαλλόμενο, από το άρθρο 41 του Καταστατικού της ΕΜΕ, έλεγχο των οικονομικών και άλλων πράξεων του ΔΣ,
σας επαναλαμβάνω άλλη μια φορά (τώρα και ως μέλος της ΕΜΕ) πως δεν απολύονται ούτε και αποζημιώνονται λογιστές αν δεν υπάρχει έκθεση ορκωτού λογιστή που να πληροφορεί τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ και οπωσδήποτε τα μέλη της ΕΜΕ τι ακριβώς συνέβη τουλάχιστον την τελευταία 15ετία.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η σπουδή σας (των “18” του ΔΣ και της ΕΕ) να κλείσει εν κρυπτώ, όπως όπως και κυρίως χωρίς δημόσια άμεση πληροφόρηση των μελών της ΕΜΕ, το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης και συνακόλουθα των ευθυνών των ΔΣ (και της ΕΕ) με την αποπομπή της λογίστριας, με δεδομένη μάλιστα τη μακρόχρονη θητεία της ως λογίστρια στην ΕΜΕ, δεν προοιωνίζει τίποτα καλό για την ΕΜΕ».

Αθήνα 30/9/2016
Αγγελική Χ. Χρονοπούλου

[1] Βλ. σχετική αναφορά (σελ. 5) στον «Απολογισμό δράσης του Δ.Σ. για το έτος 2015», ενότητα Γ. “Οργανωτικά”: «Στα πλαίσια εκδημοκρατισμού της ΕΜΕ, το ΔΣ καθιέρωσε το σύστημα ΤΗΛΕΔΙΑ-ΣΚΕΨΗΣ για τις συνεδριάσεις του ΔΣ. Έτσι, ήδη από τη συνεδρίαση της 23/10/2015, οι συνάδελφοι Γιάννης Αντωνίου (Θεσσαλονίκη) και Φραγκίσκος Καλαβάσης (Ρόδος), μετείχαν στη συνεδρίαση του ΔΣ μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype). Μελλοντικά, το σύστημα αυτό φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας της ΕΜΕ με τους συναδέλφους της περιφέρειας». http://www.hms.gr/sites/default/files/news/apologismos_2015.pdf
[2] Αποφάσεις Συνεδρίασης Δ.Σ. 10/06/2016 http://www.hms.gr/?q=node/1140 που αναρτήθηκε στις 15/9/16,  σχεδόν ένα 3μηνο αργότερα!!!
[3] Δείτε επεξηγηματικά, αναλυτικά και κατατοπιστικά την "Έκθεση (της μειοψηφίας) της Ε.Ε. της ΕΜΕ (η πλήρης έκθεση -σελ. 32)", η οποία σε έντυπη μορφή μοιράστηκε στους συμμετέχοντες στη ΓΣ 6/3/16 http://mathematicatetradia.blogspot.gr/2016/03/blog-post.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.